Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/345

Brüssel, 24. märts 2010

Euroopa Komisjon keskendab tähelepanu tööajaeeskirjade läbivaatamisele

Komisjon soovib, et töötajate ja tööandjate esindajad esitaksid ELi tööajaeeskirjade läbivaatamise kohta oma arvamuse. Esimeses etapis küsitakse Euroopa sotsiaalpartneritelt, kas tööajadirektiiv (2003/88/EÜ) tuleks ELi tasandil läbi vaadata ja kui, siis millises ulatuses. See on esimene kord, kus selline ettepanek tehakse pärast varasemaid 2009. aasta aprillis ummikusse jooksnud püüdeid kehtivad õigusaktid läbi vaadata.

„Kuigi eelmisel aastal tööajaõigusaktide läbivaatamise osas kokkuleppele ei jõutud, ei ole probleemid kehtivate eeskirjadega kuhugi kadunud,” ütles tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor. „Peame leidma tasakaalustatud lahenduse, mis vastab töötajate, ettevõtjate ja tarbijate tegelikele vajadustele 21. sajandil,” jätkas ta. „Eeskirjad tuleb põhjalikult läbi vaadata, võttes aluseks mõjuhindamise, milles on täielikult arvesse võetud kõiki sotsiaalseid seisukohti. Kutsume täna sotsiaalpartnereid üles seda olulist küsimust põhjalikult kaaluma ning esitama uudseid ettepanekuid, mis annavad paremaid tulemusi kui eelmised luhtunud arutelud.”

2004. aastal esitas komisjon pärast ulatuslikku konsulteerimist ettepaneku muuta direktiivi 2003/88/EÜ. Ettepaneku eesmärk oli lahendada probleemid, mida ei olnud olemasolevate õigusaktide või Euroopa Kohtu praktika abil lahendatud. Sellega sooviti selgitada direktiivi kohaldamist valvekordadega töö suhtes, muuta nädalase tööaja arvestamine paindlikumaks ning vaadata läbi võimalused teha individuaalseid erandeid 48-tunnise töönädala piirangust. 2009. aasta aprillis jõudsid valitsuste esindajad ja Euroopa Parlament siiski järeldusele, et hoolimata pikast arutelust ei saavutatud ettepaneku osas kokkulepet.

Vahepeal on arutelusse lisandunud uusi küsimusi, sest viimase kahekümne aasta jooksul on töömaailmas toimunud olulised muutused. Näiteks ajavahemikul 1990–2006 kahanes ELis töönädala keskmine pikkus 39 tunnilt 37,8 tunnini ning osalise tööajaga töötajate osakaal kogu tööjõus suurenes ajavahemikul 1992–2009 14 %-lt 18,8-ni %. Samuti erineb individuaalne tööaeg aasta ja karjääri lõikes üha enam, sest rohkem tähelepanu on hakatud pöörama töö- ja eraelu tasakaalustamisele, näiteks kasutatakse rohkem paindliku tööaja ja avansina võetava puhkuse võimalust ning paralleelselt teadmistepõhise majanduse laienemisega suurendatakse töötajate õigusi oma tööd iseseisvalt korraldada.

Selliste muutuste tõttu vaatab komisjon kehtivad tööajaeeskirjad läbi, hinnates põhjalikult probleeme praeguste sätete ja nende kohaldamisega ning kaaludes seejärel võimalikke lahendusi. Läbivaatamist kujundavad poliitilised eesmärgid, muu hulgas töötajate tervise ja ohutuse kaitse, töö- ja eraelu vaheline tasakaal ning paindlikumad võimalused ettevõtjatele ja töötajatele, ilma eelkõige VKEde halduskoormust suurendamata.

Konsulteerimise esimene etapp on oluline samm tööajadirektiivi põhjaliku läbivaatamise suunas. Sotsiaalpartneritel on ettepanekute esitamiseks aega kuus nädalat. Konsulteerimisega paralleelselt korraldab komisjon ulatusliku mõjuhindamise ning uurib muu hulgas direktiivi kohaldamist liikmesriikides ning direktiivi läbivaatamise sotsiaalset ja majanduslikku mõju.

Taust

Sotsiaalpartneritega konsulteerimise esimene etapp on ette nähtud Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 154 lõikega 2. Selles etapis küsib komisjon Euroopa sotsiaalpartneritelt, kas tööajadirektiivi läbivaatamiseks on vaja ELi tasandi meetmeid ja kui, siis millises ulatuses.

Komisjon uurib esitatud ettepanekuid ning kui ta leiab seejärel, et ELi meede on vajalik, algatab ta sotsiaalpartneritega konsulteerimise teise etapi, mis hõlmab võimaliku meetme sisu kooskõlas Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 154 lõikega 3.

Lisateave

Tööajadirektiiv

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205


Side Bar