Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES SV PT EL

IP/10/315

Брюксел, 18 март 2010 г.

Качество на въздуха: Комисията продължава действията си относно нивата на замърсяване с фини прахови частици и серен диоксид в държавите-членки

Европейската комисия продължава процедурата за нарушение срещу пет държави-членки, които не са спазили изискванията на ЕС за чистота на въздуха по отношение на опасни, съдържащи се във въздуха частици, известни като ФПЧ10. Тези частици, отделяни главно от промишлени предприятия, от автомобилите и при домашното отопление, могат да предизвикат астма, сърдечносъдови проблеми, рак на белите дробове и преждевременна смърт. Съдът на Европейския съюз е сезиран за нарушения на Словения и Швеция, а окончателни писмени предупреждения са изпратени на Кипър, Португалия и Испания. По отделен случай България получава окончателно писмено предупреждение поради неизпълнение на задължението си да контролира нивата на концентрация на серен диоксид.

Европейският комисар за околната среда Янез Поточник заяви: „Замърсяването на въздуха се отразява зле на здравето ни. Държавите-членки трябва бързо да изпълнят изискванията на ЕС за чистота на въздуха и да намалят емисиите. Със задоволство установявам, че през последните години постигнахме спазване на пределно допустимите стойности за ФПЧ10 в редица зони в цяла Европа, но все още са нужни много повече усилия, ако желаем пълно спазване.“

Процедура за нарушения във връзка с ФПЧ10

Действията на Комисията са следствие от влизането в сила през юни 2008 г. на новата Директива относно качеството на въздуха1, която позволява на държавите-членки да поискат, при определени условия и за конкретни части от територията си, ограничено допълнително време за изпълнение на стандарта за ФПЧ10, който е в сила от 2005 г.

В началото на 2009 г. бяха изпратени първите предупредителни писма на държавите-членки, които не бяха представили дотогава нотификации или не бяха уведомили Комисията относно всички зони на следене на качеството на въздуха, в които е установено превишение на пределно допустимите стойности за ФПЧ10.

След това предупреждение повечето от съответните държави представиха нотификации за удължаване на срока. Словения и Швеция не заявиха удължаване на сроковете. Тъй като и двете държави-членки, получили окончателно предупреждение през ноември 2009 г., продължават да превишават пределно допустимите стойности за ФПЧ10, Комисията взе решение да сезира по тези случаи Съда на Европейския съюз.

Макар Кипър, Португалия и Испания да представиха нотификации за удължаване на срока, Комисията отхвърли повечето от нотифицираните зони на следене на качеството на въздуха, понеже те не отговаряха на всички условия съгласно Директивата2. Поради това Комисията реши да изпрати окончателно писмено предупреждение на трите държави-членки.

Комисията продължава да приема решения относно заявленията за удължаване на срока, представени от държавите-членки. Могат да започнат нови процедури за нарушение, ако Комисията възрази и не приеме заявленията.

Окончателно предупреждение до България поради нивата на серен диоксид

По отделен случай България получава окончателно писмено предупреждение поради неспазване на пределно допустимите стойности за съдържание на серен диоксид във въздуха. През юни 2009 г. Комисията изпрати на България първо писмено предупреждение във връзка с предприетите мерки за спазване на пределно допустимите стойности. В оценката на Комисията на отговора от България бе потвърдено, че през 2007 г. както дневната, така и часовата пределно допустими стойности за серен диоксид са били превишени в две зони — едната в югозападната част на страната, а другата — в югоизточната. С оглед на това Комисията счита, че България не е изпълнила изискванията на европейското законодателство. Поради това бе изпратено окончателно писмено предупреждение.

Пределно допустими стойности

Пределно допустимите стойности за съдържанието на ФПЧ10 във въздуха включват средногодишна стойност от 40 μg/m3 и 24-часова средна стойност от 50 μg/m3, която не трябва да бъде превишавана повече от 35 пъти за една календарна година3. Пределно допустимите стойности за серен диоксид включват както 24-часова средна стойност (125 μg/m3), която не може да бъде превишавана повече от три пъти за една година, така и средночасова стойност (350 μg/m3), която не може да бъде превишавана повече от 24 пъти за една година.

Правна процедура

Член 258 от Договора за функционирането на Европейския съюз дава на Комисията правомощия да предприеме правни действия срещу държава-членка, която не спазва своите задължения Процедурата за нарушение започва с първо писмено предупреждение („официално уведомително писмо“) до съответната държава-членка, на което трябва да се отговори в срок от два месеца. Ако Комисията не е удовлетворена от отговора, това първо писмо може да бъде последвано от окончателно писмено предупреждение („мотивирано становище“), в което ясно се обяснява нарушението и държавата-членка се приканва да изпълни задълженията си в определен срок — обикновено два месеца.

Ако не се реагира на окончателното писмено предупреждение, това може да доведе до призоваване в Съда на Европейския съюз. Ако Съдът осъди държавата-членка, тя ще трябва да вземе необходимите мерки за изпълнение на присъдата. Ако държава-членка не вземе мерки въпреки присъдата, съгласно член 260 от Договора започва нов етап на процедурата за нарушение — този път само с едно писмено предупреждение. Този втори етап може да доведе накрая до финансови санкции за съответната държава-членка.

Актуални статистически данни за нарушенията като цяло са достъпни на следния интернет адрес:

http://ec.europa.eu/environment/legal/implementation_en.htm

Допълнителна информация:

Списък по държави-членки на зоните на следене на качеството на въздуха, в които е установено превишение на пределно допустимите стойности

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/gislation/exceedances.htm

Уебсайт относно удължаването на сроковете

http://ec.europa.eu/environment/air/quality/legislation/time_extensions.htm

Номера на делата във връзка с ФПЧ10:

Кипър — 2008/2185

Португалия — 2008/2200

Словения — 2008/2202

Испания — 2008/2203

Швеция — 2008/2204

За SO2:

България — 2009/2135

1 :

Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа (виж MEMO07/571 и IP/08/570).

2 :

Решения на Комисията: C(2009)9158, C(2009)9159, C(2009)5228, C(2009)8759, C(2008)2194.

3 :

Директива 1999/30/ЕО на Съвета от 22 април 1999 г. относно норми за съдържание на серен диоксид, азотни оксиди, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух.


Side Bar