Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/345

Bruselj, 24. marec 2010

Evropska komisija naredila prvi korak k pregledu pravil o delovnem času

Evropska komisija je predstavnike delavcev in delodajalcev danes pozvala k predložitvi mnenj o možnostih za pregled pravil EU o delovnem času. V prvi fazi posvetovanja Evropske socialne partnerje sprašuje, ali in v kakšnem obsegu bi bilo v zvezi z Direktivo o delovnem času (2003/88/ES) treba ukrepati na ravni EU. Gre za prvi korak na poti do obsežnega pregleda Direktive po prejšnjih poskusih sprememb veljavne zakonodaje, ki so aprila 2009 zašli v slepo ulico.

László Andor, komisar EU za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, je dejal: „To, da se v lanskem letu nismo uspeli dogovoriti o pregledu zakonodaje o delovnem času, ne pomeni, da problemov v zvezi z veljavnimi pravili ni več. Poiskati moramo uravnovešeno rešitev, ki bo zadovoljila dejanske potrebe delavcev, podjetij in potrošnikov v 21. stoletju.“ Poudaril je: „Potreben je obsežen pregled pravil na podlagi ocene učinka, ki bo imel močno socialno noto. Danes vabimo socialne partnerje, da temeljito razmislijo o tem izjemno pomembnem vprašanju in pripravijo inovativne predloge, s katerimi bomo presegli pretekle neuspešne pogovore.“

Komisija je po obširnih posvetovanjih leta 2004 dala predlog za spremembo Direktive 2003/88/ES. Njegov cilj je bil urediti vrsto problemov, ki jih nista reševala veljavna zakonodaja in sodna praksa Sodišča Evropske skupnosti, to je pojasniti uporabo Direktive za čas dežurstva v nekaterih sektorjih dela, zagotoviti večjo prožnost pri izračunavanju tedenskega delovnega časa in pregledati uporabo individualnega odstopanja od omejitve 48 ur. Vendar pa so vladni predstavniki in Evropski parlament aprila 2009 sklenili, da kljub dolgotrajnim pogajanjem ne morejo doseči soglasja o predlogu.

Medtem so bila v razpravo vključena dodatna vprašanja, ki odražajo temeljne spremembe v svetu dela v zadnjih dvajsetih letih. Povprečni tedenski delovni čas v Evropi se je tako z 39 ur leta 1990 do leta 2006 skrajšal na 37,8 ur, delež zaposlenih s krajšim delovnim časom v delovni sili pa se je s 14 % leta 1992 do leta 2009 povzpel na 18,8 %. Vedno več je tudi nihanj posameznikovega delovnega časa v letu in v življenju, kar je odraz večjega poudarka na ukrepih za boljše ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, kot so gibljiv delovni čas in sistemi „časovnega kredita“, ter krepitve neodvisnosti delavcev, ki jo prinaša razmah na znanju temelječega gospodarstva.

Komisija zato načrtuje obsežen pregled veljavnih pravil o delovnem času, ki ga bo začela s podrobno oceno veljavnih določb in vprašanj v zvezi z njihovim izvajanjem, nadaljevala pa z obravnavo različnih možnosti za njihovo reševanje. Potek pregleda bodo oblikovali politični cilji, vključno z varovanjem zdravja in varnosti delavcev, izboljšanjem ravnovesja med poklicnim in družinskim življenjem, ter omogočanjem prožnosti podjetjem in delavcem brez nepotrebne dodatne administrativne obremenitve podjetij, zlasti MSP.

Posvetovanje s socialnimi partnerji v prvi fazi je pomemben prvi korak pri tako obsežnemu pregledu Direktive o delovnem času. Socialni partnerji lahko svoja mnenja Komisiji posredujejo v naslednjih šestih tednih. Komisija bo vzporedno s posvetovanji opravila celovito oceno učinka, vključno s preučitvijo pravne uporabe Direktive v državah članicah in študijo o socialnih in ekonomskih vidikih v zvezi z njenim obsežnim pregledom.

Ozadje

Prvo fazo posvetovanj s socialnimi partnerji na ravni EU določa člen 154(2) PDEU. Komisijo v tej fazi zanima mnenje socialnih partnerjev, ali bi bilo v zvezi z Direktivo o delovnem času treba ukrepati na ravni Evropske unije, in o obsegu takšne pobude.

Komisija bo preučila mnenja, izražena v prvi fazi, in odločila, ali so ukrepi EU priporočljivi. Če odloči, da so priporočljivi, bo začela drugo fazo pogajanj s socialnimi partnerji na ravni EU, v kateri bo obravnavana vsebina vseh predlogov ukrepov v skladu s členom 154(3) PDEU.

Dodatne informacije

Direktiva o delovnem času

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205.


Side Bar