Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES SV PT BG

IP/10/315

Βρυξέλλες, 18 Μαρτίου 2010

Ποιότητα ατμοσφαιρικού αέρα: H Επιτροπή συνεχίζει τη δράση για τα επίπεδα λεπτοσωματιδιακής ρύπανσης και διοξειδίου του θείου στα κράτη μέλη

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή άσκησε διαδικασίες παράβασης εναντίον πέντε κρατών μελών που δεν συμμορφώθηκαν με τα πρότυπα της ΕΕ σχετικά με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, όσον αφορά ειδικά τα επικίνδυνα αερομεταφερόμενα σωματίδια που είναι γνωστά ως ΑΣ10. Τα σωματίδια αυτά, που εκπέμπονται κυρίως από τη βιομηχανία, τις μεταφορές και την αστική θέρμανση, είναι δυνατό να προκαλέσουν άσθμα, καρδιαγγειακά προβλήματα, καρκίνο του πνεύμονα και πρόωρο θάνατο. Η Σλοβενία και η Σουηδία παραπέμπονται στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ενώ στην Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ισπανία έχουν σταλεί τελικές γραπτές ειδοποιήσεις. Σε άλλη υπόθεση, η Βουλγαρία λαμβάνει γραπτή τελική ειδοποίηση επειδή δεν επέτυχε τον έλεγχο της συγκέντρωσης του διοξειδίου του θείου.

Ο Επίτροπος της ΕΕ για το Περιβάλλον, κ. Janez Potočnik, δήλωσε: "Η ατμοσφαιρική ρύπανση είναι επιβλαβής για την υγεία μας. Τα κράτη μέλη πρέπει να συμμορφωθούν με τα πρότυπα της ΕΕ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σύντομα και να μειώσουν τις εκπομπές. Βλέπω με ικανοποίηση ότι σε ολόκληρη την Ευρώπη τα τελευταία έτη έχουν επιτευχθεί σε αρκετές περιοχές οι οριακές τιμές για τα ΑΣ10, αλλά, για την πλήρη συμμόρφωση, απαιτείται να καταβληθούν και άλλες προσπάθειες.".

Κίνηση διαδικασίας παράβασης για τα ΑΣ10

Η δράση της Επιτροπής αποτελεί επακόλουθο της έναρξης ισχύος της νέας οδηγίας της ΕΕ για τη ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα1 τον Ιούνιο του 2008, η οποία παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να ζητούν, υπό ορισμένες προϋποθέσεις και για συγκεκριμένα μέρη της χώρας, περιορισμένο επιπρόσθετο χρόνο για τη συμμόρφωση με το πρότυπο σχετικά με τα ΑΣ10 το οποίο ισχύει από το έτος 2005.

Στις αρχές του 2009 διαβιβάστηκαν πρώτες προειδοποιητικές επιστολές σε κράτη μέλη που μέχρι τότε δεν είχαν υποβάλει ανακοινώσεις ή δεν είχαν γνωστοποιήσει στην Επιτροπή όλες τις ζώνες ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα όπου σημειώνεται υπέρβαση των οριακών τιμών για τα ΑΣ10.

Μετά την προειδοποίηση αυτή, τα περισσότερα από τα οικεία κράτη μέλη υπέβαλαν γνωστοποιήσεις για χρονική παράταση. Η Σλοβενία και η Σουηδία δεν υπέβαλαν αιτήσεις παράτασης. Επειδή και τα δύο αυτά κράτη μέλη, που είχαν λάβει τελική προειδοποίηση το Νοέμβριο του 2009, συνεχίζουν να υπερβαίνουν τις οριακές τιμές για τα ΑΣ10, η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τις υποθέσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Αν και η Κύπρος, η Πορτογαλία και η Ισπανία υπέβαλαν γνωστοποιήσεις για παρατάσεις, η Επιτροπή απέρριψε τις περισσότερες από τις γνωστοποιηθείσες ζώνες ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα επειδή δεν τηρήθηκαν όλοι οι όροι που απαιτεί η οδηγία2. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή αποφάσισε να διαβιβάσει σε αυτά τα τρία κράτη μέλη τελική προειδοποιητική επιστολή.

Η Επιτροπή εξακολουθεί να εκδίδει αποφάσεις σχετικά με τις γνωστοποιήσεις για παρατάσεις που υποβλήθηκαν από κράτη μέλη. Σε περίπτωση που η Επιτροπή έχει αντιρρήσεις σχετικά με τις αιτήσεις, είναι δυνατόν να κινηθούν και άλλες διαδικασίες παράβασης.

