Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/32

Bruselj, 19. januarja 2010

Zaščita biotske raznovrstnosti v EU – kako naprej?

Evropska komisija je danes zaznamovala začetek mednarodnega leta biotske raznovrstnosti z objavo dokumenta, ki predstavlja prihodnje možnosti politike glede biotske razn ovrstnosti. Kljub preteklim prizadevanjem se izumiranje vrst nadaljuje z zaskrbljujočo hitrostjo in potrebna je nova vizija za zaustavitev teh izgub. Sporočilo določa vizijo in za njeno dosego opredeljuje štiri možne cilje z različnimi stopnjami ambicioznosti. Cilj sporočila je začeti in spodbujati dialog med državami članicami z namenom, da se do konca tega leta razvije politični okvir EU za biotsko raznovrstnost po letu 2010. Potrebni so novi cilji, saj bodo obstoječi cilji za biotsko raznovrstnost na ravni EU in svetovni ravni po letu 2010 potekli.

Komisar za okolje Stavros Dimas je dejal: „Okrepili bomo prizadevanja ter vzpostavili novo politiko in strategijo za obdobje po letu 2010. Glede na to, da se izgubljanje vrst nadaljuje, potrebujemo novo vizijo in nove cilje za biotsko raznovrstnost, da opozorimo na pomembnost tega problema. Ne moremo si privoščiti, da bi popustili v boju proti izgubi biotske raznovrstnosti, in bistveno je, da v prihajajočem obdobju svojo politiko podpremo z visoko stopnjo ambicioznosti.“

Kateri možni ukrepi so predlagani?

Danes sprejeto sporočilo zastavlja dolgoročno vizijo (za leto 2050) na področju biotske raznovrstnosti s štirimi možnosti za srednjeročni cilj (za leto 2020), kar je odločilni korak na poti proti uresničenju te vizije. Ta vizija predvideva, da se storitve biotske raznovrstnosti in ekosistemov, ki jih brezplačno dobimo od narave, ohranijo, ovrednotijo in kolikor je mogoče obnovijo v skladu z njihovo realno vrednostjo, s čimer se omogoči, da podpirajo gospodarsko blaginjo in preprečujejo katastrofalne spremembe, povezane z izgubo biotske raznovrstnosti.

Za srednjeročni cilj (za leto 2020) se predlagajo štiri stopnje ambicioznosti za uresničitev vizije:

Možnost št. 1: znatno znižanje stopnje zmanjševanja biotske raznovrstnosti in storitev ekosistemov v EU do leta 2020.

Možnost št. 2: zaustavitev zmanjševanja biotske raznovrstnosti in storitev ekosistemov v EU do leta 2020.

Možnost št. 3: zaustavitev zmanjševanja biotske raznovrstnosti in storitev ekosistemov v EU do leta 2020 ter njihova čim hitrejša obnova.

Možnost št. 4: zaustavitev zmanjševanja biotske raznovrstnosti in storitev ekosistemov v EU do leta 2020 ter njihova čim hitrejša obnova, hkrati z aktivnejšo udeležbo EU pri preprečevanju zmanjševanja biotske raznovrstnosti na svetovni ravni.

Ta vizija in cilj bosta EU omogočila, da oblikuje trdno skupno stališče pred prihajajočimi mednarodnimi pogajanji o novi svetovni viziji in cilju za biotsko raznovrstnost po letu 2010, ki bodo jeseni potekala v Nagoji na Japonskem.

V dokumentu je opisan tudi obseg krize biotske raznovrstnosti ter stanje na tem področju na ravni EU in svetovni ravni, pri čemer so izpostavljeni glavni povzročitelji zmanjševanja biotske raznovrstnosti ter posledice, ki jih ima ta proces za okolje, gospodarstvo in celotno družbo. Izpostavljeni so glavni dosežki in primanjkljaji obstoječe politike ter povezava z mednarodnimi pogajanji.

Ozadje: v čem je težava?

Svetovna biotska raznovrstnost je resno ogrožena, saj je izginjanje vrst od 100 do 1000-krat hitrejše, kot bi bilo običajno. Več kot tretjini ocenjenih vrst grozi izumrtje in približno 60 % storitev ekosistemov na zemlji je v zadnjih 50 letih začelo propadati. To izgubo povzročajo človeške dejavnosti s spreminjanjem rabe zemljišč in njihovim čezmernim izkoriščanjem, z netrajnostnimi praksami, onesnaževanjem in vnosom invazivnih vrst, kar vodi v uničevanje, razdrobljenost in propadanje habitatov in vrst. Pomemben dejavnik so tudi podnebne spremembe.

Leta 2001 si je EU zastavila cilj, da bo do leta 2010 zaustavila zmanjševanje biotske raznovrstnosti v EU. Kljub znatnim prizadevanjem je zdaj že jasno, da cilj ne bo dosežen. Posledice zmanjševanja biotske raznovrstnosti segajo od sprememb na mikroravni do propada celotnih ekosistemov in njihovih storitev, kot so oskrba s hrano in vodo ter uravnavanje podnebja, kar ogroža našo prihodnjo blaginjo in dobro počutje. Biotska raznovrstnost je ključnega pomena tudi za doseganje drugih ciljev politik, zlasti glede varnosti preskrbe s hrano in podnebnih sprememb, ter za omogočanje preživetja v tako raznolikih sektorjih, kot so kmetijstvo, ribištvo in turizem. Kot je pokazala nedavna študija o ekonomiji ekosistemov in biotske raznovrstnosti (TEEB), imajo izgube v naravi neposredne gospodarske posledice, ki so močno podcenjene. Biotska raznovrstnost in storitve ekosistemov so naravne danosti, ki morajo igrati ključno vlogo v prihodnjih gospodarskih strategijah za spodbujanje rasti in blaginje. Zato je nujno potreben nov cilj za biotsko raznovrstnost po letu 2010.

Naslednji koraki

Sledile bodo temeljite razprave z državami članicami, evropskimi institucijami in drugimi zainteresiranimi stranmi. Te razprave se bodo začele na evropski konferenci na visoki ravni z naslovom „Vizija in cilj za biotsko raznovrstnost po letu 2010“, ki bo potekala v Madridu v Španiji od 26. do 27. januarja 2010, ter se bodo v prihodnjih mesecih nadaljevale v smeri sprejetja sporazuma na visoki ravni. Na podlagi tega sporazuma in dodatnega dela bo Komisija do konca leta pripravila novo strategijo EU za biotsko raznovrstnost, namenjeno dosegi zastavljenega cilja.

Dodatne informacije:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm


Side Bar