Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/32

2010 m. sausio 19 d., Briuselis

Kaip toliau Europos Sąjungoje bus saugoma biologinė įvairovė?

Pažymėdama tarptautinių biologinės įvairovės metų pradžią, šiandien Europos Komisija paskelbė dokumentą, kuriame išdėstytos būsimos biologinės įvairovės politikos pasirinktys. Nepaisant visų pastangų, rūšių išnykimo grėsmė ir toliau smarkiai didėja, todėl, siekiant sustabdyti biologinės įvairovės nykimą, reikalinga nauja šios srities vizija. Komunikate išdėstyta vizija ir keturi galimi skirtingo užmojo jos įgyvendinimo tikslai. Komunikato tikslas – pradėti valstybių narių diskusijas ir palengvinti jas, kad iki šių metų pabaigos būtų galima nustatyti ES biologinės įvairovės politikos sistemą, taikytiną po 2010 m. Kadangi dabartiniai ES ir pasaulio biologinės įvairovės apsaugos tikslai baigs galioti 2010 m. pabaigoje, reikia nustatyti naujus.

Už aplinką atsakingas Europos Komisijos narys Stavras Dimas sakė: „Turime padidinti pastangas ir suformuoti naują politiką ir strategiją, taikytinas po 2010 m. Mums reikalinga nauja biologinės įvairovės apsaugos vizija ir tikslai, nes rūšys ir toliau nyksta, o mums šis klausimas yra labai svarbus. Negalime neprisidėti prie kovos su biologinės įvairovės nykimu, todėl labai svarbu, kad ateinančiu laikotarpiu mūsų vykdoma politika būtų plataus užmojo.“

Kokios priemonės siūlomos?

Šiandien priimtame komunikate siūloma ilgalaikė biologinės įvairovės apsaugos vizija (iki 2050 m.) ir keturios vidutinės trukmės (iki 2020 m.) tikslo, kurio įgyvendinimas būtų svarbus žingsnis siekiant įgyvendinti viziją, pasirinktys. Šioje vizijoje numatyta saugoti, tausoti ir kiek įmanoma atkurti biologinę įvairovę ir ekosistemų funkcijas, kuriomis nemokamai naudojamės, nes jos padeda užtikrinti ekonomikos klestėjimą bei žmonių gerovę ir išvengti su biologinės įvairovės nykimu susijusių katastrofinių pokyčių.

Kad vizija taptų realybe, siūlomos keturios vidutinės trukmės (2020 m.) tikslo įgyvendinimo skirtingo užmojo pasirinktys:

1 pasirinktis. Iki 2020 m. labai sumažinti ES biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų nykimo greitį.

2 pasirinktis. Iki 2020 m. sustabdyti ES biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų nykimą.

3 pasirinktis. Iki 2020 m. sustabdyti ES biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų nykimą ir kiek įmanoma jas atkurti.

4 pasirink tis. Iki 2020 m. sustabdyti ES biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų nykimą, kiek įmanoma jas atkurti ir padidinti ES indėlį į kovą su biologinės įvairovės nykimu visame pasaulyje.

Ši vizija ir tikslas leis Europos Sąjungai sutvirtinti bendrą poziciją rudenį Nagojoje (Japonija) vyksiančiose tarptautinėse derybose dėl naujos pasaulinės biologinės įvairovės apsaugos po 2010 m. vizijos ir tikslo.

Komunikate taip pat aprašomas biologinės įvairovės nykimo mastas, ES ir pasaulio biologinės įvairovės būklė, taip pat nustatytos pagrindinės biologinės įvairovės nykimo priežastys ir poveikis aplinkai, ekonomikai ir visai visuomenei. Nurodyti pagrindiniai esamos politikos laimėjimai bei trūkumai ir nustatytas ryšys su tarptautinėmis derybomis.

Pagrindiniai faktai. Kokia problemos esmė?

Pasaulio biologinei įvairovei kyla labai didelė grėsmė – rūšys nyksta 100–1 000 kartų greičiau nei įprasta. Daugiau kaip vienam trečdaliui vertintų rūšių gresia išnykimas, o per pastaruosius 50 metų susilpnėjo maždaug 60 % Žemės ekosistemų funkcijų. Šį nykimą sukelia žmogaus veikla: žemės naudojimo pokyčiai, pernelyg intensyvus išteklių naudojimas, netausi veikla, tarša ir invazinių rūšių atsiradimas; todėl buveinės ir rūšys nyksta, skaidosi ir silpsta. Taip pat svarbus veiksnys – klimato kaita.

2001 m. ES pasiryžo biologinės įvairovės nykimą sustabdyti iki 2010 m. Tačiau, nepaisant didelių pastangų, akivaizdu, kad tikslas nebus pasiektas. Biologinės įvairovės nykimo poveikis labai įvairus – nuo labai mažų pokyčių iki ištisų ekosistemų ir jų funkcijų, kaip antai maisto ir vandens tiekimas, klimato reguliavimas, išnykimo, todėl kyla grėsmė mūsų klestėjimui ir gerovei ateityje. Biologinė įvairovė yra būtina siekiant kitų politikos tikslų – visų pirma apsirūpinti maistu ir kovoti su klimato kaita; be to, ji padeda užtikrinti įvairių sektorių (pavyzdžiui, žemės ūkio, žuvininkystės ir turizmo) darbuotojų pajamas. Kaip atskleidė neseniai atliktas ekosistemų ir biologinės įvairovės ekonomikos tyrimas, gamtinės aplinkos nykimas turi tiesioginį ekonominį poveikį, tačiau jo reikšmė nepakankamai įvertinama. Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos yra gamtos turtas, labai svarbus įgyvendinant būsimas ekonomines strategijas, kuriomis siekiama skatinti darbo vietų kūrimą ir didinti gerovę. Todėl būtina nustatyti naują biologinės įvairovės apsaugos tikslą, taikytiną po 2010 m.

Tolesni veiksmai

Dabar prasidės išsamios diskusijos su valstybėmis narėmis, ES institucijomis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis. Šios diskusijos prasidės 2010 m. sausio 26–27 d. Madride (Ispanija) vyksiančioje Europos aukšto lygio konferencijoje „Biologinės apsaugos vizija ir tikslas po 2010 m.“ ir bus tęsiamos siekiant per kelis mėnesius pasiekti aukšto lygio susitarimą. Remdamasi šiuo susitarimu ir tolesniais veiksmais, Komisija iki šių metų pabaigos pristatys naują ES biologinės įvairovės strategiją, skirtą sutartam tikslui pasiekti.

Daugiau informacijos:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm


Side Bar