Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/345

V Bruselu dne 24. března 2010

Evropská komise dnes udělala první krok na cestě k přezkumu předpisů týkajících se pracovní doby

Dnes požádala Evropská komise zástupce pracovníků a zaměstnavatelů o stanovisko k možnostem revize předpisů EU týkajících se pracovní doby. V první fázi konzultací se evropských sociálních partnerů ptá, zda je třeba přijmout ohledně směrnice o pracovní době (2003/88/ES) opatření na úrovni EU a jaký by měl být rozsah takových opatření. Jedná se o první krok směrem k celkovému přezkumu směrnice, jenž následuje po pokusu revidovat stávající právní předpisy, který skončil v dubnu 2009 nezdarem.

László Andor, komisař EU pro zaměstnanost, sociální věci a začlenění, uvedl: „Loňský neúspěch dohody o revizi právních předpisů týkajících se pracovní doby neznamená, že problémy související se stávajícími předpisy odezněly. Stále potřebujeme najít vyvážené řešení, které se zaměří na skutečné potřeby pracovníků, podniků a spotřebitelů ve 21. století. Potřebujeme celkovou revizi předpisů na základě důkladného posouzení dopadů se silnou sociální dimenzí,“ zdůraznil. Vyzýváme dnes sociální partnery, aby se k této zásadní problematice co nejpodrobněji vyjádřili a přednesli inovativní návrhy, které nás posunou dál od bezvýsledných debat, které jsme vedli v minulosti.“

V roce 2004 předložila Komise po rozsáhlých konzultacích návrh na změnu směrnice 2003/88/ES. Cílem návrhu bylo řešit řadu problémů, kterými se stávající právní předpisy ani judikatura Soudního dvora nezabývaly, zejména vysvětlit použití směrnice na pracovní pohotovost v určitých pracovních odvětvích, umožnit větší flexibilitu při výpočtu pracovní doby v rámci týdne a revidovat uplatnění individuálních výjimek z 48hodinového limitu. V dubnu 2009 však zástupci vlád a Evropský parlament došli k závěru, že navzdory délce jednání nebudou schopni dosáhnout ohledně návrhu dohody.

Mezitím se začalo debatovat o dalších záležitostech odrážejících zásadní změny ve světě práce za posledních dvacet let. Průměrná týdenní pracovní doba v EU například poklesla z 39 hodin v roce 1990 na 37,8 hodin v roce 2006 a podíl pracovníků zaměstnaných na částečný úvazek se zvýšil ze 14 % v roce 1992 na 18,8 % v roce 2009. Existuje rovněž čím dál více různých variant individuální pracovní doby, a to jak v průběhu roku, tak v průběhu celé kariéry. Tato tendence se projevuje ve větším důrazu na opatření, jejichž cílem je rovnováha pracovního a rodinného života, jako je klouzavá pracovní doba a systémy časových úvěrů, a také na zvyšující se autonomii pracovníků souběžně s expanzí znalostní ekonomiky.

V důsledku toho plánuje Komise celkovou revizi stávajících předpisů ohledně pracovní doby, přičemž začne podrobným posouzením stávajících předpisů a problémů s jejich prováděním a poté zváží různé možnosti řešení těchto problémů. V této revizi se odrazí řada politických cílů, včetně ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků, lepší rovnováhy mezi pracovním a soukromým životem, možnosti podniků a pracovníků využívat větší flexibility, aniž by byla na podniky, a zejména na malé a střední podniky, kladena zbytečná administrativní zátěž.

První fáze konzultací se sociálními partnery je prvním významným krokem k takové komplexní revizi směrnice o pracovní době. Sociální partneři mají Komisi zaslat svá stanoviska do šesti týdnů. Souběžně s konzultacemi provede Komise rozsáhlé posouzení dopadu, včetně přezkumu právního uplatnění směrnice v členských státech a studie sociálních a hospodářských aspektů týkajících se komplexní revize směrnice.

Souvislosti

První fázi konzultací se sociálními partnery na úrovni EU stanoví čl. 154 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie. V této fázi Komise shromažďuje stanoviska sociálních partnerů k tomu, zda je třeba přistoupit ke změně směrnice o pracovní době na úrovni EU, a k rozsahu takové změny.

Komise přezkoumá stanoviska shromážděná během první fáze a rozhodne, zda je vhodné podniknout kroky na úrovni EU. Rozhodne-li Komise kladně, zahájí druhou fázi konzultací se sociálními partnery na úrovni EU. Tato fáze bude zahrnovat veškeré návrhy opatření v souladu s čl. 154 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie.

Další informace

Směrnice o pracovní době

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=cs&intPageId=205


Side Bar