Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/2

V Bruseli 6. januára 2010

Antitrustová oblasť: viac transparentnosti a predvídateľnosti v rámci konaní

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre hospodársku súťaž a vyšetrovatelia uverejnili na webovej lokalite Europa podrobné informácie o tom, ako v praxi prebiehajú antitrustové konania. Cieľom tohto kroku je ešte viac posilniť transparentnosť a predvídateľnosť týchto konaní uskutočňovaných Komisiou. Vysvetľujúce informácie sú obsiahnuté v troch dokumentoch – v súhrne osvedčených postupov pre oblasť antitrustových konaní, v súhrne osvedčených postupov pre predkladanie dôkazov hospodárskeho charakteru (v antitrustových konaniach aj konaniach o koncentráciách) a v usmerneniach o úlohách vyšetrovateľov v kontexte antitrustových konaní. Tieto dokumenty umožnia spoločnostiam, v prípade ktorých prebieha vyšetrovanie, lepšie pochopiť, ako bude toto vyšetrovanie prebiehať, čo môžu očakávať od Komisie a čo bude Komisia očakávať od nich. Komisia bude tieto dokumenty uplatňovať na predbežnom základe už odteraz, ale zainteresované strany majú možnosť predložiť svoje pripomienky k nim v lehote 8 týždňov. Uvedené dokumenty sa následne v kontexte týchto pripomienok prepracujú.

Komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová v tejto súvislosti uviedla: „Komisia dôsledne zastáva stanovisko, že riadne a spravodlivé uplatňovanie práva v rámci antitrustových konaní je vecou prvoradého významu. Uvedené tri dokumenty znamenajú pre podnikateľské subjekty viac istoty a transparentnosti, pokiaľ ide o ich vzťahy s Komisiou pri riešení antitrustových prípadov. Budem rada, ak nám zainteresované strany predložia svoje pripomienky a vyjadria svoj názor na to, ako by sme mohli ešte viac zlepšiť naše postupy.“

Osvedčené postupy pre oblasť antitrustových konaní

Súhrn osvedčených postupov pre oblasť antitrustových konaní ponúka čitateľovi prehľad informácií o týchto konaniach, počnúc takými otázkami, ako sú napríklad kritériá, na základe ktorých Komisia rozhoduje o tom, že sa určitý prípad stane prioritným, až po informácie o prípa dnom prijatí rozhodnutia v rámci takýchto konaní.

Tento súhrn osvedčených postupov by mal prispieť k posilneniu transparentnosti a efektívnosti vyšetrovaní uskutočňovaných Komisiou. Komisia bude meniť a dopĺňať svoje postupy, pokiaľ ide o viaceré dôležité otázky, pričom ako príklad možno uviesť:

  • skoršie začatie formálneho konania, a to hneď po ukončení prvotného posúdenia prípadu,

  • umožní sa, aby sa v kľúčových momentoch konania mohlo uskutočniť pracovné stretnutie, na ktorom sa strany budú môcť dozvedieť informácie o aktuálnom stave konania,

  • poskytne sa prístup ku kľúčovým predloženým podaniam; okrem iného sa v čo najskoršej fáze poskytne prístup ku sťažnosti, aby strany mohli predložiť svoje stanovisko už vo fáze vyšetrovania,

  • verejné oznamovanie začatia a ukončenia konania, ako aj zaslania oznámenia námietok,

  • poskytne sa usmernenie, ktoré sa bude zaoberať praktickým uplatňovaním nového nástroja upravujúceho postupy v súvislosti so záväzkami.

Usmernenia pre vyšetrovateľov

Vyšetrovatelia sú nezávislými garantmi dodržiavania práv na obhajobu a ďalších procesných práv spoločností zúčastnených na konaní v súvislosti s ochranou hospodárskej súťaže. Cieľom usmernení je spriehľadniť úlohy, ktoré vyšetrovatelia plnia. Usmernenia okrem prehľadu jednotlivých úloh, ktoré vyšetrovateľom vyplývajú z ich poverení, poskytujú aj informácie o tom, ako sa tieto úlohy zvyčajne vykonávajú. V usmerneniach sa ďalej podávajú informácie o tom, ako môžu spoločnosti optimálne využiť možnosti, ktoré im dáva ústne vypočutie. Obsahujú tiež návod, ktorý vyšetrovaným spoločnostiam, osobám, ktoré podali sťažnosť, a takisto aj ďalším tretím osobám ozrejmuje, kedy sa môžu obrátiť na vyšetrovateľa a žiadať o zabezpečenie riadneho uplatňovania práva. V usmerneniach sa napokon ozrejmujú povinnosti v súvislosti s podávaním správ a poradná úloha vyšetrovateľov vo vzťahu ku komisárke pre hospodársku súťaž, ku kolégiu komisárov a k adresátom rozhodnutí Komisie.

Súhrn osvedčených postupov pre predkladanie dôkazov hospodárskeho charakteru

Vzhľadom na rastúci význam hospodárskych aspektov v komplexných prípadoch útvary Komisie pôsobiace v oblasti ochrany hospodárskej súťaže často v rámci vyšetrovaní žiadajú o poskytnutie zásadných údajov hospodárskeho charakteru (používaných napríklad na účely ekonometrickej analýzy). Aj zainteresované strany často z vlastnej iniciatívy predkladajú argumenty opierajúce sa o komplexné ekonomické teórie. V záujme zefektívnenia predkladania takýchto dôkazov hospodárskeho charakteru sa v súhrne osvedčených postupov stanovujú požiadavky, ktoré by tieto predkladané informácie mali spĺňať. Rovnako sa v ňom ozrejmuje praktický postup hlavného ekonóma a tímov, ktoré sú poverené v rámci útvarov Komisie pre oblasť hospodárskej súťaže riešením prípadov, pri styku so stranami predkladajúcimi dôkazy hospodárskeho charakteru.

Dokumenty predložené na konzultáciu nájdete na adrese:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/index.html .

Svoje pripomienky zašlite najneskôr 3. marca 2010 na adresu

COMP-Best-Practices@ec.europa.eu alebo Hearing.Officer@ec.europa.eu .


Side Bar