Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL PT EL PL

IP/10/305

Bryssel den 18 mars 2010

Inre marknaden: kommissionen vidtar åtgärder för att se till att 12 EU-länder införlivar unionslagstiftningen

EU-kommissionen har vidtagit åtgärder mot 12 EU-länder för att säkerställa att människor och företag i EU fullt ut kan dra nytta av den inre marknaden. Grekland, Nederländerna, Polen och Portugal kommer att dras inför EU-domstolen med anledning av lagstiftning om stabilitetsbedömning av förvärv inom finanssektorn. I Polens fall gäller det även lagstiftning om pensionsfonder. Kommissionen kommer att skicka motiverade yttranden till Belgien, Cypern, Grekland, Spanien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Sverige på grund av att dessa länder inte genomfört direktivet om aktieägares rättigheter. Med anledning av en tidigare dom kommer Irland och Spanien att i en formell underrättelse uppmanas att lämna fullständig information om genomförandet av det tredje penningtvättdirektivet. Även Österrike och Frankrike kommer att uppmanas lämna uppgifter avseende direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer.

Stabilitetsbedömning av förvärv inom finanssektorn – Grekland, Nederländerna, Polen och Portugal

Grekland, Nederländerna, Polen och Portugal kommer att dras inför EU-domstolen med anledning av deras genomförande av det direktiv som fastställer förfarandena och kriterierna för stabilitetsbedömning av förvärv och för ökning av innehav inom finanssektorn. I direktiv 2007/44/EG införs skärpta förfaranden som medlemsstaternas tillsynsmyndigheter måste följa. Dessutom fastställs de kriterier som ska tillämpas vid bedömning av föreslagna sammanslagningar och förvärv eller vid ökade kapitalplaceringar i bank-, försäkrings- och värdepapperssektorerna.

Sista dagen för att införliva direktivet var den 21 mars 2009. Grekland och Polen har bara delvis införlivat direktivet. Nederländerna och Portugal har fortfarande inte införlivat direktivet i nationell lagstiftning. I november 2009 skickades ett motiverat yttrande till dessa länder.

Polen och pensionsfonder

Polen kommer att dras inför EU-domstolen på grund av landets genomförande av direktivet om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut. Eftersom direktiv 2003/41/EG inte innehåller några undantag eller övergångsperioder när det gäller införlivandet i nationell lagstiftning måste samtliga medlemsstater ha införlivat direktivet i dess helhet. Tidsfristen löpte ut den 23 september 2005.

Kommissionen utfärdade 2009 ett motiverat yttrande till Polen. Polen håller nu på att utarbeta ett förslag till lagstiftning som införlivar direktivet. Kommissionen kommer att granska lagen så snart den antagits. Om lagen skulle visa sig vara ofullständig kommer kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder.

Aktieägares rättigheter – Belgien, Cypern, Grekland, Spanien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Sverige

Direktivet om aktieägares rättigheter skulle ha införlivats av medlemsstaterna senast den 3 augusti 2009. Kommissionen har beslutat att skicka motiverade yttranden till följande länder som inte genomfört direktivet: Belgien, Cypern, Grekland, Spanien, Frankrike, Luxemburg, Nederländerna, Portugal och Sverige.

I direktivet om aktieägares rättigheter införs miniminormer för att säkerställa att aktieägare i företag vars aktier är börsnoterade snarast möjligt får tillgång till relevant information inför bolagsstämman och möjlighet att lätt kunna distansrösta. Offentliggörande av dokument på Internet och möjlighet till röstning med fullmakt och elektroniskt deltagande är viktiga faktorer i detta sammanhang. Genom direktivet elimineras möjligheten att blockera aktier. Vidare fastställs miniminormer för rätten att ställa frågor, föra upp frågor på bolagsstämmans dagordning och för att lägga fram förslag till beslut. Medlemsstaterna ges genom direktivet möjlighet att vidta ytterligare åtgärder för att underlätta utövandet av de rättigheter som fastställs i direktivet.

Kampen mot penningtvätt – Irland och Spanien

I det tredje penningtvättdirektivet föreskrivs att medlemsstaterna ska ha införlivat direktivet senast den 15 december 2007. Eftersom Irland och Spanien inte genomfört direktivet förklarade EU-domstolen att dessa länder inte uppfyllt sina skyldigheter enligt direktivet. I en formell underrättelse, i enlighet med artikel 260, uppmanar kommissionen dessa två medlemsstater att ingående redogöra för efterlevnaden av denna dom.

Direktivet kan tillämpas på finanssektorn, jurister, notarier, revisorer, fastighetsmäklare, casinon, fonder och företag inom tjänstesektorn. Det omfattar också varuhandel om betalningen i kontanter överskrider 15 000 euro. De som omfattas av direktivet måste

  • fastställa och kontrollera kundens och den faktiske mottagarens identitet, och följa upp sin affärsrelation med kunden,

  • rapportera misstankar om penningtvätt eller finansiering av terrorism till myndigheterna (vanligen finansunderrättelseenheten), och

  • vidta ytterligare åtgärder, som att utbilda personal på lämpligt sätt och införa interna förebyggande rutiner.

Genom direktivet införs ytterligare krav och skydd för högrisksituationer (t.ex. handel med korrespondentbanker utanför EU).

Yrkeskvalifikationer – Österrike och Frankrike

Både Österrike och Frankrike kommer att få formella underrättelser, i enlighet med artikel 260, med begäran om ingående redogörelse för de åtgärder som vidtagits för att följa EU-domstolens domar i fråga om genomförandet av direktivet om erkännande av yrkeskvalifikationer (2005/36/EG). Tidsfristen för införlivandet löpte ut den 20 oktober 2007. Domen gällande Österrike avkunnades den 24 september 2009 (C-477/08) och den gällande Frankrike den 1 oktober 2009 (C-468/08).

Mer information om

den inre marknaden finns på

http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm

Den senaste informationen om alla överträdelseförfaranden som pågår mot medlemsstaterna finns på

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm


Side Bar