Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL SV PT EL

IP/10/305

Bruksela, 18 marca 2010 r.

Rynek wewnętrzny: Komisja podejmuje działania mające na celu zapewnienie wdrożenia przepisów unijnych w dwunastu państwach członkowskich

Aby zapewnić obywatelom i przedsiębiorstwom możliwość pełnego korzystania z rynku wewnętrznego, Komisja Europejska podjęła działania przeciwko 12 państwom członkowskim. Do Trybunału Sprawiedliwości skierowano sprawy przeciwko Grecji, Holandii, Polsce i Portugalii z powodu przepisów dotyczących oceny ostrożnościowej przypadków nabycia udziałów w podmiotach sektora finansowego oraz przeciwko Polsce z powodu przepisów dotyczących funduszy emerytalnych. Komisja wystosuje uzasadnione opinie do Belgii, Cypru, Grecji, Hiszpanii, Francji, Luksemburga, Holandii, Portugalii i Szwecji z powodu niewdrożenia dyrektywy w sprawie wykonywania praw akcjonariuszy. W wezwaniu do usunięcia uchybienia Irlandia i Hiszpania zostaną poproszone o podanie pełnych informacji na temat wdrożenia przez nie trzeciej dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, w następstwie wcześniejszego orzeczenia Trybunału w tej sprawie, podobnie jak Austria i Francja w odniesieniu do dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

Ocena ostrożnościowa przypadków nabycia udziałów w podmiotach sektora finansowego – Grecja, Holandia, Polska i Portugalia

Do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zostaną skierowane sprawy przeciwko Grecji, Holandii, Polsce i Portugalii z powodu niewdrożenia dyrektywy określającej zasady proceduralne i kryteria stosowane w ramach oceny ostrożnościowej przypadków nabycia lub zwiększenia udziałów w podmiotach sektora finansowego. Wspomniana dyrektywa (2007/44/WE) zaostrza procedury, jakich przestrzegać muszą organy nadzoru państw członkowskich, oraz określa kryteria, jakie te organy muszą stosować, oceniając proponowane połączenia i przejęcia (transakcje M&A) lub transakcje zwiększenia udziałów kapitałowych w podmiotach działających w sektorach bankowości, ubezpieczeń i papierów wartościowych.

Termin transpozycji tej dyrektywy upłynął dnia 21 marca 2009 r. Grecja i Polska tylko częściowo transponowały dyrektywę, a Holandia i Portugalia wciąż nie przyjęły żadnych środków w celu transpozycji tej dyrektywy do prawa krajowego. W listopadzie 2009 r. przesłano tym krajom uzasadnione opinie.

Fundusze emerytalne – Polska

Do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości zostanie skierowana sprawa przeciwko Polsce w związku z niewłaściwym wdrożeniem dyrektywy w sprawie działalności instytucji pracowniczych programów emerytalnych oraz nadzoru nad takimi instytucjami. Biorąc pod uwagę, iż dyrektywa (2003/41/WE) nie zawiera żadnych przepisów dopuszczających odstępstwo lub odpowiednich okresów przejściowych w zakresie transpozycji do prawa krajowego, wszystkie państwa członkowskie muszą dokonać jej pełnej transpozycji. Termin transpozycji upłynął dnia 23 września 2005 r.

W 2009 r. Komisja przesłała Polsce uzasadnioną opinię. Polska przygotowuje projekt ustawy w celu transpozycji dyrektywy do prawa krajowego. Komisja zbada ten akt prawny zaraz po jego przyjęciu. Jeśli ten nowy akt prawny okaże się niekompletny, Komisja podejmie odpowiednie działania.

