Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/338

Bryssel, den 23.03.2010

Kommissionen inleder samråd om hur stadgan för Europabolag fungerar

Tack vare stadgan för Europabolag (även kallad SE-bolag) kan företag som bedriver verksamhet i mer än en medlemsstat organisera sin gränsöverskridande verksamhet under ett europeiskt märke. På så vis kan de arbeta inom ett stabilt regelverk, minska kostnaderna för att bedriva verksamhet i flera länder och alltså bli konkurrenskraftigare på den inre marknaden. SE-bolag har blivit mycket populära i vissa medlemsstater, medan de i andra inte fått någon större spridning. Europeiska kommissionen har inlett ett samråd om stadgan för att se om den behöver ändras. Tanken bakom genomgången av stadgan är att dess användning ska öka inom EU.

Michel Barnier, som är kommissionär med ansvar för inre marknaden och tjänster, anser följande: ”Det här är ett gyllene tillfälle att se hur stadgan för Europabolag fungerar i praktiken, fem år efter det att den trädde i kraft. Jag tror att den kan sänka kostnaderna kraftigt för företag som bedriver verksamhet i flera länder. Tydligen har den dock fått större genomslag i vissa länder än i andra. Jag vill gärna veta varför och ta reda på om vi måste förbättra dagens regler. Jag uppmanar alla som berörs av stadgan att komma med synpunkter.”

Undersökningen och samrådet

Enligt förordningen om SE-bolag ska kommissionen rapportera om dess praktiska tillämpning fem år efter dess ikraftträdande samt lägga fram förslag om det är lämpligt. För att rapporten skulle bygga på ett solitt faktaunderlag, inledde kommissionen en extern undersökning i december 2008. Och det är den undersökningen man nu vill ha synpunkter på. Hänsyn kommer att tas till svaren i kommissionens rapport om stadgan, som också kommer att kompletteras med en högnivåkonferens den 26 maj 2010. Svaren måste ha inkommit senast den 23 maj 2010.

    Samrådet ska fungera som granskning av resultaten från den externa undersökningen och ge kommissionen underlag för frågor som är relevanta för bedömningen av stadgan. Frågorna rör följande: för- och nackdelar med att inrätta ett SE-bolag, trender i fråga om hur SE-bolag används i EU/EES-medlemsstaterna, praktiska problem som företag möter när de inrättar och använder SE-bolag samt eventuella förbättringar av dagens regelverk.

Bakgrund

Stadgan för Europabolag, mer känd genom sitt latinska namn ”Societas Europaea”, antogs den 8 oktober 2001 (IP/01/1376, MEMO/01/314), efter mer än 30 års förhandlingar, och kunde börja användas den 8 oktober 2004 (IP/04/1195, MEMO/04/235). Den 10 september 2009 fanns det 431 SE-bolag registrerade.

SE-bolag har visat sig mycket populär i vissa medlemsstater. Välkända exempel på framgångsrika SE-bolag är Allianz, BASF, Porsche, Fresenius och MAN från Tyskland, SCOR från Frankrike, Elcoteq från Luxemburg och Strabag från Österrike. I andra medlemsstater har dock SE-bolag inte fått någon större spridning.

Så deltar man i samrådet

Frågeformuläret, tillsammans med mer information om stadgan, finns på följande webbplats:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/se/index_en.htm

Vanliga frågor om samrådet om stadgan för Europabolag: MEMO/10/97


Side Bar