Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/345

Bryssel den 24 mars 2010

Europeiska kommissionen tar första steget mot översyn av arbetstidsreglerna

Europeiska kommissionen ber i dag om arbetstagar- och arbetsgivar­representanternas åsikter om alternativen för en översyn av EU:s regler om arbetstid. Det första steget i samrådet är att fråga arbetsmarknadens parter på EU-nivå om det behövs EU-åtgärder som rör arbetstidsdirektivet (2003/88/EG) och i så fall vad åtgärderna bör omfatta. Detta är det första steget i en heltäckande översyn av direktivet och kommer efter det att tidigare försök att se över befintlig lagstiftning strandade i april 2009.

– Att vi misslyckades att enas om översynen om arbetstidsreglerna i fjol innebär inte att problemen med de gällande reglerna har försvunnit. Vi behöver fortfarande hitta en balanserad lösning som tillgodoser arbetstagarnas, företagens och konsumenternas behov på tjugohundratalet. Vi behöver en heltäckande översyn av reglerna efter en grundlig konsekvensanalys med en stark samhällsdimension. I dag ber vi arbetsmarknadens parter att ta en funderare på denna centrala fråga och lägga fram nyskapande förslag som går vidare bortom den tidigare ofruktsamma debatten, säger László Andor, ledamot av kommissionen för sysselsättning, socialpolitik och social inkludering.

Kommissionen la 2004 efter ett omfattande samråd fram ett förslag om ändring av arbetstidsdirektivet 2003/88/EG. Förslagets skulle ta itu med en rad problem som lämnats olösta i den befintliga lagstiftningen och EU-domstolens rättspraxis, bland annat förtydliga direktivets tillämpning på jourtjänstgöring i vissa sektorer, tillåta mer flexibilitet vid beräkningen av veckoarbetstid och se över det individuella undantaget från gränsen på 48 timmar. Men i april 2009 fann regeringsföreträdare och Europaparlamentet att de inte kunde nå enighet kring förslaget trots långdragna förhandlingar.

Under tiden har andra frågor dykt upp i debatten på grund av de genomgripande förändringarna i arbetslivet de senaste tjugo åren. Exempelvis har det genomsnittliga antalet arbetade timmar i EU minskat från 39 timmar 1990 till 37,8 timmar 2006, medan andelen deltidsarbetande i arbetskraften ökade från 14 % under 1992 till 18,8 % under 2009. Variationen har också ökat i hur enskilda fördelar arbetstiden över året och karriären, vilket beror på ökad tonvikt på åtgärder för att balansera arbete och privatliv, t.ex. system med flextid eller insparad arbetstid, och ökad självständighet för arbetstagarna samtidigt som den kunskapsbaserade ekonomin expanderar.

Därför planerar kommissionen nu en heltäckande översyn av de befintliga arbetstidsreglerna, först och främst en grundlig utvärdering av de nuvarande bestämmelserna och problem med tillämpningen av dem, innan olika alternativ för att lösa problemen övervägs.

Översynen kommer att utformas med en rad politiska mål, bl.a. arbetsmiljö, bättre balans mellan arbete och privatliv samt mer flexibilitet till arbetstagare och företag utan att skapa onödiga administrativa bördor för företagen, särskilt småföretagen.

Det inledande samrådet med arbetsmarknadens parter är ett viktigt första steg mot en heltäckande översyn av arbetstidsdirektivet. Arbetsmarknadens parter har sex veckor på sig att lämna sina synpunkter till kommissionen. Samtidigt med samrådet genomför kommissionen en omfattande konsekvensanalys, där det ingår en granskning av hur direktivet tillämpas i medlemsstaterna och en undersökning av de sociala och ekonomiska aspekter som berörs av en heltäckande översyn av direktivet.

Bakgrund

Det första steget i samrådet med arbetsmarknadens parter på EU-nivå sker i enlighet med artikel 154.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I det här skedet vill kommissionen få in parternas syn på om det behövs EU-åtgärder för arbetstidsdirektivet, och i så fall vad de bör omfatta.

Kommissionen kommer att granska de synpunkter som kommer in under detta inledande samråd och sedan avgöra om EU-åtgärder är lämpliga. Om kommissionen bedömer att så är fallet, inleder den ett nytt samråd med arbetsmarknadens parter på EU-nivå. Det steget omfattar innehållet i eventuella föreslagna åtgärder i enlighet med artikel 154.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Mer information

Arbetstidsdirektivet

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205


Side Bar