Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/ 2

Bryssel 6. tammikuuta 2010

Kilpailuoikeuden menettelyjen avoimuutta ja ennakoitavuutta lisätään

Europa-palvelimella on juuri julkaistu Euroopan komission kilpailun pääosaston ja kuulemismenettelystä vastaavien neuvonantajien ohjeet kilpailunrajoituksiin sovellettavien komission menettelyjen vaiheista. Ohjeissa annetaan seikkaperäistä tietoa menettelyjen etenemisestä käytännössä, sillä tarkoituksena on lisätä kilpailunrajoituksiin sovellettavien komission menettelyjen avoimuutta ja ennakoitavuutta. Kolmen erillisen ohjeiston aiheet ovat: kilpailunrajoituksia koskeviin menettelyihin sovellettavat parhaat käytänteet, taloudellisen näytön toimittamiseen sovellettavat parhaat käytänteet (sekä kilpailunrajoituksia että sulautumia koskevissa menettelyissä) ja kuulemismenettelystä vastaavien neuvonantajien tehtävät kilpailunrajoituksia koskevissa menettelyissä. Ohjeet antavat kilpailututkimusten kohteena oleville yrityksille paremman käsityksen siitä, miten tutkimukset etenevät, miten tutkittavat yritykset voivat odottaa komission toimivan ja mitä komissio vuorostaan odottaa niiltä. Komissio soveltaa ohjeita tästä päivästä alkaen, mutta sidosryhmiä pyydetään antamaan niistä palautetta kahdeksan viikon kuluessa, jotta ohjeita voidaan tarvittaessa mukauttaa palautteen pohjalta.

Kilpailuasioista vastaavan komissaarin Neelie Kroesin mukaan komissio on johdonmukaisesti asettanut oikeusturvan ja oikeudenmukaisuuden etusijalle kilpailunrajoituksia koskevissa menettelyissä. ”Nämä kolme asiakirjaa parantavat yritysten varmuutta niiden ja komission välisestä suhteesta ja lisäävät läpinäkyvyyttä kilpailunrajoituksia koskevaa asiaa käsiteltäessä. Pyydänkin kaikkien sidosryhmien edustajia toimittamaan meille näkemyksensä siitä, miten voisimme parantaa käytänteitämme edelleen”, Kroes sanoo.

Kilpailumenettelyjen parhaat käytänteet

Kilpailunrajoituksia koskeviin menettelyihin sovellettavia parhaita käytänteitä esitellään lukijalle vaiheittain menettelyjen alusta loppuun alkaen perusteista, joiden nojalla komissio päättää, antaako se etusijan määrätyn tapauksen tutkimiselle, aina kilpailuasiaa koskevan päätöksen antamiseen.

Parhaita käytänteitä koskevilla ohjeilla pyritään parantamaan menettelyä lisäämällä läpinäkyvyyttä siten, että komission tutkimusten tehokkuus kuitenkin säilyy. Komissio aikookin muuttaa menettelytapojaan mm. seuraavilta osin:

  • virallinen menettely aloitetaan aiemmin, heti kun alustavaa arviointia koskeva vaihe on saatu päätökseen

  • osapuolille tarjotaan mahdollisuus osallistua tilannekatsauskokouksiin menettelyn avainvaiheissa

  • annetaan tietoa keskeisistä asiakirjoista, mikä tarkoittaa myös, että kantelu saatetaan varhaisemmassa vaiheessa osapuolten saataville, jotta ne voivat ilmaista näkemyksensä jo tutkintavaiheessa

  • julkistetaan ilmoitus, kun menettely aloitetaan ja päätetään ja myös kun väitetiedoksianto on lähetetty

  • annetaan ohjeita sitoumuksia koskevia menettelyjä sääntelevän uuden välineen soveltamisesta käytännössä.

Kuulemismenettelystä vastaavia neuvonantajia koskevat ohjeet

Kuulemismenettelystä vastaavat neuvonantajat ovat kilpailumenettelyissä osallisina olevien yritysten puolustautumisoikeuksien ja muiden prosessuaalisten oikeuksien itsenäisiä valvojia. Ohjeistuksen tarkoituksena on lisätä heidän tehtäviensä läpinäkyvyyttä. Asiakirjassa esitellään kuulemismenettelystä vastaavien neuvonantajien toimivaltuuksien mukaiset tehtävät ja kuvaillaan lisäksi tehtävien tavanomaista toteutusta käytännössä. Lisäksi siinä selitetään, millä tavoin yritykset voivat parhaiten hyödyntää suullista kuulemista. Siihen sisältyy myös ohjeet, joiden avulla tutkinnan kohteena olevat yritykset, kantelijat ja muut osapuolet voivat selvittää, milloin ne voivat kääntyä kuulemismenettelystä vastaavien neuvonantajien puoleen varmistaakseen, että menettely on oikeudenmukainen. Asiakirjassa käsitellään lisäksi neuvonantajien velvollisuutta antaa tietoja ja neuvoa kilpailukomissaarille, komission jäsenten kollegiolle ja niille, joihin komission päätökset kohdistuvat.

Taloudellisen näytön toimittamiseen sovellettavat parhaat käytänteet

Taloudellisten tietojen merkitys korostuu mutkikkaissa kilpailuasioissa. Tutkimuksiaan suorittaessaan komission kilpailupääosasto esittää usein tietopyyntöjä, jotka koskevat keskeisiä taloudellisia tietoja (joita käytetään esim. ekonometrisissä analyyseissä). Myös osapuolet esittävät usein monimutkaisiin taloudellisiin teorioihin perustuvia väitteitä omasta aloitteestaan. Näissä parhaita käytänteitä koskevissa ohjeissa hahmotellaan kriteereitä, jotka toimitettavien taloudellisten todisteiden olisi täytettävä, jotta näytön toimittaminen olisi mahdollisimman sujuvaa. Ohjeissa selvitetään myös käytänteitä, joita tapauksia käsittelevät kilpailupääosaston työryhmät ja pääekonomisti soveltavat yhteyksissään näyttöä toimittaviin osapuoliin.

Kuulemismenettelyyn liittyvät asiakirjat ovat saatavilla osoitteessa

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/index.html

Kommentit olisi lähetettävä viimeistään 3. maaliskuuta 2010 osoitteeseen

COMP-Best-Practices@ec.europa.eu tai Hearing.Officer@ec.europa.eu .


Side Bar