Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/2

Brüssel, 6. jaanuar 2010

Monopolidevastased meetmed: menetluste paranenud läbipaistvus ja prognoositavus

Portaalis Europa avaldati äsja komisjoni konkurentsi peadirektoraadi ja ärakuulamise eest vastutavate ametnike üksikasjalikud selgitused komisjoni monopolidevastaste menetluste toimimise kohta, et veelgi parandada nende menetluste läbipaistvust ja prognoositavust. Selgitused on esitatud kolmes dokumendis, milleks on monopolidevastaste menetluste parimad tavad, majanduslike tõendite esitamist käsitlevad parimad tavad (nii monopolidevastastes kui ka ühinemismenetlustes) ja juhised, mis käsitlevad ärakuulamise eest vastutavate ametnike ülesandeid monopolidevastastes menetlustes. Kõnealuste dokumentide abil antakse uurimise all olevatele ettevõtjatele parem ülevaade uurimise eri etappidest, sellest, mida kõnealused ettevõtjad võivad komisjonilt oodata ja mida komisjon ootab neilt. Komisjon kohaldab kõnealuseid dokumente alates tänasest, kuid sidusrühmadel palutakse esitada märkusi kaheksa nädala jooksul, et juhiseid oleks vajadusel võimalik märkuste alusel muuta.

Konkurentsivolinik Kroes kommenteeris teemat järgmiselt: „Komisjon on järjepidevalt asetanud monopolidevastastes menetlustes esikohale menetluste nõuetekohasuse ja õigluse. Kõnealuse kolme dokumendiga parandatakse veelgi kindlustunnet ettevõtjate ja komisjoni vahelises suhtluses ning suurendatakse läbipaistvust monopolidevastase menetluse käigus. Kutsun kõiki sidusrühmi esitama meile oma märkuseid selle kohta, kuidas oleks menetlustavasid võimalik veelgi parandada.”

Monopolidevastaste menetluste parimad tavad

Monopolidevastaste menetluste parimaid tavasid käsitlevas dokumendis esitatakse lugejale täielik ülevaade monopolidevastastest menetlustest, alustades sellest, kuidas komisjon otsustab teatava juhtumi prioriteetsuse üle ning lõpetades otsuse võimaliku vastuvõtmisega.

Parimate tavade eesmärk on parandada menetlusi läbipaistvuse edendamise kaudu, tagades samal ajal, et ei kannataks komisjoni uurimismenetluste tõhusus. Olulised punktid, kus komisjon oma menetlusi muudab, on järgmised:

  • ametlik uurimismenetlus algatatakse varem, kohe kui esialgne hindamisetapp on läbitud;

  • menetluste olulistes etappides võimaldatakse osapooltele osalemist hetkeolukorda käsitlevatel kohtumistel;

  • avaldatakse olulise tähtsusega teavet, sealhulgas võimaldatakse juurdepääs kaebusele varem, et osapooled saaksid oma seisukohti avaldada juba uurimisetapis;

  • menetluse algatamisest ja lõpetamisest teatatakse avalikult, samuti teatakse avalikult vastuväidete saatmisest;

  • esitatakse suuniseid selle kohta, kuidas kasutada praktikas uut vahendit, mis hõlmab kohustustega seotud menetlusi.

Ärakuulamise eest vastutavate ametnike ülesandeid käsitlevad juhised

Ärakuulamise eest vastutavad ametnikud on konkurentsimenetlustes hõlmatud ettevõtjate kaitseõiguste ja muude menetlusõiguste sõltumatud kaitsjad. Juhiste eesmärk on muuta nende roll nähtavamaks. Juhistes mitte ainult ei esitata ärakuulamise eest vastutavate ametnike tööülesannetena kindlaks määratud erinevaid ülesandeid, vaid selgitatakse, kuidas neid ülesandeid tavaliselt täidetakse. Juhistes selgitatakse ka seda, kuidas ettevõtjad saaksid paremini kasutada suulist ärakuulamist. Lisaks sellele hõlmavad juhised uurimise all olevatele ettevõtjatele, kaebuse esitajatele ja muudele kolmandatele osapooltele mõeldud käsiraamatut, milles antakse juhiseid selle kohta, millal pöörduda ärakuulamise eest vastutava ametniku poole, et tagada menetluse nõuetekohasus. Juhistes selgitatakse lisaks sellele ka aruandekohustust ja ärakuulamise eest vastutava ametniku nõuandvat rolli konkurentsivoliniku, volinike kolleegiumi ja komisjoni otsuste adressaatide ees.

Majanduslike tõendite esitamist käsitlevad parimad tavad

Võttes arvesse majanduse üha suurenevat rolli keerukates juhtumites, esitavad komisjoni konkurentsitalitused uurimismenetluste käigus sageli taotlusi oluliste (nt ökonomeetrilises analüüsis kasutatud) majandusandmete saamiseks. Osapooled esitavad sageli ka omaalgatuslikult keerukatel majandusteooriatel põhinevaid vastuväiteid. Kõnealuste majanduslike tõendite esitamise ühtlustamiseks kehtestatakse majanduslike tõendite esitamist käsitlevates parimates tavades kriteeriumid, millele sellised tõendid peaksid vastama. Dokumendis selgitatakse ka peaökonomisti ja juhtumeid käsitlevate konkurentsitalituste töötajate ülesandeid majanduslikke tõendeid esitavate osapooltega suheldes.

Kõnealused dokumendid on kättesaadavad aadressil:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/index.html

Märkused tuleks saata hiljemalt 3. märtsiks 2010 e-postiaadressil COMP-Best-Practices@ec.europa.eu või Hearing.Officer@ec.europa.eu


Side Bar