Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/2

Bryssel den 6 januari 2010

Antitrustlagstiftning: Förbättrad insyn och förutsägbarhet vid förfaranden

På webbplatsen Europa har kommissionens generaldirektorat för konkurrens (GD Konkurrens) och förhörsombuden just publicerat ingående beskrivningar av hur Europeiska kommissionens antitrustförfaranden fungerar i praktiken. Syftet är att öka insyn och förutsägbarhet vid kommissionens antitrustförfaranden. Det rör sig om tre dokument: Bästa praxis för antitrust­förfaranden, Bästa praxis för inlämnande av ekonomiska belägg (både vid antitrust- och koncentrationsförfaranden) och Vägledning om förhörsombudens roll vid antitrustförfaranden. Dokumenten under­lättar för företag som är föremål för undersökningar att förstå hur utredningen går till, vad de kan förvänta sig av kommissionen och vad kommissionen kommer att förvänta sig av dem. Kommissionen kommer provisoriskt att tillämpa dem från och med i dag, men berörda parter uppmanas att inom 8 veckor kommentera dokumenten så att de kan justeras med utgångspunkt i de inkomna kommentarerna.

Konkurrenskommissionär Neelie Kroes hade följande att säga: "Kommissionen har konsekvent ansett att korrekta och rättvisa förfaranden i antitrustärenden måste prioriteras högt. De tre dokumenten ger företagen tydlighet och insyn när det gäller deras relationer till kommissionen i samband med antitrustärenden. Jag uppmanar varmt alla berörda parter att ge oss kommentarer om hur vi kan förbättra vår praxis ännu mer."

Bästa praxis vid antitrustförfaranden

Bästa praxis vid antitrustförfaranden ger en fullständig genomgång av antitrustförfarandena, med början i hur kommissionen beslutar om ett visst ärende ska prioriteras och fram till dess att ett eventuellt slutligt beslut fattas.

Syftet är att ytterligare förbättra förfarandena genom att öka insynen, utan att minska effektiviteten i kommissionens undersökningar. Bland de viktiga områden där kommissionen kommer att ändra sina förfaranden märks

  • tidigarelagd inledning av formella förfaranden sedan den inledande bedömningen har avslutats,

  • erbjudanden till parterna om avstämningsmöten i viktiga skeden av förfarandena,

  • presentation av centralt material som lämnats in, bl.a. tidig tillgång till klagomålet, så att parterna redan i undersökningsskedet kan uttrycka sina åsikter,

  • offentliga meddelanden om när förfaranden har inletts eller avslutats samt när meddelanden om invändningar har sänts

  • vägledning om hur de nya åtagandeförfarandena används i praktiken.

Vägledningen om förhörsombudens roll

Förhörsombuden är oberoende och bevakar rätten för företag som är inblandade i konkurrensförfaranden att gå i svaromål, men också andra procedurrättigheter. Syftet med vägledningen är att öka insynen i förhörsombudens roll. Den beskriver inte bara deras olika arbetsuppgifter enligt fastställt uppdrag utan också hur arbetet vanligtvis försiggår. Vidare klargörs hur företagen bäst kan utnyttja ett muntligt hörande. Dessutom ger den företag som är föremål för undersökningar samt klaganden och tredje part en bruksanvisning med information om när de kan vända sig till förhörsombuden för att se till att rättsförfarandet sker på korrekt sätt. Slutligen förklaras rapporteringsskyldigheten och förhörs­ombudens rådgivande roll gentemot konkurrenskommissionären, kollegiet samt dem som kommissionens beslut riktar sig till.

Bästa praxis för inlämnande av ekonomiska belägg

Eftersom de ekonomiska aspekterna har blivit viktigare vid komplicerade ärenden begär kommissionens konkurrensavdelning ofta in omfattande ekonomiska data (som exempelvis används i ekonometrisk analys) under sina utredningar. Parterna lämnar också på eget initiativ ofta argument som bygger på komplicerade ekonomiska teorier. För att strama upp inlämnandet av denna typ av ekonomiska belägg klargörs i detta dokument vilka kriterier som bör uppfyllas. Här förklaras också vilken praxis konkurrensavdelningens ärendeteam och chefsekonomen följer i kontakterna med parter som lämnar in ekonomiska belägg.

Samrådsdokumenten finns tillgängliga på följande adress:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/index.html

Kommentarer kan senast den 3 mars 2010 sändas till

COMP-Best-Practices@ec.europa.eu eller Hearing.Officer@ec.europa.eu


Side Bar