Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN DE

IP/10/314

Bryssel den 18 mars 2010

Miljö: Kommissionen vidtar åtgärder mot Sverige och Österrike för uteblivna tillstånd för industrianläggningar

Kommissionen ger Sverige respektive Österrike en sista varning angående cirka 70 industrianläggningar som drivs utan tillstånd eller med inaktuella tillstånd. Av dessa anläggningar ligger 50 i Sverige och 21 i Österrike. Enligt EU:s lagstiftning skulle tillstånden ha utfärdats senast den 30 oktober 2007. De utfärdas endast om vissa miljökriterier är uppfyllda.

Uteblivna tillstånd

Kommissionen anser inte att EU:s lagstiftning för att begränsa föroreningarna från industrin genomförs tillräckligt snabbt i Sverige och Österrike. Kommissionen har redan tidigare på liknande sätt varnat 12 andra medlemsstater.

I Sverige finns ungefär 50 anläggningar som fortfarande inte har de tillstånd som krävs sedan oktober 2007, och kommissionen har fått uppgift om att situationen sannolikt inte kommer att förändras före årets slut. Eftersom utvecklingen går så långsamt har en sista varning utfärdats. Om inga åtgärder vidtas kan Sverige ställas inför rätta.

Även Österrike har fått en sista varning angående de 21 anläggningar som saknar de tillstånd som krävs. Arton ligger i Oberösterreich, en i Vorarlberg och två i Steiermark. För fem anläggningar har Österrike inte kunnat ge något klart besked om när tillstånden kan komma att utfärdas.

IPPC-direktivet

Enligt EU:s lagstiftning krävs tillstånd för industriverksamhet och jordbruk med hög föroreningspotential. Tillståndet utfärdas i enlighet med direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC) 1. Det sker endast om vissa miljövillkor är uppfyllda, så att företagen själva bär ansvaret för att begränsa och minska sina föroreningar.

I november förra året gavs de första varningarna om att tillståndsgivningen inte uppfyllde reglerna. Enligt IPPC-direktivet skulle medlemsstaterna senast den 30 oktober 2007 ha utfärdat nya tillstånd eller omprövat och eventuellt uppdaterat befintliga tillstånd för alla industrianläggningar som var i drift före den 30 oktober 1999.

Rättsligt förfarande

Enligt artikel 258 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt får kommissionen vidta rättsliga åtgärder mot en medlemsstat som inte uppfyller sina skyldigheter enligt EU:s lagstiftning.

Överträdelseförfarandet inleds med en första skriftlig varning (”formell underrättelse”) till den berörda medlemsstaten, som måste svara inom två månader.

Om kommissionen inte är tillfredsställd med svaret kan det första brevet följas av en sista skriftlig varning (”motiverat yttrande”) med en tydlig beskrivning av överträdelsen och en uppmaning till medlemsstaten att rätta sig efter yttrandet inom en viss tid, vanligen två månader.

Om inga åtgärder vidtas till följd av den sista skriftliga varningen kan landet stämmas inför EU-domstolen. Medlemsstaten måste därefter vidta de åtgärder som krävs för att rätta sig efter domstolens beslut.

Om en medlemsstat trots domstolens beslut ändå inte vidtar några åtgärder inleds ytterligare en omgång av överträdelseförfarandet i enlighet med artikel 260 i fördraget, denna gång med endast en skriftlig varning. Denna andra omgång kan i slutänden leda till en ekonomisk påföljd för den berörda medlemsstaten.

Aktuella uppgifter om överträdelser i allmänhet finns på följande adress:

http://ec.europa.eu/community_law/infringements/infringements_en.htm

Ytterligare information om IPPC-direktivet och dess genomförande finns på följande adress:

http://ec.europa.eu/environment/air/pollutants/stationary/ippc/index.htm

http://ec.europa.eu/environment/ippc/ippc_indic_permits.htm

Ärende nr:

Österrike 2009/2289 Sverige 2009/2291

1 :

Direktiv 96/61/EG, kodifierat genom direktiv 2008/1/EG.


Side Bar