Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/345

Брюксел, 24 март 2010 г.

Европейската комисия прави първа стъпка към преглед на правилата в областта на работното време

Днес Европейската комисия покани представителите на работниците и работодателите да изразят становищата си относно възможностите за преглед на правилата на ЕС в областта на работното време. По време на първия етап от консултацията се очаква европейските социални партньори да се произнесат относно необходимостта от действие на равнището на ЕС по отношение на Директивата за работното време (2003/88/ЕО), както и относно обхвата на такова действие. Тази инициатива представлява първата стъпка към пълен преглед на директивата и идва след като предишните опити за преразглеждане на съществуващото законодателство достигнаха до задънена улица през април 2009 г.

Ласло Андор, комисар на ЕС, отговарящ за заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, заяви: „Миналогодишният неуспех в опита да се постигне споразумение за преразглеждане на законодателството в областта на работното време не означава, че проблемите във връзка със съществуващите правила са изчезнали. Ние все така се нуждаем от балансирано решение в отговор на истинските потребности на работниците, предприятията и потребителите през ХХІ век“. Той подчерта: „Нуждаем се от пълен преглед на правилата, основан на задълбочена оценка на въздействието със силно изразен социален аспект. Днес приканваме социалните партньори да обмислят в общ план този изключително важен въпрос и да излязат с новаторски предложения, които да надхвърлят безплодните дискусии от миналото“.

През 2004 г. след обширни консултации Комисията представи предложение за изменение на Директива 2003/88/ЕО. Предложението бе насочено към преодоляване на поредица проблеми, останали неразрешени в рамките на съществуващото законодателство и на съдебната практика на Съда, а именно — да се изясни прилагането на директивата по отношение на времето, през което работниците в някои сектори на трудовия пазар трябва да бъдат на разположение на работодателя, да се предостави повече гъвкавост при изчисляването на седмичното работно време и да се преразгледа възможността за индивидуални изключения от правилото за 48-часова максимална продължителност на работната седмица. През април 2009 г. обаче правителствените представители и Европейският парламент стигнаха до заключението, че въпреки продължителните преговори не могат да постигнат съгласие по предложението.

Междувременно към дискусията бяха добавени други въпроси, които отразяват фундаменталните промени, настъпили в света на трудовата заетост през последните двадесет години. Така например средният брой на отработените часове седмично в ЕС е намалял от 39 часа през 1990 г. на 37,5 часа през 2006 г., а делът на работниците на непълно работно време в работната сила се е увеличил от 14 % през 1992 г. до 18,8 % през 2009 г. Освен това се наблюдава все по-съществена разлика в индивидуалното работно време в рамките на годината и на целия професионален живот, което отразява по-голямото внимание, отделяно на такива мерки за постигане на баланс между професионалния и личния живот, като системите на гъвкаво работно време и времеви кредити, както и нарасналата самостоятелност на работниците, развиваща се успоредно с разрастването на икономиката, основана на знанието.

Вследствие на всичко това Комисията планира да направи пълен преглед на съществуващите правила в областта на работното време, започвайки със задълбочена оценка на съществуващите разпоредби и възникналите при прилагането им въпроси, преди да обмисли различните възможности за намиране на решение. Прегледът ще бъде обусловен от набор от цели в рамките на политиките, в това число за защита на здравето и безопасността на работниците, подобряване на баланса между професионалния и личния живот, предоставяне на предприятията и на работниците на гъвкавост без допълнителна и ненужна административна тежест за предприятията, особено за МСП.

Първият етап на консултацията със социалните партньори е важна стъпка към пълен преглед на Директивата за работното време. Социалните партньори разполагат с шест седмици, за да изложат становищата си пред Комисията. Успоредно с консултациите Комисията ще извърши задълбочена оценка на въздействието, в това число разглеждане на правното прилагане на директивата в държавите-членки и проучване на социално-икономическите аспекти, които са от значение за пълен преглед на директивата.

Контекст

Първият етап на консултация със социалните партньори на равнището на ЕС е предвиден в член 154, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). На този етап Комисията се обръща към социалните партньори, за да получи техните становища във връзка с необходимостта от предприемане на действие на равнището на Европейския съюз относно Директивата за работното време и с обхвата на такава инициатива.

Комисията ще проучи изразените в рамките на този първи етап становища и впоследствие ще вземе решение дали е препоръчително предприемането на действие от страна на ЕС. Ако Комисията реши, че това е обосновано, тя ще започне втори етап на консултация със социалните партньори на равнището на ЕС. На този етап, в съответствие с член 154, параграф 3 от ДФЕС, ще бъде разгледано съдържанието на евентуално предложение за действие.

За допълнителна информация

Директива за работното време

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=bg&intPageId=205

За контакти: Cristina Arigho 02/298 53 99; Maria Javorova 02/299 89 03


Side Bar