Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/32

Brüssel, 19. jaanuar 2010

Kuidas kaitseb EL edaspidi bioloogilist mitmekesisust?

Euroopa Komisjon avaldas täna rahvusvahelise bioloogilise mitmekesisuse aasta alguse puhul teatise, milles on esitatud bioloogilise mitmekesisuse tulevase poliitika võimalused. Hoolimata varasematest jõupingutustest surevad liigid jätkuvalt välja murettegeva kiirusega ning nende hävimise peatamiseks on vaja uut tulevikuvisiooni. Teatises on esitatud nii visioon kui ka neli võimalikku eri ambitsioonikusega eesmärki selle elluviimiseks. Eesmärk on algatada ja hõlbustada liikmesriikide vahel arutelu, et töötada enne käesoleva aasta lõppu välja ELi bioloogilise mitmekesisuse poliitikaraamistik 2010. aasta järgseks ajaks. Uusi eesmärke on vaja seetõttu, et praeguste ELi ja ülemaailmsete bioloogilise mitmekesisuse eesmärkide kehtivus lõpeb pärast 2010. aastat.

Keskkonnavolinik Stavros Dimas sõnas: „Me suurendame oma jõupingutusi ning kehtestame uue poliitika ja strateegia 2010. aasta järgseks ajaks. Vajame bioloogilise mitmekesisuse valdkonnas visiooni ja eesmärki, milles on võetud arvesse liikide jätkuvat vähenemist ning millega näitame, kui oluliseks me seda küsimust peame. Me ei saa lõpetada bioloogilise mitmekesisuse vähenemise vastu võitlemist ning eelseisval perioodil on meil kindlasti vaja kõrgetele eesmärkidele üles ehitatud poliitikat.”

Millised võimalikud meetmed on välja pakutud?

Täna vastuvõetud teatises on esitatud bioloogilise mitmekesisuse pikaajaline (aastani 2050) tulevikuvisioon ja neli valikuvõimalust keskpika ajavahemiku (aastani 2020) eesmärgi jaoks. See eesmärk on oluline vahend visiooni elluviimiseks. Visiooni kohaselt säilitatakse bioloogiline mitmekesisus ja looduse poolt tasuta pakutavad ökosüsteemi teenused, neid hinnatakse ning need taastatakse võimalikult ulatuslikult, et kaitsta nende omaette väärtust ning võimaldada neil toetada majanduslikku jõukust ja inimeste heaolu ning ära hoida bioloogilise mitmekesisuse vähenemisega seotud katastroofilised muutused.

Visiooni elluviimiseks on esitatud neli eri ambitsioonikusega valikuvõimalust keskpika ajavahemiku (aastani 2020) eesmärgi jaoks:

1. valikuvõimalus: vähendada ELis 2020. aastaks oluliselt bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste vähenemist;

2. valikuvõimalus: peatada ELis 2020. aastaks bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste vähenemine;

3. valikuvõimalus: peatada ELis 2020. aastaks bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste vähenemine ning taastada bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemid võimalikult ulatuslikult;

4. valikuvõimalus: peatada ELis 2020. aastaks bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi teenuste vähenemine, taastada bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemid võimalikult ulatuslikult ning suurendada ELi panust maailma bioloogilise mitmekesisuse vähenemise vältimisse.

Koostatud visioon ja seatav eesmärk võimaldavad ELil luua kindla ühise seisukoha enne eelseisvaid bioloogilise mitmekesisuse 2010. aasta järgse perioodi ülemaailmset visiooni ja eesmärke käsitlevaid rahvusvahelisi läbirääkimisi, mis peetakse sügisel Nagoya linnas Jaapanis.

Teatises on samuti kirjeldatud bioloogilise mitmekesisuse kriisiseisundi ulatust ELis ja kogu maailmas ning esile toodud bioloogilise mitmekesisuse vähenemise peapõhjused ja tagajärjed keskkonnale, majandusele ning kogu ühiskonnale. Nimetatud on praeguse poliitika saavutused ja puudused ning loodud on seos rahvusvaheliste läbirääkimistega.

Taust: milles seisneb probleem?

Maailma bioloogiline mitmekesisus on tõsises ohus – liigid hävivad tavapärasest 100–1 000 korda kiiremini. Rohkem kui kolmandikku vaadeldud liikidest ähvardab väljasuremine ja hinnanguliselt on 60 % Maa ökosüsteemide teenustest viimase 50 aasta jooksul kahjustunud. Sellist kahju põhjustab inimtegevus maakasutuse muutumise, ülekasutuse, mittesäästvate tavade, invasiivsete liikide sissetoomise ja saastatuse kaudu, mis hävitab, killustab ning kahjustab elupaiku ja liike. Kahju tekitavad ka kliimamuutused.

EL seadis endale 2001. aastal eesmärgi peatada ELis 2010. aastaks bioloogilise mitmekesisuse vähenemine. Vaatamata märkimisväärsetele jõupingutustele on siiski ilmseid märke selle kohta, et eesmärk jääb saavutamata. Bioloogilise mitmekesisuse vähenemise tagajärjed ulatuvad mikrotasandi muutustest tervete ökosüsteemide ja teenuste (nt toidu ja joogiveega varustamine ning kliima reguleerimine) hävimiseni, mis seab ohtu meie tulevase heaolu. Bioloogiline mitmekesisus on esmatähtis ka muude poliitikaeesmärkide saavutamiseks, eelkõige toiduga kindlustatuse ja kliimamuutuste vallas, ning tagab inimestele elatusvahendid mitmesugustes sektorites, nagu põllumajandus, kalandus ja metsandus. Ökosüsteemide ja bioloogilise mitmekesisuse majanduslikke aspekte käsitleva hiljutise uuringu (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB) kohaselt on loodusele tekitatud kahjul otsesed majanduslikud tagajärjed, mida on suuresti alahinnatud. Bioloogiline mitmekesisus ja ökosüsteemi teenused on loodusvarad, millel on oluline roll majanduskasvu ja heaolu edendamist toetavates tulevastes majandusstrateegiates. Just neil põhjustel on kiiresti vaja bioloogilise mitmekesisuse uut eesmärki 2010. aasta järgseks ajaks.

Edasised sammud

Liikmesriikidega, Euroopa Liidu institutsioonidega ja muude sidusrühmadega hakatakse pidama põhjalikke arutelusid, mis käivitatakse Euroopa kõrgetasemelisel konverentsil „Aastale 2010. järgneva aja visioon ja eesmärk bioloogilise mitmekesisuse vallas”. Konverentsi korraldab Hispaania ja see toimub Madridis 26.–27. jaanuaril 2010. Arutelusid jätkatakse, et saavutada eelseisvatel kuudel kõrgetasemeline kokkulepe. Komisjon esitab selle kokkuleppe ja täiendava töö tulemuste põhjal käesoleva aasta lõpuks ELi bioloogilise mitmekesisuse uue strateegia, mille eesmärk on saavutada kokkulepitud eesmärk.

Lisateave:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm


Side Bar