Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/326

Bruxelles, den 19. marts 2010

Telesektoren: Kommissionen baner vejen for brug af mobiltelefoner på skibe i de europæiske farvande

Europa-Kommissionen har vedtaget nye regler, som skal gøre det nemmere for passagerer og besætningsmedlemmer på skibe i EU's søterritorier at foretage mobiltelefonopkald eller sende og modtage tekstbeskeder, når de befinder sig uden for landbaserede mobilnets rækkevidde. De nye regler samordner de tekniske og retlige vilkår for kommunikationstjenester om bord på skibe og baner vejen for innovative applikationer som f.eks. fjernovervågning af containere om bord på skibe. Dette frembyder ny retssikkerhed og økonomiske muligheder for tjenesteydere, der ønsker at tilbyde sømløs mobilforbindelse til søs på tværs af grænserne.

EU-kommissæren med ansvar for den digitale dagsorden, Neelie Kroes, udtaler i denne forbindelse: "Millioner af mennesker, der rejser og arbejder om bord på skibe overalt i de europæiske søterritorier, vil kunne benytte deres mobiltelefon uden interferensproblemer som følge af de nye regler, som Kommissionen netop har vedtaget".

Med de nye regler gøres der en ende på det hidtidige virvar af i alt 27 forskellige nationale regelsæt om mobilnetdækning om bord på krydstogtskibe, fragtskibe og færger i de europæiske søterritorier. Reglerne skaber retssikkerhed for teleselskaber, der ønsker at tilbyde deres kunder mobiltjenester til søs.

Mobilkommunikationstjenester om bord på skibe fungerer ved hjælp af små picocellebasestationer, som forbinder skibspassagerers mobiltelefoner med landbaseret netudstyr via satellit. Tjenesterne om bord sikrer, at brugerne kan etablere forbindelse via telekommunikationsnet ved hjælp af en normal mobiltelefon.

Ved en afgørelse, Kommissionen netop har vedtaget, garanteres det, at 900 MHz-båndet og/eller 1800 MHz-båndet til GSM-tjenester stilles til rådighed for kommunikationstjenester om bord på skibe på samordnede tekniske og driftsmæssige vilkår. Det sikres også, at mobiltjenester om bord på skibe ikke skaber interferens til gene for landbaserede tjenester, så mobiltelefonbrugere på land ikke utilsigtet forbindes med skibssystemer.

Samtidig har Kommissionen vedtaget en henstilling til EU-landene om at liberalisere deres tilladelsesordninger på en sådan måde, at enhver udbyder af tjenester om bord på skibe, der har opnået tilladelse i ét land, kan udbyde tjenester i de øvrige EU-landes søterritorier uden at skulle søge om yderligere tilladelser.

Tilsammen vil disse to foranstaltninger gøre det nemmere for passagerer og besætningsmedlemmer at holde sig i kontakt med familie og venner via deres egen mobiltelefon, når de befinder sig til søs. Den ubrudte forbindelse til søs vil også muliggøre realtidsovervågning af transporteret gods takket være fjernsensorer. F.eks. kan en containers temperatur og luftfugtighed fjernovervåges, således at kvaliteten af varer, der transporteres på skibe, til enhver tid kan kontrolleres.

EU-medlemsstaterne har tolv måneder til at frigøre frekvenser til mobilkommunikationstjenester på skibe i de pågældende frekvensbånd og tilpasse deres nationale love til afgørelsens bestemmelser. Medlemsstaterne bør også sørge for, at forbrugerne informeres ordentligt om vilkårene for brug af mobilkommunikationstjenester om bord på skibe.

Baggrund

Mobilkommunikationstjenester om bord på skibe (MCV-tjenester) er grænseoverskridende telekommunikationstjenester. Hidtil har de kun i begrænset omfang været til disposition i Europa og normalt kun i internationalt farvand uden for medlemsstaternes søterritorier.

Rent teknisk etablerer skibspassagerers mobiltelefoner forbindelse via celleopbyggede skibsbasestationer, der benytter 900 MHZ-båndet og 1800 MHz-båndet (ofte benævnt "GSM-frekvenser"), som har forbindelse til et landbaseret hovednet via satellit, hvorved der åbnes mulighed for kommunikation med alle telenet ved hjælp af en normal mobiltelefon.

Kommercielt set tilbyder skibsbaserede MCV-systemer det samme udvalg af tjenester (taleopkald, tekstbeskeder), som landbaserede mobiltelefonnet normalt tilbyder, men til en højere pris (hvilket har sin forklaring i behovet for at benytte satellit) og med mindre kapacitet til avancerede tjenester som mobildata.

Et problem, der har givet leverandørerne af MCV-systemer og –tjenester alvorlige hovedbrud, er, at de gældende lovregler både vedrørende de tekniske og driftsmæssige vilkår for brug af radiofrekvenser og typerne af tilladelser varierer fra medlemsstat til medlemsstat, navnlig med hensyn til leveringen af MCV-tjenester i medlemsstaternes søterritorier.

Allerede i april 2008 vedtog Kommissionen et sæt samordnede regler (en afgørelse og en henstilling) for mobilkommunikationstjenester om bord på fly (MCA) (IP/08/537) for at tilgodese mobiltelefonbrugernes behov, når de rejser med fly.

Se også MEMO/10/88 for yderligere oplysninger.

Link:

Kommissionens afgørelse og henstilling om mobilkommunikationstjenester om bord på skibe findes på:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/ecs/mcv/index_en.htm


Side Bar