Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/32

Bruxelles, den 19. januar 2010

Hvad er næste skridt i beskyttelsen af biodiversiteten i EU?

Europa-Kommissionen markerede i dag åbningen af det internationale år for biodiversitet med en meddelelse, hvor den opridser de forskellige muligheder for en politik på dette område. På trods af den hidtidige indsats sker udryddelsen af arterne fortsat med alarmerende hast, og for at standse disse tab behøves der en ny strategi. Meddelelsen beskriver en sådan ny strategi og opstiller fire mulige mål på vejen hertil, fordelt på forskellige ambitionsniveauer. Sigtet er at starte og fremme en debat mellem medlemsstaterne, så der inden årets udgang kan udarbejdes en ramme for EU's biodiversitetspolitik for tiden efter 2010. Der er brug for nye mål, da de nuværende EU-mål og globale mål for biodiversiteten udløber ved udgangen af 2010.

Miljøkommissær Stavros Dimas udtalte i denne forbindelse: "Vi vil forstærke indsatsen og fremkomme med en ny politik og strategi for tiden efter 2010. Vi har brug for en ny strategi og et nyt mål for biodiversiteten, både for at standse det fortsatte tab af arter og for at signalere, hvor stor vægt vi tillægger dette problem. Vi kan ikke tillad e os at vende denne kamp ryggen og må derfor kunne befæste den kommende tids politik med et højt ambitionsniveau."

Hvilke foranstaltninger foreslås der?

I meddelelsen foreslås en langsigtet (2050) strategi for biodiversiteten, med fire muligheder for et mellemsigtet (2020) mål – et vigtigt skridt på vejen mod virkeliggørelsen af strategiens endelige mål. Strategien går ud på, at biodiversiteten og økosystemtjenesterne, som vi får gratis fra naturen, bevares, værdsættes og genoprettes videst muligt for deres iboende værdi, således at de kan fremme økonomisk velstand og menneskers velfærd og afbøde katastrofale ændringer som følge af tabet af biodiversitet.

Som middel til at føre strategien ud i livet foreslås der fire ambitionsniveauer for et mellemsigtet mål (2020):

Mulighed 1: Bremse tabet af biodiversitet og økosystemtjenester i EU betydeligt inden 2020.

Mulighed 2: Bringe tabet af biodiversitet og økosystemtjenester til ophør i EU inden 2020.

Mulighed 3: Bringe tabet af biodiversitet og økosystemtjenester til ophør i EU inden 2020 og genoprette dem i videst mulig grad.

Mulighed 4: Bringe tabet af biodiversitet og økosystemtjenester til ophør i EU inden 2020 og genoprette dem i videst mulig grad samt øge EU's bidrag til at afbøde biodiversitetstabet globalt.

Med denne strategi og dette mål vil EU kunne opbygge en stærk fælles holdning forud for de kommende internationale forhandlinger om en ny global strategi for biodiversitet for tiden efter 2010, som vil finde sted i Nagoya (Japan) i efteråret.

Meddelelsen gør også rede for biodiversitetskrisens omfang og biodiversitetens tilstand i EU og globalt og belyser de vigtigste drivkræfter bag biodiversitetstabet og følgerne heraf for miljøet, økonomien og samfundet som helhed. Den skitserer de vigtigste resultater af og mangler ved den nuværende politik og knytter an til de internationale forhandlinger.

Baggrunden: Hvad er problemet?

Den globale biodiversitet er alvorligt truet, idet tabet af arter finder sted 100 til 1000 gange hurtigere end normalt. Over en tredjedel af de vurderede arter er udryddelsestruede, og det anslås, at 60 % af jordens økosystemtjenester er blevet forringet i løbet af de seneste 50 år. Dette tab skyldes menneskelige aktiviteter: ændringer i arealanvendelse, overudnyttelse, ubæredygtige landbrugsmetoder, forurening og indførelse af invasive arter, som fører til ødelæggelse, fragmentering og forringelse af levesteder og arter. Klimaændringerne spiller også en rolle i denne sammenhæng.

I 2001 satte EU sig som mål at bringe biodiversitetstabet til ophør i EU inden 2010. Trods en betydelig indsats er der imidlertid klare tegn på, at dette mål ikke kan nås. Følgerne af biodiversitetstabet strækker sig fra ændringer på mikro-niveau til hele økosystemers og –tjenesters sammenbrud (f.eks. forsyninger af føde og vand, klimaregulering), som kan true vores fremtidige velstand og trivsel. Biodiversiteten er også afgørende for andre politiske mål, særlig på områderne fødevareforsyningssikkerhed og klimaændringer, og udgør eksistensgrundlaget i så forskellige sektorer som landbrug, fiskeri og turisme. Som fremhævet i en nylig undersøgelse af de økonomiske aspekter ved økosystemer og biodiversitet (The Economics of Ecosystems and Biodiversity, TEEB) har tab i naturen direkte økonomiske følger, som generelt undervurderes. Biodiversitet og økosystemtjenester er naturgoder, som spiller en nøglerolle i fremtidens økonomiske strategier til fremme af vækst og velstand. Der er derfor et presserende behov for et nyt mål for biodiversiteten for tiden efter 2010.

De næste skridt

Der vil blive ført omfattende drøftelser med medlemsstaterne, de europæiske institutioner og andre interesseparter. Drøftelserne vil blive indledt på en europæisk konference på højt niveau om "Strategi og mål for biodiversiteten for tiden efter 2010", som Spanien vil være vært for i Madrid den 26. og 27. januar 2010. Herefter vil de blive videreført, så der kan nås til udstrakt enighed i de kommende måneder. På dette grundlag og på grundlag af yderligere arbejde i denne sammenhæng vil Kommissionen inden årets udgang forelægge en ny EU-biodiversitetsstrategi, som sigter mod at nå det aftalte mål.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm


Side Bar