Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/345

Bryssel 24. maaliskuuta 2010

Euroopan komissio käynnistää työaikasääntöjen uudelleentarkastelun

Euroopan komissio pyytää työntekijöiden ja työnantajien edustajilta näkemyksiä siitä, miten EU:n työaikasääntöjä voitaisiin tarkistaa. Ensimmäisessä vaiheessa Euroopan tason työmarkkinaosapuolilta tiedustellaan, pitäisikö EU:n tasolla ryhtyä toimiin työaikadirektiivin 2003/88/EY tarkistamiseksi ja jos, missä laajuudessa. Kyse on ensimmäisestä askelesta direktiivin kattavassa uudelleentarkastelussa sen jälkeen, kun aiemmissa pyrkimyksissä tarkastella voimassa olevaa lainsäädäntöä ajauduttiin huhtikuussa 2009 umpikujaan.

Vaikka työaikalainsäädännön tarkistamisesta ei viime vuonna päästykään sopuun, nykysääntöihin liittyvät ongelmat eivät ole poistuneet mihinkään”, toteaa työllisyydestä, sosiaaliasioista ja osallisuudesta vastaava EU-komissaari László Andor. Meidän on edelleen löydettävä tasapainoinen ratkaisu, joka vastaa työntekijöiden, yritysten ja kuluttajien todellisiin tarpeisiin uudella vuosisadalla”, jatkaa Andor. ”Nyt sääntöjä on tarkasteltava kattavasti käyttäen pohjana perusteellista vaikutustenarviointia, jossa sosiaaliset näkökohdat ovat vahvasti mukana.” Andor pyytää työmarkkinaosapuolia pohtimaan tätä keskeisen tärkeää asiaa laajasti ja esittämään innovatiivisia ehdotuksia, jotka menevät pitemmälle kuin mihin aiemmissa, kariutuneissa neuvotteluissa päästiin.

Komissio esitti laajojen kuulemisten jälkeen vuonna 2004 ehdotuksen direktiivin 2003/88/EY muuttamiseksi. Ehdotuksella oli tarkoitus ratkaista erinäisiä ongelmia, jotka lainsäädäntö ja EU:n tuomioistuimen oikeuskäytäntö olivat jättäneet avoimiksi. Sillä haluttiin selkeyttää direktiivin soveltamista päivystysaikaan tietyillä sektoreilla, lisätä joustonvaraa viikoittaisen työajan laskemisessa ja tarkastella uudelleen henkilökohtaista mahdollisuutta poiketa 48 tunnin enimmäistyöajasta. Huhtikuussa 2009 hallitusten edustajat ja Euroopan parlamentti totesivat kuitenkin, etteivät ne pitkällisistä neuvotteluista huolimatta pystyneet pääsemään ehdotuksesta sopuun.

Sittemmin keskusteluun on otettu mukaan muitakin kysymyksiä, jotka heijastelevat työelämässä kahdenkymmenen viime vuoden aikana tapahtuneita perustavanlaatuisia muutoksia. Esimerkiksi keskimääräinen viikkotyöaika on EU:ssa lyhentynyt: se oli 39 tuntia vuonna 1990 ja enää 37,8 tuntia vuonna 2006. Osa-aikaisten työntekijöiden osuus työvoimasta kasvoi vuosien 1992 ja 2009 välillä 14:stä 18,8 prosenttiin. Ihmisten työaika vaihtelee entistä enemmän niin vuositasolla kuin koko työuran mittaankin. Taustalla on työ- ja yksityiselämää tasapainottavien järjestelyjen, kuten joustavan työajan ja aikahyvitysten saama lisäpaino sekä työntekijöiden autonomian lisääntyminen samalla, kun osaamistalous laajenee.

Nyt komissio suunnitteleekin nykyisten työaikasääntöjen laajamittaista uudelleentarkastelua, jonka aluksi nykysäännökset ja niiden soveltamiseen liittyvät ongelmat arvioidaan perinpohjaisesti ja sitten pohditaan vaihtoehtoisia ratkaisumalleja. Uudelleentarkastelua ohjaa joukko toimintatavoitteita, joiden tarkoituksena on suojella työntekijöiden terveyttä ja turvallisuutta, parantaa työ- ja yksityiselämän tasapainoa sekä tarjota yrityksille ja työntekijöille lisää joustonvaraa kuitenkaan lisäämättä turhaan yritysten ja varsinkaan pk-yritysten hallinnollista rasitusta.

Työmarkkinaosapuolten kuulemisen ensimmäinen vaihe on tärkeä askel kohti työaikadirektiivin laajamittaista uudelleentarkastelua. Työmarkkinaosapuolilla on nyt kuusi viikkoa aikaa esittää näkemyksensä komissiolle. Kuulemisten rinnalla komissio tekee kattavan vaikutustenarvioinnin, jossa tarkastellaan myös direktiivin oikeudellista soveltamista jäsenvaltioissa sekä selvitetään direktiivin laajamittaisen tarkistamisen kannalta merkityksellisiä sosiaalisia ja taloudellisia näkökohtia.

Taustaa

EU:n tasolla järjestettävän työmarkkinaosapuolten kuulemisen ensimmäisestä vaiheesta määrätään Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 154 artiklan 2 kohdassa. Tässä vaiheessa komissio haluaa kuulla työmarkkinaosapuolten näkemyksiä siitä, olisiko työaikadirektiivin suhteen ryhdyttävä Euroopan unionin tason toimiin ja jos, missä laajuudessa.

Komissio tarkastelee tässä vaiheessa esitettyjä näkemyksiä ja arvioi sitten, olisiko unionin toiminta tarkoituksenmukaista. Jos arvio on myönteinen, komissio käynnistää EU:n tason työmarkkinaosapuolten kuulemisessa toisen vaiheen. Silloin tarkastellaan mahdollisen toimintaehdotuksen sisältöä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 154 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Lisätietoja

Työaikadirektiivi

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=fi&intPageId=205


Side Bar