Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL SV PT PL

IP/10/305

Bρυξέλλες, 18 Mαρτίου 2010

Εσωτερική αγορά: Η Επιτροπή αναλαμβάνει δράση για να εξασφαλίσει ότι τα 12 κράτη μέλη θα υλοποιήσουν τους κανόνες της ΕΕ

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες και οι εταιρείες θα επωφεληθούν πλήρως από την εσωτερική αγορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε δράση εναντίον 12, συνολικά, κρατών μελών. Η Ελλάδα, η Ολλανδία, η Πολωνία και η Πορτογαλία θα παραπεμφθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξαιτίας νομοθεσίας που αφορά την προληπτική αξιολόγηση εξαγορών στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ενώ η Πολωνία για νομοθεσία σχετικά με τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Η Επιτροπή θα αποστείλει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία και τη Σουηδία περί μη εφαρμογής της οδηγίας για τα δικαιώματα των μετόχων. Η Ιρλανδία και η Ισπανία θα κληθούν, με προειδοποιητική επιστολή, να υποβάλουν πλήρη ενημέρωση σχετικά με την εφαρμογή της τρίτης οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων, έπειτα από προηγούμενη απόφαση του Δικαστηρίου για το θέμα αυτό, όπως επίσης η Αυστρία και η Γαλλία, σε σχέση με την οδηγία για τα επαγγελματικά προσόντα.

Προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης συμμετοχής στον χρηματο-πιστωτικό τομέα – Ελλάδα, Κάτω Χώρες, Πολωνία και Πορτογαλία

Η Ελλάδα, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία και η Πορτογαλία πρόκειται να παραπεμφθούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξαιτίας του τρόπου με τον οποίο εφάρμοσαν την οδηγία που καθορίζει τις διαδικασίες και κριτήρια για την προληπτική αξιολόγηση της απόκτησης και αύξησης συμμετοχών στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η εν λόγω οδηγία (2007/44/ΕΚ), καθιστά αυστηρότερες τις διαδικασίες που πρέπει να τηρούν οι εποπτικές αρχές των κρατών μελών και καθορίζει τα κριτήρια που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την αξιολόγηση των προτεινόμενων συγχωνεύσεων και εξαγορών ή την αύξηση των συμμετοχών στο κεφάλαιο τραπεζών, ασφαλίσεων και κινητών αξιών.

Η προθεσμία για τη μεταφορά της οδηγίας έληξε στις 21 Μαρτίου 2009. Η Ελλάδα και η Πολωνία έχουν μεταφέρει μόνο εν μέρει την οδηγία, ενώ οι Κάτω Χώρες και η Πορτογαλία δεν έχουν θεσπίσει ακόμα μέτρα μεταφοράς της στο εθνικό δίκαιο. Στις χώρες αυτές είχε αποσταλεί αιτιολογημένη γνώμη, τον Νοέμβριο του 2009.

Ταμεία συντάξεων – Πολωνία

Η Πολωνία πρόκειται να παραπεμφθεί στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εξαιτίας της εφαρμογής της οδηγίας για τις δραστηριότητες και την εποπτεία των ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών. Δεδομένου ότι η οδηγία (2003/41/ΕΚ) δεν περιέχει παρεκκλίσεις ή σχετικές μεταβατικές περιόδους όσον αφορά τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, όλα τα κράτη μέλη όφειλαν να την έχουν μεταφέρει στο σύνολό της. Η προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο έληξε την 23η Σεπτεμβρίου 2005.

Το 2009, η Επιτροπή εξέδωσε αιτιολογημένη γνώμη για την Πολωνία. Η Πολωνία ετοιμάζει σχέδιο νόμου για τη μεταφορά της οδηγίας. Η Επιτροπή θα εξετάσει το νόμο αμέσως μόλις εγκριθεί. Σε περίπτωση που η νέα νομοθεσία αποδειχθεί ατελής, η Επιτροπή θα λάβει τα κατάλληλα μέτρα.

Δικαιώματα των μετόχων– Bέλγιο, Κύπρος, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία και Σουηδία

Η οδηγία για δικαιώματα των μετόχων επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να την έχουν μεταφέρει στο οικείο εθνικό δίκαιο το αργότερο μέχρι τις 3 Αυγούστου 2009. Ελλείψει εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο, η Επιτροπή αποφάσισε να απευθύνει αιτιολογημένη γνώμη στο Βέλγιο, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, το Λουξεμβούργο, τις Κάτω Χώρες, την Πορτογαλία και τη Σουηδία.

