Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/32

V Bruseli 19. januára 2010

Aké sú ďalšie plány v oblasti ochrany biodiverzity v EÚ?

Európska únia si dnes pripomenula začiatok Medzinárodného roku venovaného biodiverzite dokumentom, v ktorom sa stanovujú budúce alternatívy pre politiku týkajúcu s a biodiverzity. Napriek predchádzajúcemu úsiliu naďalej dochádza znepokojivým tempom k zániku druhov a na zastavenie týchto strát sa vyžaduje nová vízia. V oznámení sa stanovuje vízia a vytyčujú sa štyri možné ciele pri rôznych úrovniach ambicióznosti. Cieľom je začať a podporovať diskusie medzi členskými štátmi zamerané na vypracovanie politického rámca pre EÚ týkajúceho sa biodiverzity po roku 2010, a to do konca tohto roka. Keďže platnosť súčasných cieľov pre biodiverzitu na úrovni EÚ ako aj na celosvetovej úrovni uplynie po roku 2010, potrebné sú nové ciele.

Komisár pre životné prostredie Stavros Dimas uviedol: „Zintenzívnime naše úsilie a na obdobie po roku 2010 zavedieme novú politiku a stratégiu“. Potrebujeme novú víziu a cieľ pre biodiverzitu, ktoré zohľadnia pretrvávajúcu stratu druhov, a naznačujúce význam, ktorý tejto problematike pripisujeme. Nemôžeme si dovoliť ignorovať riešenie straty biodiverzity a v nasledujúcom období sú dôležité vysoké ambície na podporu tejto politiky.

Aké možné opatrenia sa navrhujú?

V dnes prijatom oznámení sa navrhuje dlhodobá vízia (do roku 2050) týkajúca sa biodiverzity so štyrmi alternatívami pre strednodobý cieľ (do roku 2020) – ako základný krok na ceste k dosiahnutiu vízie. Biodiverzita a služby ekosystému, ktoré nám príroda poskytuje zdarma sa v tejto vízii obnovujú, oceňujú a čo možno najviac zachovávajú pre svoju skutočnú hodnotu, pričom sa im umožňuje podporovať hospodársku prosperitu a blahobyt ľudstva a zvrátiť akékoľvek katastrofické zmeny spojené so stratou biodiverzity.

Pokiaľ ide o strednodobý cieľ (do roku 2020), navrhujú sa štyri úrovne ambicióznosti, aby sa vízia zrealizovala:

Alternatíva 1: Do roku 2020 významne znížiť mieru straty biodiverzity a služieb ekosystému v EÚ.

Alternatíva 2: Do roku 2020 zastaviť stratu biodiverzity a služieb ekosystému v EÚ.

Alternatíva 3: Do roku 2020 zastaviť stratu biodiverzity a služieb ekosystému v EÚ a obnoviť ich v čo najvyššej možnej miere.

Alternatíva 4: Do roku 2020 zastaviť stratu biodiverzity a služieb ekosystému v EÚ a obnoviť ich v čo najvyššej možnej miere, ako aj zintenzívniť podiel EÚ na zvrátení celosvetovej straty biodiverzity.

Stanovenie vízie a cieľa umožní EÚ vybudovať si silnú spoločnú pozíciu pred nasledujúcimi medzinárodnými rokovaniami o novej globálnej vízii a cieli pre biodiverzitu po roku 2010, ktoré sa na jeseň uskutočnia v japonskej Nagoyi.

V dokumente sa takisto opisuje rozsah krízy spojenej s biodiverzitou a stav biodiverzity v EÚ a na celom svete a zdôrazňujú sa hlavné hnacie mechanizmy straty biodiverzity a jej dôsledky pre životné prostredie, hospodárstvo a celú spoločnosť. Uvádzajú sa v ňom hlavné úspechy ako aj nedostatky súčasnej politiky a nadväzuje na medzinárodné rokovania.

Kontext: Čo je podstatou problému?

Globálna biodiverzita je vystavená vážnej hrozbe, dochádza k 100 až 10000- násobnej strate druhov v porovnaní so zvyčajnou mierou straty. Viac ako tretine posudzovaných druhov hrozí vyhynutie a za posledných 50 rokov sa znehodnotilo odhadovaných 60 % služieb ekosystému na zemi. Túto stratu spôsobujú ľudské činnosti v dôsledku zmeny vo využití pôdy, nadmerného využívania, neudržateľných postupov, znečisťovania a zavedenia invazívnych druhov, ktoré spôsobujú zničenie, fragmentáciu a znehodnotenie biotopov a druhov. Jedným z faktorov je aj zmena klímy.

V roku 2001 EÚ stanovila do roku 2010 zastaviť stratu biodiverzity v EÚ. Napriek značnému úsiliu sú však jasné náznaky, že sa tento cieľ nedosiahne. Rozmedzie dôsledky straty biodiverzity je od zmien na mikro-úrovni po kolaps celých ekosystémov a služieb, ako je poskytovanie potravín a vody a regulácia klímy, pri kompromitovaní našej budúcej prosperity a blahobytu. Biodiverzita je taktiež veľmi dôležitá na dosiahnutie ďalších politických cieľov, najmä pokiaľ ide o zabezpečenie potravy a zmenu klímy a podporuje živobytie v tak odlišných sektoroch, ako je poľnohospodárstvo, rybolov a cestovný ruch. Ako sa uvádza v aktuálnej štúdii o „Ekonómii ekosystémov a biodiverzity“ [The economics of ecosystems and biodiversity (TEEB)], straty v prirodzenom svete majú rozdielne ekonomické dôsledky, ktoré sa veľmi podceňujú. Biodiverzita a služby ekosystémov sú prirodzené aktíva a zohrávajú s významnú úlohu v budúcich ekonomických stratégiách zameraných na podporu rastu a prosperity. Z týchto dôvodov je nevyhnutne potrebné stanoviť nový cieľ pre biodiverzitu po roku 2010.

Ďalšie kroky

V súčasnosti budú prebiehať dôkladné diskusie s členskými štátmi, európskymi inštitúciami a ďalšími zúčastnenými stranami. Tieto diskusie sa začnú na európskej konferencii na vysokej úrovni týkajúcej sa „Vízie a cieľa pre biodiverzitu po roku 2010“, ktorá sa uskutoční v španielskom Madride 26 -- 27. januára 2010 a budú pokračovať s cieľom v nasledujúcich mesiacoch dosiahnuť dohodu na vysokej úrovni. Na základe tejto dohody a ďalšej práce Komisia ku koncu roka predloží novú stratégiu EÚ týkajúcu sa biodiverzity zameranú na dosiahnutie dohodnutého cieľa.

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm  


Side Bar