Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/326

Bryssel den 19 mars 2010

Telekom: Kommissionen underlättar användningen av mobiltelefoner ombord på fartyg i europeiska farvatten

EU-kommissionen har antagit nya regler för att göra det lättare för passagerare och besättning på fartyg i EU:s territorialvatten att ringa med mobiltelefon och skicka och ta emot sms när de befinner sig utom räckhåll för landbaserade mobiltelefonnät. Genom de nya reglerna harmoniseras tekniska och rättsliga föreskrifter för kommunikationstjänster ombord på fartyg. De banar vägen för innovativa tillämpningar som fjärrövervakning av containrar på fartyg. Tjänsteleverantörer som till sjöss vill tillhandahålla kontinuerlig mobil anslutning över gränserna får härigenom ny rättslig säkerhet och nya affärsmöjligheter.

”Genom de nya regler som kommissionen antagit kommer tiotusentals människor som reser med eller arbetar ombord på fartyg att utan problem kunna använda sina mobiltelefoner”, säger Neelie Kroes, kommissionsledamot med ansvar för den digitala agendan.

De nya reglerna ska ersätta det tidigare lapptäcket med 27 olika nationella lagstiftningar för mobiltelefontäckning ombord på kryssningsfartyg, lastfartyg och färjor i EU:s territorialvatten. Reglerna skapar rättslig säkerhet för telekomoperatörer som önskar tillhandahålla mobiltjänster till sjöss för sina kunder.

Mobilkommunikationstjänster på fartyg fungerar genom små basstationer (picoceller) ombord på fartyget som via satellit ansluter sjöresenärers mobiltelefoner till landbaserade nät. På så sätt blir det möjligt att använda vanliga mobiltelefoner ombord på fartyg.

Genom ett beslut som nyligen antogs av kommissionen garanteras tillgång till frekvenserna 900 MHz och/eller 1800 MHz (GSM-frekvenser) för kommunikationstjänster ombord på fartyg enligt harmoniserade tekniska villkor och driftsvillkor. Dessutom garanteras att mobilkommunikation ombord på fartyg inte stör landbaserad mobilkommunikation så att mobiltelefonanvändare längs kusten inte av misstag kopplas över till fartygsbaserade system.

Kommissionen har samtidigt antagit en rekommendation om att EU-länderna ska förenkla sina tillståndssystem så att alla leverantörer av tjänster ombord på fartyg som är godkända i ett land kan tillhandahålla tjänster i ett annat EU-lands territorialvatten utan ytterligare tillstånd.

Genom dessa två åtgärder kommer det att bli lättare för passagerare och besättning ombord på fartyg att hålla kontakt med familj och vänner via sina mobiltelefoner när de är till sjöss. Genom oavbruten uppkoppling till sjöss kommer det även att bli möjligt att med hjälp av fjärrsensorer övervaka godstransporter i realtid. Exempelvis kan man på avstånd övervaka temperaturen och fuktigheten i en container och därmed fortlöpande kontrollera kvaliteten på varor som fraktas ombord på fartyg.

EU-länderna har 12 månader på sig för att skapa utrymme för mobilkommunikationstjänster ombord på fartyg i de berörda frekvensbanden och att anpassa nationell lagstiftning så att den överensstämmer med beslutet. Medlemsstaterna ska också se till att konsumenterna får lämplig information om villkoren för användning av mobilkommunikationstjänster ombord på fartyg.

Bakgrund

Mobilkommunikationstjänster ombord på fartyg betraktas som gränsöverskridande telekommunikationstjänster. De har fram tills nu varit tillgängliga i Europa bara i begränsad omfattning, vanligtvis i internationella farvatten utanför medlemsstaternas territorialvatten.

Tekniskt sett är sjöresenärers mobiltelefoner kopplade till en cellulär fartygsbaserad basstation som använder frekvensbanden 900 MHz och 1800 MHz (ofta kallade GSM-frekvenserna), vilka i sin tur är kopplade via satellit till ett landbaserat kärnnät som gör det möjligt att med en vanlig mobiltelefon kommunicera med användare av alla telekommunikationsnät.

Kommersiellt sett tillhandahålls samma typer av tjänster för mobilkommunikationstjänster på fartyg (röstsamtal, sms) som i ett landbaserat mobilnät, men till högre kostnad (på grund av att man måste använda satellit) och med lägre kapacitet för avancerade tjänster som mobila datatjänster.

För leverantörer av system och tjänster för mobilkommunikation på fartyg har EU-ländernas olika regler både i fråga om tekniska villkor och driftsvillkor vid användning av radiospektrum och olika typer av tillstånd skapat stora problem. Detta gäller framför allt tillhandahållandet av mobilkommunikationstjänster på fartyg inom medlemsstaters territorialvatten.

Kommissionen antog redan i april 2008 en uppsättning harmoniserade regler (ett beslut och en rekommendation) om användning av mobiltelefoner på flyg (IP/08/537) för att tillgodose mobiltelefonanvändares behov på flyg.

Se MEMO/10/88 för ytterligare uppgifter.

Länkar:

Kommissionens beslut och rekommendation om användning av mobiltelefoner på fartyg finns på

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/ecs/mcv/index_en.htm


Side Bar