Τελική προειδοποίηση στη Βουλγαρία σχετικά με τα επίπεδα διοξειδίου του θείου

Στο πλαίσιο χωριστής υπόθεσης, η Βουλγαρία λαμβάνει τελική προειδοποιητική επιστολή επειδή δεν συμμορφώθηκε προς τις οριακές τιμές που αφορούν το διοξείδιο του θείου. Τον Ιούνιο του 2009 η Επιτροπή διαβίβασε στη Βουλγαρία πρώτη προειδοποιητική επιστολή σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για την τήρηση των οριακών τιμών. Η εκτίμηση της απάντησης της Βουλγαρίας από την Επιτροπή επιβεβαίωσε ότι το 2007 τόσο οι ημερήσιες όσο και οι ωριαίες οριακές τιμές για το διοξείδιο του θείου υπερέβαιναν τις επιτρεπόμενες σε δύο ζώνες, μία στα νοτιοδυτικά και μία άλλη στα νοτιοανατολικά της χώρας. Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή θεωρεί ότι η Βουλγαρία δεν τήρησε τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Συνεπώς διαβιβάστηκε τελική γραπτή ειδοποίηση.

Οριακές τιμές

Οι οριακές τιμές για τα ΑΣ10 επιβάλλουν αφενός ετήσια τιμή συγκέντρωσης 40 μικρογραμμαρίων (μg)/m3 και αφετέρου ημερήσια τιμή συγκέντρωσης 50 μg/m3, των οποίων δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 35 φορές ανά ημερολογιακό έτος3. Οι οριακές τιμές για το διοξείδιο του θείου συνίστανται σε ημερήσια μέση τιμή (125 μg/m3) της οποίας δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από τρεις φορές ανά έτος και σε ωριαία μέση τιμή (350 μg/m3), της οποίας δεν πρέπει να σημειώνεται υπέρβαση περισσότερες από 24 φορές ανά έτος.

Νομική διαδικασία

Με βάση το άρθρο 258 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Επιτροπή έχει την εξουσία να κινεί νομική διαδικασία εναντίον κάθε κράτους μέλους που δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την κοινοτική νομοθεσία. Η διαδικασία παράβασης αρχίζει με πρώτη γραπτή προειδοποίηση ("Προειδοποιητική επιστολή") του οικείου κράτους μέλους, το οποίο οφείλει να απαντήσει εντός δύο μηνών. Εάν η Επιτροπή δεν κρίνει ικανοποιητική την απάντηση, είναι δυνατό την πρώτη αυτή επιστολή να ακολουθήσει τελική γραπτή προειδοποίηση ("Αιτιολογημένη γνώμη"), όπου δίδονται σαφείς εξηγήσεις σχετικά με την παράβαση και το κράτος μέλος καλείται να συμμορφωθεί εντός προσδιοριζόμενης χρονικής περιόδου, συνήθως δύο μηνών.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς την τελική γραπτή προειδοποίηση, είναι δυνατή η παραπομπή στο Δικαστήριο. Εάν το Δικαστήριο αποφασίσει σε βάρος του κράτους μέλους, το τελευταίο επιβάλλεται να αναλάβει τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης προς την απόφαση. Εάν, παρά την απόφαση, το κράτος μέλος εξακολουθεί να αδρανεί, αρχίζει ακόμη ένας γύρος της διαδικασίας παράβασης, με βάση το άρθρο 260 της συνθήκης, αυτή τη φορά με μία μόνο γραπτή προειδοποίηση. Αυτός ο δεύτερος γύρος είναι δυνατό να έχει ως τελικό αποτέλεσμα οικονομικές κυρώσεις για το οικείο κράτος μέλος.

Τρέχοντα στατιστικά στοιχεία σχετικά γενικώς με παραβάσεις απαντούν στη διεύθυνση:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Περαιτέρω πληροφορίες:

Κατάλογος ζωνών υπέρβασης οριακών τιμών από κράτη μέλη

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/gislation/exceedances.htm

Ιστότοπος παρατάσεων

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm

Αριθμοί υποθέσεων για ΑΣ10:

CY – 2008/2185

PT – 2008/2200

SL – 2008/2202

SP – 2008/2203

SE – 2008/2204

Αριθμοί υποθέσεων για SO2:

BU – 2009/2135

1 :

Οδηγία 2008/50/ΕΚ για την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα και καθαρότερο αέρα για την Ευρώπη (βλ. MEMO07/571 και IP/08/570).

2 :

Αποφάσεις της Επιτροπής: αριθ. C(2009)9158, C(2009)9159, C(2009)5228, C(2009)8759, C(2008)2194.

3 :

Οδηγία 1999/30/EΚ της 22ας Απριλίου 1999, σχετικά με τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, σωματιδίων και μολύβδου, στον αέρα του περιβάλλοντος.


Side Bar