Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/32

Bryssel den 19 januari 2010

Vad händer med skyddet av den biologiska mångfalden i EU?

EU-kommissionen inledde i dag det internationella året för biologisk mångfald med ett meddelande om policyalternativ för biologisk mångfald. Trots tidigare insatser fortsätter arter att dö ut i oroväckande snabb takt, och det behövs en ny vision för att stoppa förlusterna. I meddelandet presenteras en vision och fyra möjliga mål med olika ambitionsnivåer för att förverkliga visionen. Syftet är att initiera och främja en diskussion mellan medlemsstaterna som före årets slut kan leda till en policyram för EU:s arbete för biologisk mångfald efter 2010. Det behövs nya mål eftersom både EU:s nuvarande mål och de globala målen för biologisk mångfald bara gäller till utgången av 2010.

”Vi kommer att öka våra ansträngningar och anta en ny policy och strategi för perioden efter 2010", säger Stavros Dimas, EU:s miljökommissionär. ”Det behövs en ny vision och ett nytt mål för biologisk mångfald som tar hänsyn till den fortsatta förlusten av arter och som visar att vi tar den här frågan på stort allvar. Vi har inte råd att ge upp kampen mot förlust av biologisk mångfald, och det krävs en hög ambitionsnivå som kan stödja vår politik under de kommande åren.”

Vilka möjliga åtgärder föreslås?

I det meddelande som antogs i dag föreslås en långsiktig (2050) vision för biologisk mångfald, med fyra alternativ för ett mål på medellång sikt (2020) – ett viktigt steg på vägen mot att nå visionen. Enligt denna vision ska den biologiska mångfalden och de ekosystemtjänster vi får gratis från naturen värdesättas och så långt som möjligt återställas för sitt eget inneboende värdes skull. Detta för att stödja ekonomiskt välstånd och människors välbefinnande och undvika katastrofala förändringar till följd av förlust av biologisk mångfald.

Fyra olika förslag på ambitionsnivå anges för ett mål på medellång sikt (2020) i syfte att förverkliga visionen:

Alternativ 1: Avsevärt minska förlusterna av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i EU till 2020.

Alternativ 2: Stoppa förlusterna av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i EU till 2020.

Alternativ 3: Stoppa förlusterna av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i EU till 2020 och återställa dem så långt som möjligt.

Alternativ 4: Stoppa förlusterna av biologisk mångfald och ekosystemtjänster i EU till 2020 och återställa dem så långt som möjligt samt öka EU:s insatser för att förhindra globala förluster av biologisk mångfald.

Visionen och målet kommer att göra det möjligt för EU att utarbeta en stark gemensam ståndpunkt inför de internationella förhandlingar om en ny global vision och ett nytt mål för tiden efter 2010 som kommer att föras i Nagoya i Japan under hösten.

Meddelandet beskriver också omfattningen av krisen för den biologiska mångfalden och läget i EU och globalt, och dessutom belyses de viktigaste orsakerna till förluster av biologisk mångfald och konsekvenserna för miljön, ekonomin och samhället i stort. Den nuvarande politikens viktigaste framsteg och brister presenteras och kopplas till de internationella förhandlingarna.

Bakgrund: varför är förlust av biologisk mångfald ett problem?

Världens biologiska mångfald är starkt hotad och arter försvinner i en takt som är 100 till 1 000 gånger högre än normalt. Mer än en tredjedel av de arter som bedömts är utrotningshotade, och uppskattningsvis 60 % av jordens ekosystemtjänster har försämrats under de senaste 50 åren. Mänskliga aktiviteter orsakar dessa förluster genom förändrad markanvändning, överexploatering, ohållbara metoder, förorening samt spridning av invasiva arter, vilket leder till fragmentering, försämring och förstörelse av livsmiljöer och arter. Klimatförändringen är också en pådrivande faktor.

År 2001 föresatte sig EU att stoppa förlusten av biologisk mångfald i EU till 2010. Trots stora insatser står det klart att det målet inte kommer att nås. Förlust av biologisk mångfald kan leda till förändringar på mikronivå men också till kollaps för hela ekosystem och tillhörande ekosystemtjänster, till exempel livsmedels- och vattenförsörjning samt klimatreglering, vilket äventyrar vårt framtida välstånd och välbefinnande. Den biologiska mångfalden har också avgörande betydelse för andra politiska mål, särskilt de som rör livsmedelstrygghet och klimatförändring, och ligger till grund för näringar som jordbruk, fiske och turism. I en ny rapport från TEEB-projektet om det ekonomiska värdet av ekosystem och biologisk mångfald framhålls att förluster i den naturliga miljön har direkta ekonomiska följder som är kraftigt underskattade. Biologisk mångfald och ekosystemtjänster är naturtillgångar som har en nyckelroll i framtida ekonomiska strategier för att främja tillväxt och välstånd. Av dessa skäl finns det ett stort behov av ett nytt mål för biologisk mångfald efter 2010.

Vad händer nu?

Nu väntar ingående diskussioner med medlemsstaterna, EU-institutionerna och andra berörda parter. Dessa diskussioner inleds vid en europeisk högnivåkonferens om visionen och målet för den biologiska mångfalden efter 2010 som anordnas i Madrid i Spanien 26–27 januari 2010, och de kommer att fortsätta i syfte att nå en överenskommelse på hög nivå under de kommande månaderna. På grundval av denna överenskommelse och det fortsatta arbetet, kommer kommissionen i slutet av året att lägga fram en ny EU-strategi för biologisk mångfald utformad för att nå det överenskomna målet.

Mer information:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm


Side Bar