Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/326

Брюксел, 19 март 2010 г.

Далекосъобщения: Комисията улеснява използването на мобилни телефони на кораби в европейски води

Европейската комисия прие нови правила, за да улесни пътниците и екипажите на кораби в териториалните води на ЕС да провеждат разговори по мобилен телефон или да изпращат и приемат текстови съобщения, когато са извън обхвата на наземните мрежи за мобилна телефонна връзка. Новите правила хармонизират техническите и правните условия за съобщителни услуги на борда на кораби и проправят пътя за иновативни приложения, като например дистанционно наблюдение на натоварени на борда контейнери. Това поражда правна сигурност и нови икономически възможности за доставчиците на услуги, които искат да предложат цялостна трансгранична морска мобилна връзка.

Комисарят на ЕС по цифровите технологии Нели Крус заяви: „Благодарение на новите правила, току що приети от Комисията, десетки милиони хора, пътуващи и работещи на кораби навсякъде в европейските териториални води, ще бъдат в състояние да използват своите мобилни телефони без проблеми с радиосмущенията.“

С новите правила следва да се сложи край на предишната смесица от двадесет и седем различни национални законодателства относно покритието с мобилна връзка на борда на кораби, обслужващи круизни линии, товарни кораби и фериботи в европейски териториални води. С правилата се създава правна сигурност за далекосъобщителните оператори, които желаят да предложат услуги за морска мобилна връзка на своите клиенти.

Съобщителните услуги на борда на кораби се осъществяват чрез малки (т.нар. „пикоклетъчни“) бордови базови станции, които чрез спътник свързват телефоните на пътуващите по море с наземни мрежи. Бордовите услуги осигуряват на потребителите връзка чрез далекосъобщителни системи посредством обикновен мобилен телефон.

Току-що приетото от Комисията решение гарантира, че радиочестотите 900 MHz и/или 1800 MHz, на които функционира системата GSM, са на разположение за съобщителни услуги на борда на кораби при хармонизирани технически и експлоатационни условия. То гарантира също така, че услугите за мобилна връзка на борда на кораби не причиняват смущения в осъществяването на съответни наземни услуги, така че не съществува опасност крайбрежни потребители на мобилна връзка да бъдат погрешно свързани към бордови системи.

Същевременно Комисията прие препоръка към държавите от ЕС да либерализират своите разрешителни режими по такъв начин, че всеки оператор на бордови услуги, получил разрешение в една държава, да може да предоставя услуги в териториалните води на други държави от ЕС, без да са необходими допълнителни лицензи.

Обединени, тези две мерки ще улеснят пътниците и корабните екипажи да поддържат връзка със своите семейства и приятели чрез собствените си мобилни телефони, когато са в морето. Постоянната морска връзка ще позволи и наблюдение в реално време на превозваните стоки благодарение на датчици с дистанционно действие. Например от разстояние може да се следи температурата и влажността в даден контейнер, така че да се контролира по всяко време качеството на натоварените на кораби стоки.

Държавите-членки на ЕС разполагат с 12 месеца, за да осигурят възможност за предоставяне на услуги за мобилна връзка на борда на кораби в съответните радиочестотни ленти и да приведат своето национално законодателство в съответствие с решението. Държавите-членки следва също така да гарантират, че потребителите са надлежно информирани относно условията за използване на услуги за мобилна връзка на борда на кораби.

Контекст

Услугите за мобилна връзка на борда на плавателни съдове (MCV услуги) представляват трансгранични съобщителни услуги. Досега те бяха предлагани в Европа само в ограничен размер и обикновено извън териториалните води на държавите-членки, т.е. в международни води.

Технически връзката се осъществява по следния начин: телефоните на пътуващите по море се свързват към бордови клетъчни базови станции, функциониращи в радиочестотните ленти 900 MHz и 1800 MHz (често наричани „GSM честоти“), които от своя страна се свързват към наземна опорна мрежа посредством спътник, което позволява комуникации с абонати на всички далекосъобщителни мрежи чрез използване на обикновен мобилен телефон.

От търговска гледна точка, същият набор от услуги (телефонни разговори, текстови съобщения), предоставян обикновено в наземна мобилна мрежа, се предлага и от бордови MCV услуги, но на по-висока цена (което се обяснява с необходимостта да се използва спътник) и с по-малко възможности за авангардни услуги като например мобилно предаване на данни.

Основен проблем за доставчиците на MCV системи и услуги беше, че между държавите-членки съществуват различия в сегашните национални регулаторни режими по отношение както на техническите и експлоатационните условия за използването на радиочестотния спектър, така и на разрешителния режим, особено когато се касае за предоставяне на MCV услуги в териториалните води на държавите-членки.

Още през април 2008 г. Комисията прие набор от хармонизирани правила (решение и препоръка) относно мобилни съобщителни услуги на борда на въздухоплавателни средства (MCA услуги) (IP/08/537), за да се отговори на потребностите на потребителите на мобилни телефони, когато пътуват с въздухоплавателни средства.

Вж. и MEMO/10/88 за повече подробности.

Интернет адреси:

Решението и препоръката на Комисията относно мобилни съобщителни услуги на борда на плавателни съдове могат да бъдат намерени на:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/radio_spectrum/topics/ecs/mcv/index_en.htm


Side Bar