Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/345

Bruxelles, den 24. marts 2010

Europa-Kommissionen tager første skridt til en ændring af arbejdstidsreglerne

Europa-Kommissionen har i dag bedt repræsentanterne for arbejdstagerne og arbejdsgiverne om at give deres synspunkter om de forskellige muligheder for ændring af EU-reglerne om arbejdstid til kende. I første fase af høringen skal arbejdsmarkedets parter i EU oplyse, om der er behov for at ændre arbejdstidsdirektivet (2003/88/EF) på EU-plan og i hvilket omfang. Det er første skridt i retning af en gennemgribende revision af direktivet og er taget, efter at tidligere forsøg på at gå gældende lovgivning efter i sømmene gik i stå i april 2009.

László Andor, EU-kommissær for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, udtalte: "At vi ikke nåede til enighed om ændring af arbejdstidslovgivningen sidste år, betyder ikke, at problemerne vedrørende de gældende regler er forsvundet ud i den blå luft. Vi må og skal finde en afbalanceret løsning, som tilfredsstiller både arbejdstagerne, arbejdsgiverne og forbrugerne i det 21. århundrede." Han fortsatte: "Vi er nødt til at foretage en gennemgribende revision af bestemmelserne med udgangspunkt i en grundig konsekvensanalyse og en stærk social dimension. Vi opfordrer i dag arbejdsmarkedets parter til nøje at overveje alle aspekter af denne vigtige problemstilling og til at fremsætte forslag, der er præget af nytænkning og giver bedre resultater end tidligere tiders fejlslagne drøftelser."

I 2004 fremsatte Kommissionen efter en bred høring et forslag om at ændre direktiv 2003/88/EF. Formålet med forslaget var at løse en række problemer, som ikke var omhandlet i gældende lovgivning og i EU-Domstolens retspraksis. Det var bl.a. nødvendigt at præcisere, hvordan direktivet skulle anvendes på rådighedsvagter i visse sektorer, at tillade større fleksibilitet i beregningen af den ugentlige arbejdstid og at se nærmere på den enkelte arbejdstagers mulighed for at fravælge arbejdstidsgrænsen på 48 timer. Regeringsrepræsentanterne og Europa-Parlamentet måtte dog i april 2009 konstatere, at de trods langvarige forhandlinger ikke kunne nå til enighed om forslaget.

I mellemtiden er man under drøftelserne kommet ind på en række andre forhold, som afspejler de dybtgående ændringer, der er sket på arbejdsmarkedet i de sidste tyve år. Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid i EU er f.eks. faldet fra 39 timer i 1990 til 37,8 timer i 2006, og arbejdsstyrkens andel af arbejdstagere på deltid er steget fra 14 % i 1992 til 18,8 % i 2009. Der er også stadig større variation i de enkelte arbejdstageres arbejdstid set over et helt år og gennem hele deres arbejdsliv, hvilket er en følge af, at der lægges større vægt på visse foranstaltninger, bl.a. flekstid og kredittidssystemer, som gør det muligt at kombinere arbejde og fritid mere tilfredsstillende, ligesom arbejdstagerne i takt med udbredelsen af det vidensbaserede samfund får stadig større autonomi.

Det er grunden til, at Kommissionen har til hensigt at foretage en gennemgribende revision af de gældende arbejdstidsregler. Allerførst evalueres de nuværende bestemmelser og problemerne med deres gennemførelse meget nøje, og dernæst overvejes de forskellige løsningsmuligheder. Revisionen udformes efter et sæt præcise målsætninger, herunder beskyttelse af arbejdstagerne sundhed og sikkerhed, bedre kombination af arbejde og fritid, større fleksibilitet for arbejdsgivere og arbejdstagere uden unødvendige ekstra byrder for virksomhederne, navnlig de små og mellemstore virksomheder.

Første fase af høringen af arbejdsmarkedets parter er et vigtigt første skridt i retning af en sådan gennemgribende revision af arbejdstidsdirektivet. Arbejdsmarkedets parter har seks uger til at give deres synspunkter til kende over for Kommissionen. Samtidig med høringen foretager Kommissionen en grundig konsekvensanalyse, der også omfatter en gennemgang af direktivets retlige anvendelse i medlemsstaterne og en undersøgelse af de sociale og økonomiske aspekter, som er relevante for en gennemgribende revision af direktivet.

Baggrund

Retsgrundlaget for første fase af høringen af arbejdsmarkedets parter i EU er artikel 154, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (EUF-traktaten). Kommissionen beder i denne første fase arbejdsmarkedets parter i EU om at oplyse, om der er behov for at ændre arbejdstidsdirektivet på EU-plan, og hvilket omfang et sådant initiativ bør have.

Kommissionen vil derpå gennemgå de synspunkter, der er kommet til udtryk under første fase, og så beslutte, om der bør iværksættes en EU-indsats. Hvis Kommissionen beslutter sig for en indsats, indledes anden fase af høringen af arbejdsmarkedets parter i EU. Under anden fase høres arbejdsmarkedets parter om indholdet af forslaget om en EU-indsats, jf. EUF-traktatens artikel 154, stk. 3.

Yderligere oplysninger

Arbejdstidsdirektivet

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=da&intPageId=205


Side Bar