Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/10/318

Briuselis, 2010 m. kovo 18 d.

Lygių užimtumo galimybių taisyklės. Europos Komisija siunčia paskutinį įspėjimą Portugalijai ir nutraukia procedūrą prieš Lietuvą

Šiandien Europos Komisija sugriežtino teisinius veiksmus prieš Portugaliją dėl netinkamai įgyvendinamų ES taisyklių, kuriomis draudžiama diskriminacija įdarbinant ir darbe dėl religijos, įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos (Direktyva 2000/78/EB, taip pat žr. MEMO/08/69). Komisija išsiuntė pagrįstą nuomonę Portugalijai. Tai – paskutinis procedūros etapas prieš perduodant bylą Europos Teisingumo Teismui. Be to, Komisija nutraukė su minėta direktyva susijusią procedūrą prieš Lietuvą, pakeitusią savo nacionalinius teisės aktus, kad atitiktų ES reikalavimus.

Portugalijai išsiųstoje pagrįstoje nuomonėje (žr. IP/08/155) Komisija nurodė, kad:

  • į nacionalinius teisės aktus aiškiai neįtrauktas Lygių užimtumo galimybių direktyvos 3 straipsnio 1 dalies a punktas, kuriame nurodyta, kad šie teisės aktai turi būti taikomi ir savarankiškai įsidarbinant;

  • į nacionalinę teisę Portugalijoje deramai neperkelta minėtos direktyvos 9 straipsnio 2 dalis, kurioje nurodyta, kad asociacijoms, organizacijoms arba kitiems juridiniams asmenims suteikiama teisė dalyvauti teismo ir (arba) administracinėse procedūrose.

Be to, Komisija nusprendė nutraukti pažeidimų nagrinėjimo procedūrą prieš Lietuvą (žr. IP/08/155). Komisijos nuomone, 2008 m. pakeitusi Lygių galimybių įstatymą Lietuva tinkamai perkėlė direktyvą.

Pagrindiniai faktai

Kova su diskriminacija (išskyrus diskriminaciją dėl lyties ir tautybės) yra palyginti nauja ES politikos sritis. 1999 m. priėmus Amsterdamo sutartį ES įgijo naujų galių kovoti su diskriminacija dėl rasės ar etninės kilmės, religijos ir įsitikinimų, negalios, amžiaus ir lytinės orientacijos (anksčiau EB sutarties 13 straipsnis, dabar Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 10 straipsnis). Tai paskatino valstybes nares 2000 m. vienbalsiai priimti dvi direktyvas:

  • 2000 m. birželio 29 d. Direktyva 2000/43/EB, įgyvendinanti vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės (Rasių lygybės direktyva). Ši direktyva taikoma kovojant su tiesiogine ir netiesiogine diskriminacija, taip pat priekabiavimu darbe, profesinio mokymo, švietimo, socialinės apsaugos (įskaitant socialinį draudimą ir sveikatos priežiūrą) ir socialinių lengvatų srityse, taip pat naudojantis prekėmis ir paslaugomis (įskaitant aprūpinimą būstu).

  • 2000 m. lapkričio 27 d. Direktyva 2000/78/EB, nustatanti vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus (Lygių užimtumo galimybių direktyva). Ši direktyva taikoma kovojant su tiesiogine ir netiesiogine diskriminacija, taip pat priekabiavimu dėl religijos ar įsitikinimų, amžiaus, negalios ir seksualinės orientacijos dirbant ir mokantis. Joje nustatyti konkretūs reikalavimai sudaryti tinkamas sąlygas neįgaliesiems.

Valstybėms narėms buvo nustatyti du terminai (2003 m. liepos 19 d. ir gruodžio 2 d.) šioms dviem direktyvoms į nacionalinę teisę perkelti. Dešimt šalių, įstojusių į ES 2004 m., jas turėjo perkelti iki 2004 m. gegužės 1 d. Bulgarija ir Rumunija – iki 2007 m. sausio 1 d.

Papildoma informacija

ES nediskriminavimo teisės aktai

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=612&langId=en

Užsisakykite el. paštu siunčiamą nemokamą Komisijos informacinį biuletenį apie užimtumą, socialinius reikalus ir lygias galimybes

http://ec.europa.eu/social/e-newsletter


Side Bar