Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/2

Briselē, 2010. gada 6. janvārī

Pretmonopola politika: pārredzamākas un skaidrākas procedūras

Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāts un uzklausīšanas amatpersonas tīmekļa vietnē Europa ir publicējuši detalizētus skaidrojumus par Eiropas Komisijas pretmonopola procedūru piemērošanu praksē, lai padarītu pārredzamākas un skaidrākas Komisijas pretmonopola procedūras. Skaidrojumi ir izklāstīti trijos dokumentos, kuros skatīta pretmonopola procedūru labākā prakse, ekonomisko pierādījumu iesniegšanas labākā prakse (gan pretmonopola, gan apvienošanās procedūrās) un uzklausīšanas amatpersonu darbības vadlīnijas pretmonopola procedūrās. Uzņēmumiem, kuros notiek izmeklēšana, šie dokumenti ļaus labāk izprast paredzamo izmeklēšanas norisi un izskaidros, ko tie var gaidīt no Komisijas un ko Komisija gaidīs no tiem. Izklāstīto praksi Komisija provizoriski sāks piemērot no šodienas, taču ieinteresētās personas tiek aicinātas 8 nedēļu laikā iesniegt komentārus, lai to pielāgotu, ņemot vērā ieinteresēto pušu izteiktos viedokļus.

Konkurences komisāre Krūsa teica: "Komisijai vienmēr ir bijis ļoti svarīgi, lai pretmonopola procedūras notiktu pareizi un būtu godīgas. Šie trīs dokumenti sniedz uzņēmumiem lielāku noteiktību un pārredzamību to attiecībās ar Komisiju pretmonopola lietu izskatīšanas gaitā. Būšu pateicīga visām ieinteresētajām personām par komentāriem kā uzlabot mūsu praksi".

Pretmonopola procedūru labākā prakse

Dokumentā, kurā skatīta pretmonopola procedūru labākā prakse, lasītājam sīki izskaidrota pretmonopola procedūru norise – sākot ar to, kā Komisija izlemj par prioritātes piešķiršanu konkrētai lietai, un beidzot ar iespējamo lēmuma pieņemšanu.

Šā dokumenta mērķis ir uzlabot procedūras, paplašinot to pārredzamību, vienlaikus nodrošinot arī Komisijas izmeklēšanu efektivitāti. Komisija grozīs procedūras šādās svarīgās jomās:

  • oficiālās procedūras tiks uzsāktas ātrāk – uzreiz pēc sākotnējā novērtējuma posma pabeigšanas;

  • procedūras svarīgākajos brīžos notiks sanāksmes ar ieinteresētajām personām par lietas ga itu;

  • būs pieejami galvenie lietas dokumenti un nodrošināta iespējami agrāka piekļuve sūdzībai, lai puses varētu paust savu viedokli jau izmeklēšanas posmā;

  • tiks publiski paziņots par procedūru uzsākšanu un pabeigšanu, kā arī par iebildumu dokumenta nosūtīš anu;

  • tiks sniegtas vadlīnijas par jaunā instrumenta – saistību procedūras – izmantošanu praksē.

Uzklausīšanas amatpersonu darbības vadlīnijas

Uzklausīšanas amatpersonas ir neatkarīgas amatpersonas, kas uzrauga, lai tiktu ievērotas konkurences procedūrās iesaistīto uzņēmumu tiesības tikt uzklausītiem un citas procesuālās tiesības. Vadlīniju mērķis ir padarīt to lomu pārredzamāku. Dokumentā ir ne tikai izklāstīti uzklausīšanas amatpersonu dažādie pienākumi atbilstoši viņiem piešķirtajām pilnvarām, bet arī aprakstīts, kā viņi tos veic. Dokumentā ir arī izskaidrots, kā uzņēmumiem vislabāk izmantot mutisko uzklausīšanu. Turklāt tajā ir iekļautas norādes uzņēmumiem, attiecībā uz kuriem notiek izmeklēšana, sūdzību iesniedzējiem un trešām personām par to, kad tie var vērsties pie uzklausīšanas amatpersonas, lai nodrošinātu pareizu procesa norisi. Visbeidzot, dokumentā izskaidroti uzklausīšanas amatpersonu ziņošanas pienākumi un padomdevēju loma attiecībā uz konkurences komisāru, komisāru kolēģiju un Komisijas lēmumu adresātiem.

Ekonomisko pierādījumu iesniegšanas labākā prakse

Ņemot vērā aizvien pieaugošo ekonomikas nozīmi sarežģītās lietās, par konkurenci atbildīgie dienesti Komisijā, veicot izmeklēšanu, aizvien biežāk pieprasa informāciju par būtiskiem ekonomikas datiem (piemēram, datiem, ko izmanto ekonometriskajā analīzē). Arī ieinteresētās personas pēc savas iniciatīvas bieži vien izvirza argumentus, kas pamatoti ar sarežģītām ekonomiskām teorijām. Lai racionalizētu šādu ekonomisko pierādījumu iesniegšanu, dokumentā par ekonomisko pierādījumu iesniegšanas labāko praksi izklāstīti kritēriji, kas jāizpilda, tos iesniedzot. Tajā skaidrota arī konkurences dienestu darba grupu un galvenā ekonomista prakse sadarbībā ar ieinteresētajām personām, kas iesniedz ekonomiskos pierādījumus.

Apspriežamie dokumenti ir pieejami:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/index.html

Komentārus jānosūta līdz 2010. gada 3. martam uz

COMP-Best-Practices@ec.europa.eu vai Hearing.Officer@ec.europa.eu


Side Bar