Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/32

V Bruselu dne 19. ledna 2010

Jaké budou další kroky v ochraně biologické rozmanitosti v EU?

Evropská komise dnes zahájila mezinárodní rok biologické rozmanitosti a  předložila dokument, ve kterém stanoví budoucí záměry v oblasti politiky biologické rozmanitosti. I přes dosud vyvinuté úsilí pokračuje vymírání druhů znepokojujícím tempem a pro zastavení těchto ztrát je zapotřebí nová vize. Sdělení takovou vizi stanoví a vytyčuje čtyři možné způsoby jejího dosažení, z nichž každý má různou míru ambicí. Cílem je zahájit a usnadnit diskuzi mezi členskými státy, jejímž účelem je vypracovat politický rámec EU v oblasti biologické rozmanitosti pro období po roce 2010, a to ještě v tomto roce. Je zapotřebí stanovit nové cíle, jelikož současné celosvětové cíle a cíle EU v oblasti biologické rozmanitosti pozbudou po roce 2010 platnosti.

Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas prohlásil: „Zvýšíme své úsilí a zavedeme novou politiku a strategii pro období po roce 2010. Vzhledem k pokračující ztrátě druhů potřebujeme novou vizi a nové cíle pro biologickou rozmanitost a této otázce přikládáme značný význam. Nemůžeme si dovolit zastavit boj proti ztrátě biologické rozmanitosti a vysoký stupeň odhodlání, který bude pilířem naší politiky, je v nadcházejícím období zásadní.“

Jaká možná opatření jsou navrhována?

Sdělení, které dnes bylo přijato, navrhuje pro biologickou rozmanitost dlouhodobou vizi (do roku 2050) a čtyři varianty pro střednědobé cíle (do roku 2020), které jsou pro realizaci vize zásadní. Tato vize je založena na myšlence, že biologická rozmanitost a ekosystémové služby, které nám příroda zdarma poskytuje, jsou zachovány, ceněny a – je-li to možné – obnoveny pro jejich skutečnou hodnotu, díky čemuž mohou podporovat hospodářskou prosperitu a blahobyt lidstva a odvrátit jakékoliv katastrofické změny související se ztrátou biologické rozmanitosti.

Aby bylo možné vizi uskutečnit, navrhují se pro střednědobé cíle (2020) čtyři varianty s různou mírou ambicí:

Varianta 1: Výrazné snížení tempa ztráty biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb v EU do roku 2020.

Varianta 2: Zastavení ztráty biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb v EU do roku 2020.

Varianta 3: Zastavení ztráty biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb v EU do roku 2020 a jejich obnova co nejrozsáhlejším způsobem.

Varianta 4: Zastavení ztráty biologické rozmanitosti a ekosystémových služeb v EU do roku 2020, jejich obnova co nejrozsáhlejším způsobem a zvýšení podílu EU na odvrácení celosvětové ztráty biologické rozmanitosti.

Vize a cíle umožní EU zaujmout silnou společnou pozici před nadcházejícími mezinárodními jednáními o nové celosvětové vizi a nových cílech v oblasti biologické rozmanitosti po roce 2010, která se budou na podzim konat v japonském městě Nagoya.

Dokument rovněž popisuje rozsah krize a stav biologické rozmanitosti v EU i  celosvětovém měřítku a zdůrazňuje hlavní příčiny ztráty biologické rozmanitosti a její dopady na životní prostředí, ekonomiku a společnost jako celek. Dokument dále shrnuje hlavní úspěchy i nedostatky současné politiky a je pojítkem k mezinárodním jednáním.

Souvislosti: v čem spočívá problém?

Biologická rozmanitost je v celosvětovém měřítku velmi ohrožena a druhy vymírají 100 až 1000krát rychleji, než je běžné. Více než jedné třetině popsaných druhů hrozí vyhynutí a odhaduje se, že v posledních 50 letech se zhoršil stav zhruba 60 % ekosystémových služeb Země. Tato ztráta je důsledkem lidských činností, a to změn ve využívání půdy, nadměrného využívání zdrojů, neudržitelných postupů, znečišťování a zavádění invazivních druhů, což vede k poškozování přírodních stanovišť a druhů, jejich roztříšťování a zhoršování. Vliv má rovněž změna klimatu.

V roce 2001 si EU stanovila za cíl zastavit ztrátu biologické rozmanitosti v EU do roku 2010. Je jasné, že i přes značné úsilí tohoto cíle dosaženo nebude. Dopady ztráty biologické rozmanitosti se pohybují od změn na nejnižší úrovni až po zhroucení celých ekosystémů a služeb, jako je zásobování potravinami a vodou a regulace klimatu, což ohrožuje naši prosperitu a náš blahobyt v budoucnosti. Biologická rozmanitost je rovněž důležitá pro dosažení jiných politických cílů, zejména při zajišťování potravin a v boji proti změně klimatu, a zajišťuje obživu v nejrůznějších odvětvích, jako je zemědělství, rybolov a cestovní ruch. Jak plyne z nedávné studie o ekonomické hodnotě ekosystémů a biologické rozmanitosti (The economics of ecosystems and biodiversity – TEEB), mají ztráty v přírodě přímý hospodářský dopad, který je značně podceňován. Biologická rozmanitost a ekosystémové služby jsou přírodním bohatstvím, které má klíčovou úlohu v budoucích ekonomických strategiích, jejichž cílem je podporovat růst a prosperitu. Z těchto důvodu je bezodkladně nutné stanovit nové cíle pro biologickou rozmanitost na období po roce 2010.

Další postup

Nyní budou následovat podrobné diskuze s členskými státy, evropskými institucemi a jinými zúčastněnými stranami. Tyto diskuze budou zahájeny na evropské konferenci na téma „Vize a cíle v oblasti biologické rozmanitosti po roce 2010“ konané na vysoké úrovni ve španělském Madridu ve dnech 26.–27. ledna 2010 a budou pokračovat s cílem dosáhnout v nejbližších měsících dohody na vysoké úrovni. Na základě této dohody a další činnosti předloží Komise do konce roku novou strategii EU v oblasti biologické rozmanitosti zaměřenou na dosažení vytyčených cílů.

Další informace:

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/policy/index_en.htm


Side Bar