Prawa akcjonariuszy – Belgia, Cypr, Grecja, Hiszpania, Francja, Luksemburg, Holandia, Portugalia i Szwecja

Dyrektywa w sprawie wykonywania praw głosowania akcjonariuszy nakłada na państwa członkowskie obowiązek jej transpozycji najpóźniej do dnia 3 sierpnia 2009 r. Z powodu jej niewdrożenia na poziomie krajowym, Komisja postanowiła skierować uzasadnione opinie do Belgii, Cypru, Grecji, Hiszpanii, Francji, Luksemburga, Holandii, Portugalii i Szwecji.

Dyrektywa w sprawie wykonywania praw głosowania akcjonariuszy wprowadza minimalne standardy w celu zagwarantowania, że akcjonariusze spółek, których akcje są przedmiotem obrotu na rynku regulowanym, mają szybki dostęp do istotnych informacji przed walnym zgromadzeniem i możliwość głosowania na odległość. Istotnymi elementami pozwalającymi na korzystanie z tych praw jest publikacja dokumentów w Internecie, jak również możliwość głosowania przez pełnomocnika oraz udziału w walnym zgromadzeniu za pośrednictwem środków elektronicznych. Dyrektywa zabrania również blokowania akcji oraz wprowadza minimalne standardy w odniesieniu do prawa do zadawania pytań, wprowadzania spraw do porządku obrad walnego zgromadzenia i przedstawiania projektów uchwał. Dyrektywa umożliwia państwom członkowskim podejmowanie dodatkowych działań w celu dalszego ułatwienia korzystania z praw określonych w dyrektywie.

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy – Irlandia i Hiszpania

Trzecia dyrektywa w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy nakłada na państwa członkowskie obowiązek jej transpozycji do dnia 15 grudnia 2007 r. Z powodu jej niewdrożenia na poziomie krajowym Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że Irlandia i Hiszpania nie wypełniły swoich zobowiązań wynikających z tej dyrektywy. Obecnie Komisja wzywa te dwa państwa członkowskie w wezwaniu do usunięcia uchybienia (na mocy art. 260), do przekazania pełnych informacji na temat wykonania tego orzeczenia.

Dyrektywa ma zastosowanie do sektora finansowego oraz prawników, notariuszy, księgowych, pośredników w obrocie nieruchomościami, kasyn oraz podmiotów świadczących usługi na rzecz trustów lub przedsiębiorstw. Ma ona również zastosowanie wobec wszystkich dostawców towarów, w zakresie, w jakim płatności są dokonywane w gotówce w kwocie powyżej 15 tys. euro.

Instytucje i osoby objęte dyrektywą powinny:

  • identyfikować i weryfikować tożsamość klienta oraz rzeczywistego beneficjenta oraz monitorować stosunki gospodarcze łączące je z klientem;

  • zgłaszać podejrzenia o pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu organom władzy publicznej, zwykle jednostkom analityki finansowej; oraz

  • podejmować działania pomocnicze takie jak zapewnienie stosownych szkoleń dla personelu i stworzenie odpowiednich wewnętrznych polityk i procedur zapobiegawczych.

Dyrektywa wprowadza dodatkowe wymogi i zabezpieczenia dotyczące sytuacji, w których ryzyko jest podwyższone (np. transakcje z bankami korespondentami mającymi siedzibę poza UE).

Kwalifikacje zawodowe – Austria i Francja

Zarówno Austria, jak i Francja otrzymają wezwanie do usunięcia uchybienia (na mocy art. 260) wzywające do przekazania pełnych informacji na temat środków podjętych przez nie w celu zastosowania się do orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości dotyczących wdrożenia dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (2005/36/WE). Termin transpozycji upłynął dnia 20 października 2007 r. Orzeczenie dotyczące Austrii zostało wydane w dniu 24 września 2009 r. (C-477/08), a orzeczenie dotyczące Francji w dniu 1 października 2009 r. (C-468/08).

Dodatkowe informacje:

Rynek wewnętrzny:

http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm

Aktualne informacje na temat postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom dotyczące wszystkich państw członkowskich można znaleźć na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/community_law/index_pl.htm


Side Bar