Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/345

Βρυξέλλες, 24 Μαρτίου 2010

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει το πρώτο βήμα προς την επανεξέταση των κανόνων για το χρόνο εργασίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε σήμερα τις απόψεις των αντιπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών σχετικά με τις επιλογές για την επανεξέταση των κανόνων της ΕΕ για το χρόνο εργασίας. Στο πλαίσιο της διαβούλευσης πρώτου σταδίου ερωτώνται οι ευρωπαίοι κοινωνικοί εταίροι κατά πόσον χρειάζεται δράση σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με την οδηγία για το χρόνο εργασίας (2003/88/ΕΚ) και ποιο θα πρέπει να είναι το πεδίο εφαρμογής. Αυτό το στάδιο αντιπροσωπεύει το πρώτο βήμα προς μια ολοκληρωμένη επανεξέταση της οδηγίας και διεξάγεται μετά τις προηγούμενες απόπειρες αναθεώρησης της υφιστάμενης νομοθεσίας που έφτασε σε αδιέξοδο τον Απρίλιο του 2009.

Ο László Andor, επίτροπος της ΕΕ αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την ένταξη δήλωσε: «Η αποτυχία επίτευξης συμφωνίας σχετικά με την αναθεώρηση της νομοθεσίας για το χρόνο εργασίας πέρυσι δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα γύρω από τους υφιστάμενους κανόνες εξαφανίστηκαν. Πρέπει να συνεχίσουμε να αναζητούμε μια ισορροπημένη λύση που να αντιμετωπίζει τις πραγματικές ανάγκες των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών κατά τον 21ο αιώνα.» Ο επίτροπος υπογράμμισε: «Χρειαζόμαστε ολοκληρωμένη επανεξέταση των κανόνων που να βασίζεται στην ενδελεχή εκτίμηση επιπτώσεων με έντονη κοινωνική διάσταση. Σήμερα, καλούμε τους κοινωνικούς εταίρους να προβληματιστούν ευρύτερα σχετικά με αυτό το ζωτικό ζήτημα και να προτείνουν καινοτόμες προτάσεις που να υπερβαίνουν τις ανεπιτυχείς συζητήσεις του παρελθόντος.»

Το 2004 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 2003/88/ΕΚ, ύστερα από ευρείες διαβουλεύσεις. Η πρόταση στόχευε στην αντιμετώπιση μιας σειράς προβλημάτων που παρέμεναν ανεπίλυτα από την υφιστάμενη νομοθεσία και νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, δηλαδή να αποσαφηνιστεί η εφαρμογή της οδηγίας στο χρόνο εφημερίας σε ορισμένους τομείς εργασίας· να δοθεί μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά τον υπολογισμό του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας και να επανεξεταστεί η εθελούσια επιλογή εξαίρεσης («opt-out») από το όριο των 48 ωρών. Ωστόσο, τον Απρίλιο του 2009, κυβερνητικοί εκπρόσωποι και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν ότι δεν μπορούν να επιτύχουν συμφωνία όσον αφορά την πρόταση, παρά τις μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις.

Εν τω μεταξύ, προστέθηκαν άλλα ζητήματα στη συζήτηση, που αντικατοπτρίζουν τις θεμελιώδεις αλλαγές στον κόσμο της εργασίας κατά τη διάρκεια των προηγούμενων είκοσι ετών. Παραδείγματος χάριν, ο μέσος αριθμός των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας στην ΕΕ μειώθηκε από 39 ώρες το 1990 σε 37,8 ώρες το 2006 και το ποσοστό των εργαζομένων μερικής απασχόλησης στο εργατικό δυναμικό αυξήθηκε από 14% το 1992 σε 18,8% το 2009.

Υπάρχει επίσης όλο και μεγαλύτερη διακύμανση όσον αφορά τον χρόνο εργασίας των μεμονωμένων ατόμων κατά τη διάρκεια του έτους και στο πλαίσιο της επαγγελματικής ζωής, εκφράζοντας τη μεγαλύτερη έμφαση στα μέτρα ισορροπίας επαγγελματικού και ιδιωτικού βίου, όπως ο συνδυασμός ευελιξίας και ασφάλειας και τα συστήματα πίστωσης χρόνου εργασίας, καθώς και την αυξημένη αυτονομία των εργαζομένων παράλληλα με την επέκταση της οικονομίας με βάση τη γνώση.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή προγραμματίζει μια ολοκληρωμένη επανεξέταση των υφιστάμενων κανόνων για το χρόνο εργασίας, ξεκινώντας με ενδελεχή αξιολόγηση των ισχυουσών διατάξεων και προβλημάτων που προκύπτουν κατά την εφαρμογή τους, πριν να εξετάσουν τις διαφορετικές επιλογές για την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών. Η επανεξέταση θα προσανατολιστεί σε ένα σύνολο πολιτικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων της προστασίας της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, της βελτίωσης της ισορροπίας μεταξύ επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής, της παροχής ευελιξίας στις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους χωρίς την προσθήκη περιττού διοικητικού φόρτου στις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ.

Η διαβούλευση πρώτου σταδίου με τους κοινωνικούς εταίρους είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα προς αυτήν την ολοκληρωμένη επανεξέταση της οδηγίας για το χρόνο εργασίας. Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν έξι εβδομάδες στη διάθεσή τους για να καταστήσουν τις απόψεις τους γνωστές στην Επιτροπή. Παράλληλα με τις διαβουλεύσεις, η Επιτροπή θα πραγματοποιήσει εκτεταμένη εκτίμηση επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης της νομικής εφαρμογής της οδηγίας στα κράτη μέλη και της μελέτης των κοινωνικών και οικονομικών πτυχών που είναι συναφείς με μια ολοκληρωμένη επανεξέταση της οδηγίας.

Ιστορικό

Το πρώτο στάδιο της διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο ΕΕ προβλέπεται στο άρθρο 154 παράγραφος 2 της συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ (ΣΛΕΕ). Στο στάδιο αυτό, η Επιτροπή εξετάζει τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων όσον αφορά το κατά πόσον απαιτείται δράση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την οδηγία για τον χρόνο εργασίας και σχετικά με το πεδίο εφαρμογής αυτής της πρωτοβουλίας.

Η Επιτροπή θα εξετάσει τις απόψεις που εκφράζονται κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου σταδίου και, στη συνέχεια, θα αποφασίσει κατά πόσον συνιστάται ανάληψη δράσης από την ΕΕ. Εάν η Επιτροπή αποφασίσει ότι συνιστάται, θα ξεκινήσει μια διαβούλευση δεύτερου σταδίου των κοινωνικών εταίρων σε επίπεδο ΕΕ. Το στάδιο αυτό θα καλύπτει το περιεχόμενο κάθε πρότασης για δράση, σύμφωνα με το άρθρο 154 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ.

Πρόσθετες πληροφορίες

Η οδηγία για τον χρόνο εργασίας

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205


Side Bar