Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/345

V Bruseli 24. marca 2010

Prvý krok Európskej komisie smerom k preskúmaniu pravidiel v oblasti pracovného času

Európska komisia dnes požiadala zástupcov pracovníkov a zamestnávateľov, aby vyjadrili svoj názor na možnosti preskúmania pravidiel EÚ, ktoré sa týkajú pracovného času. V prvom štádiu konzultácie sa európskym sociálnym partnerom kladie otázka, či treba v súvislosti so smernicou o pracovnom čase (2003/88/ES) konať na úrovni EÚ a prípadne v akom rozsahu. Ide o prvý krok na ceste ku komplexnému preskúmaniu smernice a dochádza k nemu potom, ako sa pri predchádzajúcich pokusoch o preverenie existujúcich právnych predpisov nepodarilo v apríli 2009 dospieť ku kompromisu.

László Andor, komisár EÚ pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie, povedal: „Nedosiahnutie dohody o preverení právnych predpisov týkajúcich sa pracovného času v minulom roku ešte neznamená, že problémy súvisiace s existujúcimi pravidlami sa skončili. Naďalej potrebujeme nájsť vyvážené riešenie, ktoré bude zlučiteľné so skutočnými potrebami pracovníkov, podnikov a spotrebiteľov v 21. storočí.“ Ďalej zdôraznil: „Potrebujeme komplexné preskúmanie pravidiel na základe dôkladného posúdenia vplyvu spolu so silným sociálnym rozmerom. Vyzývame dnes sociálnych partnerov, aby pouvažovali vo všeobecnosti nad týmto problémom a predložili inovačné návrhy, ktoré nás posunú za hranicu neúspešných diskusií z minulosti."

Komisia predložila v roku 2004 návrh na zmenu a doplnenie smernice 2003/88/ES v nadväznosti na rozsiahle konzultácie. Cieľom návrhu bolo vyriešiť celý rad problémov, ktoré v existujúcich právnych predpisoch a judikatúre Súdneho dvora zostali nedoriešené, t. j. objasniť uplatňovanie smernice na čas pohotovosti v určitých sférach pracovnej činnosti, poskytnúť väčšiu pružnosť pri výpočte týždenného pracovného času a preskúmať individuálnu možnosť voľby neuplatňovať 48-hodinový limit. V apríli 2009 však zástupcovia vlád a Európskeho parlamentu dospeli k záveru, že napriek dlhotrvajúcim rokovaniam o návrhu nedospeli k dohode.

Medzitým pribudli do diskusie ďalšie otázky, čo je odrazom zásadných zmien v oblasti práce za posledných dvadsať rokov. Napríklad priemerný počet pracovných hodín v EÚ za týždeň klesol z 39 hodín v roku 1990 na 37,8 hodín v roku 2006 a podiel pracovníkov pracujúcich na čiastočný úväzok na celkovom počte pracovných síl sa zvýšil zo 14 % v roku 1992 na 18,8 % v roku 2009. Okrem toho sa počas roka a v priebehu pracovného života objavuje čoraz viac variácií v pracovnom čase jednotlivcov, čo súvisí s väčším dôrazom, ktorý sa kladie na opatrenia vyváženosti pracovného a súkromného života, akými sú pružný pracovný čas a systémy časových kreditov i nezávislosť pracovníkov rastúca paralelne so vzostupom vedomostnej ekonomiky.

Komisia preto plánuje komplexné preskúmanie existujúcich pravidiel týkajúcich sa pracovného času, pričom na začiatku sa pristupuje k dôkladnému prehodnoteniu terajších ustanovení a problémov pri ich uplatňovaní, a to pred zvážením rôznych možností riešenia týchto problémov. Preskúmanie bude formované súborom cieľov politiky vrátane bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov, zlepšenia vyváženosti medzi pracovným a súkromným životom, ako aj poskytnutia pružnosti podnikom a pracovníkom bez pridávania zbytočnej administratívnej záťaže pri podnikaní, najmä pokiaľ ide o malé a stredné podniky.

Prvé štádium konzultácie so sociálnymi partnermi je dôležitým prvým krokom vedúcim k takémuto komplexnému preskúmaniu smernice o pracovnom čase. Sociálni partneri majú šesť týždňov na to, aby Komisiu informovali o svojich názoroch. Súbežne s konzultáciami Komisia zrealizuje rozsiahle posúdenie vplyvu vrátane preskúmania právneho uplatňovania smernice v členských štátoch a štúdie sociálnych a ekonomických aspektov, ktoré sú relevantné z hľadiska komplexného preskúmania smernice.

Kontext

Prvé štádium konzultácie so sociálnymi partnermi na úrovni EÚ je stanovené v článku 154 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Komisia v uvedenom štádiu zisťuje, či v súvislosti so smernicou o pracovnom čase treba podľa názoru sociálnych partnerov konať na úrovni EÚ a v akom rozsahu by sa takáto iniciatíva mala uskutočniť.

Komisia preskúma názory vyjadrené v priebehu tohto prvého štádia a potom dospeje k rozhodnutiu, či je účelné konať na úrovni EÚ. Ak Komisia rozhodne kladne, začne druhé štádium konzultácie so sociálnymi partnermi na úrovni EÚ. Do tohto štádia sa zahrnie obsah akéhokoľvek návrhu konania v súlade s článkom 154 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.

Ďalšie informácie

Smernica o pracovnom čase

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205


Side Bar