Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/326

V Bruseli 19. marca 2010

Telekomunikácie: Komisia uľahčuje používanie mobilov na lodiach v európskych vodách

Európska komisia prijala nové pravidlá, ktoré majú cestujúcim a posádkam na lodiach v teritoriálnych moriach EÚ, ktoré sa ocitnú mimo dosahu pozemných mobilných sietí, uľahčiť telefonovanie z mobilov alebo odosielanie a prijímanie textových správ. Novými pravidlami sa harmonizujú technické a právne podmienky komunikačných služieb na plavidlách a otvára sa priestor pre inovačné aplikácie, ako je napríklad diaľkový dozor nad naloženými kontajnermi. Vytvára sa tak nová právna istota a ekonomické príležitosti pre poskytovateľov služieb, ktorí chcú ponúkať konzistentnú mobilnú konektivitu na plavidlách v zahraničí.

Komisárka pre digitálnu agendu Neelie Kroesová uviedla: „Desiatky miliónov ľudí, ktorí cestujú a pracujú na lodiach kdekoľvek v európskych teritoriálnych moriach, budú môcť používať mobilné telefóny bez problémov a rušivých vplyvov. To je výsledkom nových pravidiel, ktoré prijala Komisia."

Nové pravidlá by mali nahradiť predošlú mozaiku dvadsiatich siedmich rozdielnych vnútroštátnych právnych úprav týkajúcich sa pokrytia mobilným signálom na palubách výletných i nákladných lodí a trajektov v európskych teritoriálnych moriach. Pravidlá vytvárajú právnu istotu pre telekomunikačných operátorov, ktorí chcú svojim zákazníkom ponúkať mobilné služby na plavidlách.

Mobilné komunikačné služby na plavidlách fungujú prostredníctvom malých ("pikobunkových") základných staníc umiestnených na lodiach, ktoré prepájajú telefóny cestujúcich s pozemnými sieťami pomocou satelitu. Služby na plavidlách zabezpečujú možnosť spojenia používateľov normálnym mobilným telefónom cez telekomunikačné siete.

Rozhodnutie, ktoré Komisia práve prijala, zaručuje dostupnosť rádiových frekvencií v pásmach 900 MHz a/alebo 1800 MHz pre komunikačné služby na plavidlách pri harmonizovaných technických a prevádzkových podmienkach. Zabezpečuje aj to, aby sa mobilné služby na plavidlách a pozemné služby navzájom nerušili a aby sa používatelia mobilov na pobreží neúmyselne nepripájali na systémy na plavidlách.

Komisia súčasne prijala odporúčanie, aby krajiny EÚ liberalizovali svoje režimy oprávňovania takým spôsobom, aby ktorýkoľvek prevádzkovateľ služieb na plavidlách oprávnený v jednej krajine mohol poskytovať služby v teritoriálnych moriach iných krajín EÚ bez toho, aby potreboval ďalšie licencie.

Tieto dve opatrenia spoločne uľahčia cestujúcim a posádkam lodí plávajúcim na mori udržiavanie spojenia s rodinami a priateľmi pomocou vlastných mobilných telefónov. Neprerušovaná konektivita na plavidlách umožní aj dozor nad prepravovaným tovarom v reálnom čase pomocou diaľkových snímačov. Napríklad bude možné diaľkovo sledovať teplotu a vlhkosť v kontajneri, čo umožní kedykoľvek kontrolovať kvalitu tovaru naloženého na lodiach.

Členské štáty EÚ majú dvanásť mesiacov na to, aby v príslušných pásmach rádiového frekvenčného spektra vytvorili priestor pre mobilné komunikácie na plavidlách a uviedli svoje vnútroštátne právne predpisy do súladu s týmto rozhodnutím. Mali by sa tiež postarať o to, aby spotrebitelia boli patrične informovaní o podmienkach používania mobilných komunikačných služieb na lodiach.

Kontext

Mobilné komunikačné služby na palubách plavidiel (služby MCV) sú cezhraničné telekomunikačné služby. Doteraz boli v Európe k dispozícii len v obmedzenom rozsahu a zvyčajne mimo teritoriálnych morí členských štátoch, v medzinárodných vodách.

Z technického hľadiska sa telefóny cestujúcich na mori pripájajú k bunkovým základným staniciam na lodiach, ktoré využívajú frekvenčné rádiové spektrum v pásmach 900 MHz a 1800 MHz (často označovaných ako frekvencie GSM), ktoré sa potom pripájajú na pozemnú základnú sieť prostredníctvom satelitu a umožňujú používateľom komunikovať so všetkými telekomunikačnými sieťami normálnymi mobilmi.

Z obchodného hľadiska sa za pomoci systémov MVC na plavidlách ponúka rovnaký rozsah služieb (hlasové služby a textové správy), aký sa bežne poskytuje v pozemných mobilných sieťach, ale za vyššie ceny (čo sa vysvetľuje nutnosťou využívať satelit) a s menšími kapacitami pokročilých služieb, ako je mobilný prenos údajov.

Hlavným problémom pre odvetvie poskytovania systémov a služieb MCV bolo to, že súčasné režimy regulácie členských štátov sa líšia, pokiaľ ide o technické a prevádzkové podmienky využívania rádiového frekvenčného spektra a aj z hľadiska spôsobov povoľovania, najmä pokiaľ ide o poskytovanie služieb MCV v teritoriálnych moriach členských štátov.

V apríli 2008 Komisia už prijala súbor harmonizovaných pravidiel (rozhodnutie a odporúčanie) týkajúci sa mobilných komunikačných služieb na palube lietadiel (MCA) (IP/08/537) s cieľom podporiť potreby používateľov mobilných telefónov cestujúcich do zahraničia lietadlami.

Pre podrobnejšie informácie pozri aj MEMO/10/88.

Webové stránky:

Rozhodnutie a odporúčanie Komisie o mobilných komunikačných službách na palube plavidiel nájdete na:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/ecs/mcv/index_en.htm


Side Bar