Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 32

Bryssel 19. tammikuuta 2010

Miten EU aikoo jatkaa luonnon monimuotoisuuden suojelua?

Luonnon monimuotoisuuden kansainvälisen teemavuoden käynnistyessä Euroopan komissio on antanut tänään tiedonannon, jossa esitetään vaihtoehtoisia poliittisia keinoja jatkaa luonnon monimuotoisuuden suojelua. Aiemmista toimenpiteistä huolimatta lajien häviäminen jatkuu hälyttävän nopeasti, ja menetysten estämiseksi tarvitaan uutta visiota. Tiedonannossa ehdotetaan tällaista visiota ja hahmotellaan neljää vaatimustasoltaan erilaista tavoitetta, joilla se voidaan toteuttaa. Tiedonannon päämääränä on käynnistää jäsenvaltioiden välinen keskustelu ja helpottaa sitä, jotta sen pohjalta olisi mahdollista kehittää ennen vuoden loppua uudet poliittiset toimintalinjat, joiden avulla EU voi jatkaa luonnon monimuotoisuuden suojelua vuoden 2010 jälkeen. Biodiversiteetin suojelussa tarvitaan uusia tavoitteita, koska EU:n nykyiset tavoitteet sekä globaalit tavoitteet ovat voimassa vain tämän vuoden loppuun saakka.

Ympäristökomissaari Stavros Dimasin mukaan komissio aikoo tehostaa toimiaan kehittääkseen uuden politiikan ja strategian vuoden 2010 jälkeistä aikaa varten. ”Lajien häviämisen jatkuessa luonnon monimuotoisuuden suojelu vaatii uuden vision ja tavoitteen, jotka osoittavat, minkä painoarvon annamme tälle asialle”, komissaari toteaa. ”Emme voi kääntää selkäämme luonnon monimuotoisuuden köyhtymiselle ja olla osallistumatta sen torjuntaan", komissaari jatkaa. ”On ratkaisevan tärkeää, että tulevana kautena politiikkaamme perustuu kunnianhimoisiin tavoitteisiin.”

Ehdotetut toimenpiteet

Tänään annetussa tiedonannossa ehdotetaan biodiversiteetin säilyttämiseksi pitkän aikavälin visiota (vuoteen 2050 saakka) ja neljää siihen liittyvää vaihtoehtoista välitavoitetta (vuodeksi 2020), sillä välitavoitteen saavuttaminen on tärkeä askel vision toteuttamisessa. Visiossa luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut, joita luonto tarjoaa meille ilmaiseksi, säilytetään, niitä arvioidaan ja ne pyritään mahdollisuuksien mukaan ennallistamaan luontaisen arvonsa vuoksi, jotta ne voisivat tukea taloudellista vaurautta ja ihmisten hyvinvointia ja jotta voitaisiin torjua tuhoisat muutokset, joita liittyy biodiversiteetin köyhtymiseen.

Vision toteuttamiseksi vuoden 2020 välitavoitetta varten ehdotetaan neljää vaatimustasoltaan erilaista vaihtoehtoa:

Vaihtoehto 1: Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen köyhtymistä hidastetaan merkittävästi EU:ssa vuoteen 2020 mennessä.

Vaihtoehto 2: Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen köyhtyminen pysäytetään EU:ssa vuoteen 2020 mennessä.

Vaihtoehto 3: Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen köyhtyminen pysäytetään EU:ssa vuoteen 2020 mennessä, ja luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut ennallistetaan niin pitkälle kuin mahdollista.

Vaihtoehto 4: Luonnon monimuotoisuuden ja ekosysteemipalvelujen köyhtyminen pysäytetään EU:ssa vuoteen 2020 mennessä, luonnon monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut ennallistetaan niin pitkälle kuin mahdollista, ja EU osallistuu entistä aktiivisemmin toimiin, joilla biodiversiteetin köyhtymistä torjutaan maailmanlaajuisesti.