Η οδηγία για τα δικαιώματα των μετόχων θεσπίζει ελάχιστες προδιαγραφές ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι μέτοχοι των εταιρειών των οποίων οι μετοχές αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά έχουν έγκαιρη πρόσβαση στις σχετικές πληροφορίες πριν από τη γενική συνέλευση και μπορούν με απλά μέσα να συμμετέχουν σε ψηφοφορία εξ αποστάσεως. Σημαντικά στοιχεία προς τούτο είναι η δημοσίευση εγγράφων στο διαδίκτυο, καθώς και η διευκόλυνση της ψήφου μέσω πληρεξουσίου και η ηλεκτρονική συμμετοχή. Η οδηγία καταργεί επίσης τη δέσμευση μετοχών και εισάγει ελάχιστα πρότυπα για τα δικαιώματα διατύπωσης ερωτήσεων, την προσθήκη θεμάτων στην ημερήσια διάταξη της γενικής συνέλευσης και να κατάθεση σχεδίων απόφασης. Η οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να λάβουν πρόσθετα μέτρα ώστε να διευκολυνθεί περαιτέρω η άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται σε αυτήν.

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομου χρήματος – Iρλανδία και Ισπανία

Η 3η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης παράνομου χρήματος επιβάλλει στα κράτη μέλη την υποχρέωση να την έχουν μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο έως τις 15 Δεκεμβρίου 2007. Ελλείψει εφαρμογής σε εθνικό επίπεδο, το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ιρλανδία και η Ισπανία παρέβησαν τις υποχρεώσεις που υπέχουν δυνάμει της εν λόγω οδηγίας. Η Επιτροπή ζητεί τώρα με προειδοποιητική επιστολή (άρθρο 260) από τα δύο αυτά κράτη μέλη να την ενημερώσουν πλήρως σχετικά με τη συμμόρφωσή τους με την εν λόγω απόφαση.

Η οδηγία εφαρμόζεται στον χρηματοπιστωτικό τομέα, καθώς και στους δικηγόρους, τους συμβολαιογράφους, τους λογιστές, τους κτηματομεσίτες, τα καζίνο, τα καταπιστεύματα και τους παρόχους υπηρεσιών σε εταιρίες. Το πεδίο εφαρμογής της καλύπτει επίσης όλους τους προμηθευτές εμπορευμάτων, εφόσον πραγματοποιούνται πληρωμές σε μετρητά άνω των 15.000 ευρώ. Όσοι υπάγονται στην οδηγία πρέπει:

  • να προσδιορίζουν και επαληθεύουν την ταυτότητα των πελατών τους και του δικαιούχου, καθώς και να παρακολουθούν την επιχειρηματική σχέση τους με τους πελάτες,

  • να αναφέρουν στις δημόσιες αρχές τυχόν υπόνοιες για νομιμοποίηση παράνομων εσόδων ή χρηματοδότηση τρομοκρατίας, συνήθως στην εθνική μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών, και

  • να λάβουν μέτρα στήριξης, όπως διασφάλιση κατάλληλης εκπαίδευσης του προσωπικού και δημιουργία ενδεδειγμένων εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών πρόληψης.

Η οδηγία καθιερώνει πρόσθετες απαιτήσεις και διασφαλίσεις για καταστάσεις υψηλότερου κινδύνου (π.χ. εμπορικές συναλλαγές με τράπεζες που εδρεύουν εκτός της ΕΕ).

Επαγγελματικά προσόνταAυστρία και Γαλλία

Στην Aυστρία και τη Γαλλία θα αποσταλεί προειδοποιητική επιστολή (σύμφωνα με το άρθρο 260), ζητώντας πλήρη στοιχεία σχετικά με τα μέτρα που έλαβαν ώστε να συμμορφωθούν με προηγούμενες αποφάσεις του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τα επαγγελματικά προσόντα (2005/36 / ΕΚ). Η προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο έληξε την 20ή Οκτωβρίου 2007. Η απόφαση για την Αυστρία εκδόθηκε στις 24.09.2009 (C-477/08), ενώ για τη Γαλλία στις 01.10.2009 (C-468/08).

Περισσότερες πληροφορίες

Εσωτερική αγορά:

http://ec.europa.eu/internal_market/index_en.htm

Οι πλέον πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με διαδικασίες επί παραβάσει που αφορούν όλα τα κράτη μέλη:

http://ec.europa.eu/community_law/index_en.htm


Side Bar