Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/338

Bρυξέλλες, 23.03.2010

Ο τρόπος λειτουργίας του Καταστατικού Ευρωπαϊκής Εταιρείας (SE) αντικείμενο διαβούλευσης της Επιτροπής

Το Καταστατικό Ευρωπαϊκής Εταιρείας (SE) προσφέρει σε όσες εταιρείες δραστηριοποιούνται σε περισσότερα από ένα κράτη μέλη τη δυνατότητα να αναδιοργανώσουν τις διασυνοριακές επιχειρηματικές τους δραστηριότητες κάτω από μία μοναδική ευρωπαϊκή επωνυμία. Αυτό παρέχει στις εταιρείες τη δυνατότητα να εργάζονται σε σταθερό νομικό πλαίσιο, να μειώσουν το εσωτερικό κόστος λειτουργίας σε διάφορες χώρες και, κατά συνέπεια, να είναι ανταγωνιστικότερες στην εσωτερική αγορά. Το SE έχει υιοθετηθεί ευρύτατα σε ορισμένα κράτη μέλη, ενώ σε άλλα δεν έχει καν ξεκινήσει. Προκειμένου να προσδιοριστούν τυχόν αλλαγές που χρειάζονται για να λειτουργήσει καλύτερα το SE, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση. Με την επανεξέταση του SE, η Επιτροπή στοχεύει σε μεγαλύτερη διάδοση της χρήσης του σε όλο τον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο αρμόδιος για την εσωτερική αγορά και τις υπηρεσίες επίτροπος Michel Barnier δήλωσε τα εξής: «Τώρα είναι η ευκαιρία να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί στην πράξη το Καταστατικό Ευρωπαϊκής Εταιρείας (SE), πέντε χρόνια αφότου θεσπίστηκε. Πιστεύω ότι το SE μπορεί να μειώσει αισθητά το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων με διασυνοριακή δραστηριότητα. Ωστόσο, είναι προφανές ότι σε ορισμένες χώρες γνώρισε μεγαλύτερη επιτυχία απ' όσο σε άλλες. Θέλω να εξακριβώσω τους λόγους που συνέβη αυτό και να κρίνω αν χρειάζονται βελτιώσεις στους ισχύοντες κανόνες. Προτρέπω όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να παρουσιάσουν τις απόψεις τους.»"

Μελέτη και διαβούλευση

Βάσει του κανονισμού για το καταστατικό ευρωπαϊκής εταιρείας, η Επιτροπή οφείλει να συντάξει έκθεση για την πρακτική εφαρμογή του πέντε έτη μετά την έναρξη ισχύος του, και να προτείνει τροποποιήσεις όπου ενδείκνυται. Για να αποκτήσει η έκθεση μια άρτια, τεκμηριωμένη σε γεγονότα βάση, η Επιτροπή ανέθεσε το 2008 σε εξωτερικούς συμβούλους την εκπόνηση μελέτης, και με βάση τη μελέτη αυτή ζητείται τώρα από τους ενδιαφερόμενους παράγοντες να διατυπώσουν τις απόψεις τους. Οι απαντήσεις θα ληφθούν υπόψη στην επικείμενη έκθεση της Επιτροπής σχετικά με το SE, η οποία θα συμπληρωθεί επίσης από διάσκεψη υψηλού επιπέδου που θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαΐου 2010. Η προθεσμία για την κατάθεση απαντήσεων στο πλαίσιο της διαβούλευσης λήγει στις 23 Μαΐου 2010.

    Η διαβούλευση στοχεύει στην εξέταση των αποτελεσμάτων της εξωτερικής μελέτης και στην παροχή, προς την Επιτροπή, στοιχείων για θέματα που αφορούν την εκτίμηση του SE. Οι ερωτήσεις αφορούν: θετικοί και αρνητικοί παράγοντες όσον αφορά τη σύσταση SE, κύριες εκδηλούμενες τάσεις στην κατανομή SE ανά τα κράτη μέλη της ΕΕ/του ΕΟΧ, πρακτικά προβλήματα που συναντούν οι εταιρείες στο πλαίσιο της συγκρότησης ή λειτουργίας SE και δυνατές βελτιώσεις του τρέχοντος νομοθετικού πλαισίου.

Ιστορικό

Το Καταστατικό Ευρωπαϊκής Εταιρείας, γνωστό με τη λατινική του ονομασία «Societas Europaea» ή SE, εγκρίθηκε στις 8 Οκτωβρίου 2001 (IP/01/1376, MEMO/01/314), μετά από 30 και πλέον έτη διαπραγματεύσεων, κατέστη δε διαθέσιμο για χρήση στις 8 Οκτωβρίου 2004 (IP/04/1195, MEMO/04/235). Στις 10 Σεπτεμβρίου 2009 είχαν καταχωριστεί συνολικά 431 SΕ.

Το SE απεδείχθη πολύ δημοφιλές σε ορισμένα κράτη μέλη. Πασίγνωστα παραδείγματα επιτυχούς SE είναι οι εταιρείες Allianz, BASF, Porsche, Fresenius και MAN από τη Γερμανία, η SCOR από τη Γαλλία, η Εlcoteq από το Λουξεμβούργο και η Strabag από την Αυστρία. Ωστόσο, σε άλλα κράτη μέλη, το SE δεν έχει καν ξεκινήσει.

Τρόπος συμμετοχής στη διαβούλευση

Tο ερωτηματολόγιο, μαζί με περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με το SE, είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα:

http://ec.europa.eu/internal_market/company/se/index_en.htm

Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τη διαβούλευση για το Καταστατικό Ευρωπαϊκής Εταιρείας: MEMO/10/97


Side Bar