Uuden vision ja tavoitteen ansiosta EU voi muodostaa vankan yhteisen kannan ennen tänä syksynä Nagoyassa, Japanissa käytäviä kansainvälisiä neuvotteluja, joissa on tarkoitus sopia uudesta maailmanlaajuisesta visiosta ja tavoitteesta luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi vuoden 2010 jälkeen.

Tiedonannossa käsitellään myös biodiversiteetin köyhtymisen laajuutta ja biodiversiteetin asemaa EU:ssa ja koko maailmassa. Siinä otetaan esille tärkeimmät biodiversiteettiä köyhdyttävät tekijät ja tähdennetään biodiversiteetin merkitystä ympäristölle, taloudelle ja koko yhteiskunnalle. Lisäksi siinä kuvataan nykyisen politiikan tärkeimpiä saavutuksia ja puutteita sekä luodaan kytkös kansainvälisiin neuvotteluihin.

Taustaa: ongelman ydin

Luonnon monimuotoisuus on uhattuna koko maailmassa, sillä lajeja katoaa nykyään 100–1000 kertaa nopeammin kuin normaalisti. Tarkastelluista lajeista yli kolmannes on vaarassa kuolla sukupuuttoon, ja noin 60 prosenttia maapallon ekosysteemipalveluista on huonontunut viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana. Biodiversiteetin köyhtyminen johtuu ihmisten toiminnasta – maankäytön muutoksista, luonnonvarojen liikakäytöstä, ympäristön kannalta kestämättömistä käytänteistä, ympäristön pilaamisesta ja tulokaslajien tuomisesta – joka on johtanut luontotyyppien ja lajien tuhoutumiseen, pirstoutumiseen ja rappeutumiseen. Yhtenä vaikuttavana tekijänä on myös ilmastonmuutos.

Vuonna 2001 EU asetti tavoitteekseen pysäyttää luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen vuoteen 2010 mennessä. Suurista ponnisteluista huolimatta on selviä merkkejä siitä, että tämä tavoite jää saavuttamatta. Biodiversiteetin köyhtymisellä on vaikutuksia, jotka ulottuvat mikrotason muutoksista kokonaisten ekosysteemien ja palveluiden, kuten ruoan ja veden tarjoamisen ja ilmastonsääntelyn romahtamiseen, mikä uhkaa vaurauttamme ja hyvinvointiamme tulevaisuudessa. Luonnon monimuotoisuudella on ratkaiseva merkitys myös muiden poliittisten tavoitteiden saavuttamisessa, erityisesti elintarviketurvan varmistamisessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa, ja se turvaa toimentulon monilla eri sektoreilla, kuten maanviljelyssä, kalastuksessa ja matkailualalla. Hiljattain tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin ekosysteemien ja biologisen monimuotoisuuden taloudellisia näkökohtia (TEEB-tutkimus), ja siinä todettiin, että luonnon köyhtymisellä on suoria taloudellisia vaikutuksia, joita on aliarvioitu merkittävästi. Biologinen monimuotoisuus ja ekosysteemipalvelut ovat luonnonvaroja, ja niillä on keskeinen merkitys tulevissa talousstrategioissa, joiden tavoitteena on edistää kasvua ja vaurautta. Näistä syistä luonnon monimuotoisuuden suojeleminen vuoden 2010 jälkeen vaatii kipeästi uutta tavoitetta.

Seuraavat vaiheet

Tiedonannon jälkeen aloitetaan perinpohjaiset keskustelut jäsenvaltioiden, Euroopan toimielinten ja muiden sidosryhmien kanssa. Keskustelut käynnistetään Espanjassa, Madridissa 26. ja 27. tammikuuta 2010 pidettävässä korkean tason eurooppalaisessa konferenssissa, jonka aiheena on vuoden 2010 jälkeinen biodiversiteettivisio ja -strategia. Konferenssin jälkeen keskusteluja jatketaan, jotta asiasta päästäisiin korkealla tasolla sopimukseen tulevien kuukausien kuluessa. Sovitun pohjalta ja tulevan työn perusteella komissio aikoo esitellä tämän vuoden loppuun mennessä EU:n uuden biodiversiteettistrategian, jonka avulla sovittu tavoite pyritään saavuttamaan.

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm  


Side Bar