Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/2

Bruksela, 6 stycznia 2010 r.

Postępowania antymonopolowe: większa przejrzystość i przewidywalność procedur

W celu zwiększenia przejrzystości i przewidywalności działań Komisji Europejskiej mających na celu przeciwdziałanie praktykom monopolistycznym, na portalu Europa ukazały się właśnie szczegółowe wyjaśnienia dotyczące sposobu przeprowadzania przez Komisję postępowań antymonopolowych, przygotowane przez Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji i urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające. Wyjaśnienia przedstawione są w trzech dokumentach – pierwszy z nich dotyczy najlepszych praktyk w zakresie prowadzenia postępowań antymonopolowych, drugi – najlepszych praktyk dotyczących przedstawiania danych o charakterze ekonomicznym jako dowodów (zarówno w postępowaniach antymonopolowych jak i postępowaniach dotyczących połączeń przedsiębiorstw), trzeci natomiast zawiera wytyczne dotyczące roli urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające w ramach postępowań antymonopolowych. Dokumenty te mają pomóc przedsiębiorstwom objętym postępowaniem zrozumieć, w jaki sposób postępowanie takie przebiega, czego mogą się spodziewać ze strony Komisji i czego Komisja będzie od nich wymagać. Przedstawione w dokumentach zasady będą stosowane przez Komisję tymczasowo począwszy od dnia dzisiejszego i mogą zostać dostosowane po okresie 8 tygodni, w ciągu których zainteresowane strony proszone są o nadsyłanie swoich uwag.

Neelie Kroes, komisarz ds. konkurencji, stwierdziła: „Komisja zawsze priorytetowo traktowała kwestie przestrzegania procedur i sprawiedliwości w postępowaniach antymonopolowych. Wymienione dokumenty są dla przedsiębiorstw źródłem dodatkowej pewności i zwiększają przejrzystość relacji łączących przedsiębiorstwa z Komisją w ramach postępowania antymonopolow ego. Gorąco zachęcam wszystkie zainteresowane strony do przedstawiania nam swoich propozycji dalszego ulepszania obowiązujących procedur.”

Najlepsze praktyki w zakresie prowadzenia postępowań antymonopolowych

W dokumencie tym przedstawiono poszczególne etapy postępowania antymonopolowego – od kryteriów wpływających na priorytetowe traktowanie niektórych spraw przez Komisję po przyjęcie przez nią decyzji.

Dokument ten – poprzez zwiększenie przejrzystości – ma przyczynić się do dalszego usprawnienia procedur, a równocześnie zapewnić skuteczność dochodzenia prowadzonego przez Komisję. W obowiązujących procedurach Komisja zamierza wprowadzić następujące zmiany:

  • wcześniejsze wszczynanie formalnego postępowania, tj. zaraz po dokonaniu wstępnej oceny

  • organizowanie spotkań zainteresowanych stron w celu wyjaśnienia aktualnej sytuacji w ważnych momentach procedury

  • ujawnianie treści najważniejszych oświadczeń, w tym szybkie udostępnianie skargi w celu umożliwienia stronom przedstawiania swoich uwag już na etapie dochodzenia

  • podawanie do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu i zamknięciu postępowania oraz o wystosowaniu pisemnego zgłoszenia zastrzeżeń

  • dostarczanie wskazówek co do praktycznego zastosowania nowego instrumentu przyjmowania zobowiązań.

Wytyczne dotyczące roli urzędników przeprowadzających spotkania wyjaśniające

Urzędnicy przeprowadzający spotkania wyjaśniające są niezależni w swoich działaniach i czuwają nad przestrzeganiem prawa do obrony i innych praw proceduralnych, przysługujących przedsiębiorstwom objętym postępowaniem z zakresu prawa konkurencji. Celem wytycznych jest zapewnienie większej przejrzystości sprawowanej przez nich funkcji. W dokumencie wyszczególniono zadania, jakie wypełniają urzędnicy w ramach powierzonych im uprawnień, przedstawiono także sposób, w jaki zadania te są zazwyczaj realizowane. Opisano również jak powinno przebiegać spotkanie wyjaśniające, aby przynosiło jak największe korzyści. Dla przedsiębiorstw objętych postępowaniem, stron składających skargę i pozostałych stron trzecich, wytyczne są ponadto wskazówką, w jakich okolicznościach można zwracać się do urzędnika w celu zapewnienia przestrzegania procedur. W dokumencie sprecyzowano także zobowiązania urzędników w zakresie sprawozdawczości i funkcje doradcze, jakie pełnią oni w stosunku do komisarza ds. konkurencji, kolegium komisarzy i adresatów decyzji Komisji.

Najlepsze praktyki dotyczące przedstawiania jako dowodów danych o charakterze ekonomicznym

Zważywszy na rosnące znaczenie kwestii ekonomicznych w przypadku spraw złożonych, dział Komisji odpowiedzialny za konkurencję często występuje w trakcie prowadzonych postępowań z wnioskami o dostarczenie istotnych danych ekonomicznych (np. wykorzystywanych w analizie ekonometrycznej). Często także strony z własnej inicjatywy przedstawiają argumenty opierające się na złożonych teoriach ekonomicznych. Aby uregulować zasady przedstawiania takich danych o charakterze ekonomicznym, w dokumencie dotyczącym najlepszych praktyk w tej dziedzinie wyszczególniono kryteria, jakie dane te powinny spełniać. Przedstawiono w nim także zasady, jakimi kierują się zespoły zadaniowe oraz główny ekonomista w stosunkach ze stronami przedkładającymi tego typu dane.

Dokumenty dostępne są pod adresem:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/index.html

Uwagi należy przesyłać pocztą elektroniczną do dnia 3 marca 2010 r. na adres

COMP-Best-Practices@ec.europa.eu lub Hearing.Officer@ec.europa.eu .


Side Bar