Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/32

Briselē, 2010. gada 19. janvārī

Kas gaidāms bioloģiskās daudzveidības aizsardzībā ES?

Publicējot dokumentu, kurā izklāstītas turpmākās iespējas bioloģiskās daudzveidības politikā, Eiropas Komisija šodien atzīmēja Starptautiskā bioloģiskās daudzveidības gada atklāšanu. Neskatoties uz līdzšinējiem pūliņiem, sugu skaita samazināšanās temps joprojām ir satraucošs, un, lai to apturētu, vajadzīgs jauns redzējums. Paziņojumā izklāstīts šis redzējums un iezīmēti četri iespējamie tā sasniegšanas ceļi. Mērķis ir uzsākt un veicināt dalībvalstu sarunas, lai līdz šā gada beigām izstrādātu ES politiku bioloģiskās daudzveidības jomā laikposmam pēc 2010. gada. Pašreizējie ES un pasaules līmeņa mērķi bioloģiskās daudzveidības jomā zaudē aktualitāti pēc 2010. gada.

Vides komisārs Stavross Dimass sacīja: „Mēs pieliksim lielākas pūles un izstrādāsim jaunu politiku un stratēģiju laikposmam pēc 2010. gada. Bioloģiskās daudzveidības jomā ir vajadzīgs jauns redzējums un mērķis, kuros ņemta vērā sugu skaita nepārtrauktā samazināšanās un atspoguļots tas, cik liela nozīme tiek piešķirta šim jautājumam. Mēs nevaram atteikties no cīņas pret bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, un ir svarīgi, lai mērķis politikas veidošanai nākamajā periodā būtu vērienīgs”.

Kādi iespējamie pasākumi ir ierosināti?

Šodien pieņemtajā paziņojumā ierosināts ilgtermiņa (2050. gads) redzējums bioloģiskās daudzveidības jomā, kā arī četras iespējas saistībā ar vidusposma (2020. gads) mērķi, kas ir būtisks solis ceļā uz šā redzējuma īstenošanu. Saskaņā ar šo redzējumu bioloģisko daudzveidību un ekosistēmu pakalpojumus, ko mums bez maksas sniedz daba, aizsargāsim, novērtēsim un, ciktāl tas iespējams, atjaunosim tiem piemītošās vērtības dēļ, tādējādi veicinot ekonomisko uzplaukumu un cilvēka labklājību un novēršot katastrofālas pārmaiņas, kas saistītas ar bioloģiskās daudzveidības samazināšanos.

Attiecībā uz vidusposma (2020. gads) mērķi ir ierosinātas četras dažādas iespējas.

1. iespēja. Līdz 2020. gadam būtiski ierobežot bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu samazināšanās apjomus ES.

2. iespēja. Līdz 2020. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu samazināšanos ES.

3. iespēja. Līdz 2020. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu samazināšanos ES un atjaunot tos, ciktāl iespējams.

4. iespēja. Līdz 2020. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības un ekosistēmu pakalpojumu samazināšanos ES un atjaunot tos, ciktāl iespējams, un palielināt ES ieguldījumu, lai novērstu bioloģiskās daudzveidības samazināšanos pasaulē.

Redzējums un mērķis ļaus ES sagatavot pārliecinošu kopējo nostāju pirms gaidāmajām starptautiskajām sarunām par jaunu pasaules līmeņa redzējumu un mērķi bioloģiskās daudzveidības jomā laikposmam pēc 2010. gada, kas rudenī norisināsies Nagojā (Japāna).

Turklāt dokumentā raksturots bioloģiskās daudzveidības jomā valdošās krīzes apmērs un bioloģiskās daudzveidības stāvoklis ES un pasaulē un norādīti galvenie faktori, kas veicina bioloģiskās daudzveidības samazināšanos, un to ietekme uz vidi, ekonomiku un sabiedrību kopumā. Tajā iezīmēti galvenie sasniegumi un nepilnības, īstenojot pašreizējo politiku, un norādīta saikne ar starptautiskajām sarunām.

Vispārīga informācija par problēmas būtību

Bioloģiskā daudzveidība pasaulē ir būtiski apdraudēta, un sugu skaita samazināšanās apjomi 100 līdz 1000 reižu pārsniedz parastos apjomus. Vairāk nekā trešdaļai novērtēto sugu draud izmiršana, un pēdējo 50 gadu laikā ir degradēti aptuveni 60 % pasaules ekosistēmu pakalpojumu. Šīs samazināšanās iemesls ir cilvēka veiktās darbības, proti, zemes izmantojuma veida maiņa, resursu pārmērīga izmantošana, neilgtspējīgas metodes, piesārņojums un invazīvu sugu introdukcija, kas izraisa biotopu un sugu izzušanu, fragmentāciju un degradāciju. Arī klimata pārmaiņas ir viens no veicinošajiem faktoriem.

2001. gadā ES apņēmās līdz 2010. gadam apturēt bioloģiskās daudzveidības samazināšanos ES. Neskatoties uz ievērojamiem pūliņiem, skaidras pazīmes liecina, ka mērķis tomēr netiks sasniegts. Bioloģiskās daudzveidības samazināšanās izraisītās sekas var būt dažādas, sākot no nelielām vietēja mēroga pārmaiņām līdz visu ekosistēmu bojāejai un ar tām saistīto pakalpojumu (piemēram, pārtikas un ūdens nodrošinājums un klimata regulācija) izzušanai, apdraudot uzplaukumu un labklājību nākotnē. Bioloģiskajai daudzveidībai ir būtiska nozīme, lai sasniegtu citus politikas mērķus, jo īpaši pārtikas nodrošinājuma un klimata pārmaiņu jomā, un tā ir ienākumu avots tik dažādās nozarēs kā, piemēram, lauksaimniecība, zivsaimniecība un tūrisms. Atbilstīgi nesen veiktajam pētījumam „Ekosistēmu un bioloģiskās daudzveidības ekonomika” ( The Economics of Ecosystems and Biodiversity jeb TEEB ) dabīgās vides daudzveidīguma samazināšanās tieši ietekmē ekonomiku, bet šī ietekme pārsvarā netiek pienācīgi novērtēta. Bioloģiskā daudzveidība un ekosistēmu pakalpojumi ir dabas vērtības, kam ir galvenā loma nākotnes ekonomikas stratēģijās, kas vērstas uz izaugsmes un uzplaukuma veicināšanu. Šo iemeslu dēļ steidzami ir vajadzīgs jauns mērķis bioloģiskās daudzveidības jomā laikposmam pēc 2010. gada.

Turpmākie pasākumi

Tiks organizētas padziļinātas sarunas ar dalībvalstīm, Eiropas iestādēm un ieinteresētajām aprindām. Šīs sarunas tiks uzsāktas augsta līmeņa Eiropas konferencē „Redzējums un mērķis bioloģiskās daudzveidības jomā laikposmam pēc 2010. gada”, kas norisināsies Madridē (Spānija) 2010. gada 26.–27. janvārī, un turpināsies ar mērķi tuvākajos mēnešos panākt augsta līmeņa vienošanos. Balstoties uz šo vienošanos un turpmāko darbu, Komisija līdz šā gada beigām nāks klajā ar jaunu ES stratēģiju bioloģiskās daudzveidības jomā, kas vērsta uz apstiprinātā mērķa sasniegšanu.

Plašāka informācija:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm


Side Bar