Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES SV PT EL PL

IP/10/305

Brussel, 18 maart 2010

Interne markt: Commissie neemt maatregelen om ervoor te zorgen dat 12 lidstaten EU-regels ten uitvoer leggen

Om ervoor te zorgen dat EU-burgers en -ondernemingen ten volle van de interne markt kunnen profiteren, heeft de Europese Commissie gerechtelijke stappen ondernomen tegen in totaal 12 lidstaten. Griekenland, Nederland, Polen en Portugal zullen voor het Hof van Justitie worden gedaagd met betrekking tot hun wetgeving inzake prudentiële beoordeling van verwervingen in de financiële sector, net als Polen in verband met zijn wetgeving inzake pensioenfondsen. De Commissie zal met redenen omklede adviezen doen toekomen aan België, Cyprus, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Portugal en Zweden vanwege niet-omzetting van de richtlijn betreffende de rechten van aandeelhouders. Ierland en Spanje zullen in navolging van een arrest van het Hof over deze kwestie via een schriftelijke aanmaning worden verzocht alle informatie betreffende hun omzetting van de derde anti-witwasrichtlijn te verstrekken; Oostenrijk en Frankrijk zullen hetzelfde verzoek ontvangen met betrekking tot de richtlijn beroepskwalificaties.

Prudentiële beoordeling van verwervingen in de financiële sector – Griekenland, Nederland, Polen en Portugal

Griekenland, Nederland, Polen en Portugal zullen voor het Hof van Justitie van de Europese Unie worden gedaagd met betrekking tot hun omzetting van de richtlijn die procedures en criteria vastlegt voor de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van deelnemingen in de financiële sector. Deze Richtlijn (2007/44/EG) scherpt de procedures aan die de toezichthoudende autoriteiten van de lidstaten dienen te volgen en stelt de criteria vast die zij moeten toepassen bij het beoordelen van voorgenomen fusies en verwervingen of verhogingen van kapitaalparticipaties in de bank-, verzekerings- en effectensector.

De uiterste datum voor de omzetting van deze richtlijn was 21 maart 2009. Griekenland en Polen hebben tot dusver de richtlijn slechts gedeeltelijk omgezet, terwijl Nederland en Portugal nog steeds geen maatregelen ter omzetting van de richtlijn in nationaal recht hebben genomen. Naar deze landen is in november 2009 al een met redenen omkleed advies gestuurd.

Pensioenfondsen - Polen

Polen zal voor het Hof van Justitie worden gedaagd in verband met de omzetting van de richtlijn betreffende de werkzaamheden van en het toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening. Aangezien de Richtlijn (2003/41/EG) geen afwijkende bepalingen of relevante overgangsperioden inzake de omzetting ervan in nationaal recht bevat, moeten alle lidstaten de richtlijn in haar geheel omzetten. De omzettingstermijn was 23 september 2005.

De Commissie heeft in 2009 een met redenen omkleed advies gezonden aan Polen. Polen werkt momenteel aan een wetsontwerp ter omzetting van de richtlijn. De Commissie zal deze wet onderzoeken zodra zij is aangenomen. Indien de nieuwe wet onvolledig zou blijken te zijn, zal de Commissie passende maatregelen nemen.

Rechten van aandeelhouders – België, Cyprus, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Portugal en Zweden

In de richtlijn betreffende de rechten van aandeelhouders worden de lidstaten verplicht om deze tegen uiterlijk 3 augustus 2009 om te zetten. Wegens niet-omzetting in nationaal recht heeft de Commissie besloten met redenen omklede adviezen te richten aan België, Cyprus, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Luxemburg, Nederland, Portugal en Zweden.

Met de richtlijn betreffende de rechten van aandeelhouders worden minimumnormen ingevoerd om ervoor te zorgen dat aandeelhouders wier aandelen op een gereglementeerde markt worden verhandeld, tijdig en voorafgaand aan de algemene vergadering toegang tot relevante informatie krijgen, evenals eenvoudige middelen om vanop afstand te kunnen stemmen. Belangrijke elementen in dit verband zijn de bekendmaking van documenten via internet en de mogelijkheid van stemmen bij volmacht en langs elektronische weg aan de algemene vergadering deelnemen. In de richtlijn wordt ook aandelenblokkering afgeschaft en worden minimumnormen ingevoerd voor het recht om vragen te stellen, het recht om punten op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen en het recht om resoluties in te dienen. In de richtlijn wordt aan de lidstaten de mogelijkheid gelaten aanvullende maatregelen te nemen om de uitoefening van de in de richtlijn vermelde rechten verder te vergemakkelijken.

Antiwitwaswetgeving – Ierland en Spanje

In de derde antiwitwasrichtlijn worden de lidstaten verplicht deze tegen uiterlijk 15 december 2007 om te zetten. Wegens niet-omzetting in nationaal recht heeft het Hof van Justitie voor recht verklaard dat Ierland en Spanje hun verplichtingen uit hoofde van deze richtlijn niet zijn nagekomen. Via een schriftelijke aanmaning overeenkomstig artikel 260 verzoekt de Commissie deze beide lidstaten nu alle informatie betreffende de uitvoering van dit arrest te verstrekken.

De richtlijn is van toepassing op zowel de financiële sector als op advocaten, notarissen, accountants, makelaars in onroerend goed, casino's en aanbieders van trust- en bedrijfsdiensten. Het toepassingsgebied ervan behelst eveneens alle aanbieders van goederen, voor zover in contanten wordt betaald en wel voor een bedrag van 15 000 EUR of meer. Diegenen die onder de richtlijn vallen, moeten:

  • de identiteit van hun cliënt en van zijn uiteindelijke begunstigde identificeren en verifiëren, en de zakelijke relatie met de cliënt controleren;

  • vermoedens van witwassen of van financiering van terrorisme aan de overheidsinstanties melden; meestal is dit de nationale financiële inlichtingeneenheid; alsmede

  • ondersteunende maatregelen nemen, zoals het zorgen voor een degelijke opleiding van het personeel en het vastleggen van passende interne preventieve beleidsmaatregelen en procedures.

De richtlijn bevat nog een aantal extra eisen en waarborgen voor situaties waarin sprake is van een verhoogd risico (zoals transacties met correspondentbanken buiten de EU).

Beroepskwalificaties – Oostenrijk en Frankrijk

Oostenrijk en Frankrijk zullen beide een schriftelijke aanmaning overeenkomstig artikel 260 ontvangen, waarin ze worden verzocht alle informatie te verstrekken betreffende de maatregelen die zij hebben genomen om te voldoen aan de voorafgaande arresten van het Hof van Justitie met betrekking tot de omzetting van de richtlijn beroepskwalificaties (Richtlijn 2005/36/EG). De omzettingstermijn was 20 oktober 2007. De uitspraak van het arrest met betrekking tot Oostenrijk vond plaats op 24.9.2009 (C-477/08); die van Frankrijk op 1.10.2009 (C-468/08).

Voor meer informatie

Interne markt:

http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm

Laatste nieuws over inbreukprocedures betreffende alle lidstaten:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm


Side Bar