Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/338

V Bruseli 23.03.2010

Komisia začína konzultáciu o uplatňovaní štatútu európskej spoločnosti (SE)

Štatút európskej spoločnosti (SE) umožňuje spoločnostiam, ktoré vykonávajú svoju činnosť vo viac ako jednom členskom štáte, vykonávať cezhraničnú podnikateľskú činnosť ako jedna európska spoločnosť. Umožňuje im to fungovať v stabilnom právnom rámci, znižovať interné náklady na prevádzku vo viacerých krajinách a tak zvyšovať vlastnú konkurencieschopnosť na vnútornom trhu. V niektorých členských štátoch sa SE stala veľmi populárnou, no v iných sa ešte takýto štatút nezačal používať. Európska komisia začala konzultáciu, aby sa zistilo, či sú potrebné zmeny na zlepšenie uplatňovania štatútu SE. Revíziou štatútu SE by Komisia chcela dosiahnuť, aby sa SE začali častejšie objavovať v celej EÚ.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier vyhlásil: „Je to veľká príležitosť na to, aby sme zistili, ako sa štatút európskej spoločnosti už päť rokov uplatňuje v praxi. Som presvedčený, že prostredníctvom SE sa dajú podstatne znížiť náklady podnikov, ktoré vykonávajú svoju činnosť vo viacerých členských štátoch. Je však zrejmé, že v niektorých krajinách štatút zaznamenal väčší úspech ako v ostatných. Chcem zistiť dôvod a rozhodnúť, či musíme zlepšiť platné pravidlá. Vyzývam všetky zainteresované strany, aby nám oznámili svoje názory.

Štúdia a konzultácia

Komisia musí na základe nariadenia o SE po uplynutí piatich rokov od nadobudnutia jeho účinnosti predložiť správu o praktickom uplatňovaní tohto nariadenia a návrhy jeho prípadných zmien a doplnení. Aby Komisia mohla túto správu podložiť overenými faktami, zadala v decembri 2008 vypracovanie externej štúdie, ku ktorej sa majú teraz vyjadriť zainteresované strany. Reakcie zainteresovaných strán bude brať Komisia do úvahy pri vypracovávaní nasledujúcej správy o SE, ktorú bude dopĺňať aj konferencia na vysokej úrovni 26. mája 2010. Konečný termín na vyjadrenie sa ku konzultácii je 23. máj 2010.

    Cieľom konzultácií je overiť zistenia externej štúdie a poskytnúť Komisii informácie o otázkach súvisiacich s posudzovaním SE. Tieto otázky sa týkajú: pozitívnych a negatívnych činiteľov pre zakladanie SE; hlavných trendov zakladania SE v celej EÚ/vo všetkých členských štátoch EHP; praktických problémov spoločností pri zakladaní alebo fungovaní SE a možných zlepšení súčasného legislatívneho rámca.

Kontext

Štatút európskej spoločnosti všeobecne známej pod latinským názvom „Societas Europaea“ alebo SE bol prijatý 8. októbra 2001 (IP/01/1376, MEMO/01/314) po viac ako tridsiatich rokoch rokovania a uplatňovať sa môže od 8. októbra 2004 (IP/04/1195, MEMO/04/235). K 10. septembru 2009 bolo zaregistrovaných celkovo 431 SE.

V niektorých členských štátoch sa SE stali veľmi populárnymi. Známymi príkladmi úspešných SE sú Allianz, BASF, Porsche, Fresenius a MAN v Nemecku, SCOR vo Francúzsku, Elcoteq v Luxembursku a Strabag v Rakúsku. V ostatných členských štátoch však SE ešte nezačali vznikať.

Ako sa zapojiť do konzultácie?

Dotazník spolu s podrobnejšími informáciami o SE nájdete na webovej stránke:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/se/index_en.htm

Často kladené otázky týkajúce sa konzultácií o štatúte európskej spoločnosti: MEMO/10/97


Side Bar