Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES PT EL BG

IP/10/315

Bryssel den 18 mars 2010

Luftkvalitet: Kommissionen fortsätter att agera mot partikel- och svaveldioxidnivåerna i medlemsstaterna

EU-kommissionen bedriver för närvarande överträdelseförfaranden mot fem medlemsstater som inte uppfyllt EU:s luftkvalitetskrav för farliga luftburna partiklar (PM10). Den här typen av partiklar släpps huvudsakligen ut av industri, trafik och hushållsuppvärmning och kan orsaka astma, hjärt- och kärlproblem, lungcancer och förtida dödsfall. Slovenien och Sverige dras inför EU-domstolen, medan slutliga skriftliga varningar har sänts till Cypern, Portugal och Spanien. I ett separat ärende sänds en slutlig skriftlig varning till Bulgarien för underlåtelse att kontrollera koncentrationsnivåerna av svaveldioxid.

”Luftföroreningar skadar vår hälsa. Medlemsstaterna måste snabbt uppfylla EU:s luftkvalitetskrav och minska utsläppen. Jag är mycket nöjd över att vi under de senaste åren har klarat gränsvärdena för PM10 i många områden i Europa, men mer ansträngningar krävs för en fullständig efterlevnad”, säger miljökommissionär Janez Potočnik.

Överträdelseåtgärder för PM10

Kommissionens åtgärder är en följd av EU:s nya luftkvalitetsdirektiv som trädde i kraft i juni 20081. Direktivet innebär att medlemsstaterna, under vissa omständigheter och för specifika områden, har rätt att begära en begränsad förlängning av tidsfristen för att uppfylla PM10-kraven som varit i kraft sedan 2005.

I början av 2009 sändes skrivelser med en första varning till de medlemsstater som fortfarande inte hade meddelat kommissionen samtliga luftkvalitetsområden där gränsvärdena för PM10 överskrids.

Efter denna varning inkom de flesta berörda medlemsstaterna med ansökningar om förlängd tidsfrist. Slovenien och Sverige inkom inte med några sådana ansökningar. Båda dessa medlemsstater, som fick en sista varning i november 2009, fortsatte att överskrida gränsvärdena för PM10. Kommissionen har därför beslutat att hänskjuta ärendena till EU-domstolen.

Cypern, Portugal och Spanien lämnade in ansökningar om förlängd tidsfrist, men kommissionen avslog de flesta av de anmälda luftkvalitetsområdena eftersom de inte uppfyllde alla villkor enligt direktivet2. Kommissionen har därför beslutat att sända en sista varning till dessa tre medlemsstater.

Kommissionen fortsätter att anta beslut om de ansökningar som inkommer från medlemsstaterna. Fler överträdelseförfaranden kan komma att inledas om kommissionen har invändningar mot ansökningarna.

Sista varning till Bulgarien om svaveldioxidnivåer

I ett separat ärende sänds en slutlig skriftlig varning till Bulgarien, som inte klarar gränsvärdena för svaveldioxid. I juni 2009 sände kommissionen en första skriftlig varning till Bulgarien om landets åtgärder för att klara gränsvärdena. Kommissionens analys av Bulgariens svar bekräftade att svaveldioxidgränsvärdena 2007 överskreds både per dag och per timme i två områden, ett i sydväst och ett i sydost. Därför anser kommissionen att Bulgarien inte har uppfyllt EU-lagstiftningens krav, och en slutlig skriftlig varning har skickats.

Gränsvärden

Gränsvärdena för PM10 omfattar både ett årsgränsvärde på 40 mikrogram (μg)/m3 och ett dagsgränsvärde på 50 μg/m3, som inte får överskridas mer än 35 gånger per kalenderår3. Gränsvärdena för svaveldioxid omfattar både ett dygnsgenomsnitt (125 μg/m3) som inte får överskridas mer än tre gånger per år och ett timgenomsnitt (350 μg/m3) som inte får överskridas mer än 24 gånger per år.

Rättslig process

Kommission har befogenhet att vidta rättsliga åtgärder mot en medlemsstat som inte fullgör sina skyldigheter enligt EU-lagstiftningen. Detta fastställs i artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Överträdelseförfarandet inleds med en första skriftlig varning (”formell underrättelse”) till den berörda medlemsstaten, som måste besvaras inom två månader. Om kommissionen inte finner svaret tillfredsställande kan denna första skrivelse följa av en slutlig skriftlig varning (”motiverat yttrande”) som tydligt förklarar överträdelsen och uppmanar medlemsstaten att uppfylla kraven inom en angiven tidsperiod, vanligtvis två månader.

Om inga åtgärder vidtas efter den slutliga skriftliga varningen kan ärendet hänskjutas till EU-domstolen. Om medlemsstaten blir fälld måste den vidta de åtgärder som är nödvändiga för att följa domslutet. Om så inte sker inleds ytterligare en runda i överträdelseförfarandet enligt artikel 260 i fördraget, denna gång med endast en skriftlig varning. Denna andra runda kan i slutändan leda till att den berörda medlemsstaten bötfälls.

Aktuell statistik om överträdelser i allmänhet:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Mer information:

Förteckning över områden där gränsvärden överskrids, uppdelade per medlemsstat

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/gislation/exceedances.htm

Webbplats för förlängd tidsfrist

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm

Ärendenummer för PM10:

CY – 2008/2185

PT – 2008/2200

SL – 2008/2202

SP – 2008/2203

SE – 2008/2204

För svaveldioxid:

BU – 2009/2135

1 :

Direktiv 2008/50/EG om luftkvalitet och renare luft i Europa (se MEMO07/571 och IP/08/570).

2 :

Kommissionens beslut: K(2009)9158, K(2009)9159, K(2009)5228, K(2009)8759, K(2008)2194.

3 :

Direktiv 1999/30/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften.


Side Bar