Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/2

Bruxelles, 6. januar 2010

Konkurrence: større åbenhed og forudsigelighed i sagsbehandlingen

Ud fra ønsket om at skabe større åbenhed og forudsigelighed om Kommissionens behandling af konkurrencesager har Kommissionens Generaldirektorat for Konkurrence (GD COMP) og høringskonsulenterne netop offentliggjort en vejledning om de procedurer, Europa-Kommissionen i praksis følger i sin behandling af konkurrencesager, på Europa-webstedet. Der er tale om tre vejledninger, nemlig om bedste praksis for behandling af konkurrencesager, bedste praksis for fremlæggelse af økonomisk dokumentation (både i kartel- og monopolsager og i fusionssager) og en vejledning om høringskonsulenternes rolle i konkurrencesager. Formålet med dem er at give virksomhederne en bedre forståelse af, hvordan sagsbehandlingen foregår, hvad de kan forvente af Kommissionen, og hvad Kommissionen vil forvente af dem. Kommissionen vil foreløbig følge disse retningslinjer fra i dag, men alle interessenter opfordres til at fremsætte deres bemærkninger til dem inden for en frist på otte uger, og retningslinjer ne vil eventuelt blive tilpasset i lyset af de indkomne bemærkninger.

Konkurrencekommissær Neelie Kroos udtalte, at "Kommissionen har altid lagt stor vægt på at sikre en korrekt og fair sagsbehandling i konkurrencesager. Disse tre vejledninger skaber større sikkerhed og gennemsigtighed for virksomhederne i deres relationer med Kommissionen i en konkurrencesag. Jeg opfordrer indtrængende alle interessenter til at komme med forslag til, hvordan vi kan forbedre vores praksis endnu mere".

Bedste praksis ved behandlingen af konkurrencesager

Vejledningen om behandlingen af konkurrencesager indeholder en detaljeret gennemgang af hele det procedureforløb, Kommissionen følger, lige fra beslutningen om, hvorvidt den vil tage en konkret sag op, og indtil den eventuelle vedtagelse af en endelig afgørelse.

Formålet er at forbedre procedurerne yderligere ved at skabe øget åbenhed og samtidig sikre en effektiv sagsbehandling. Blandt de områder, hvor Kommissionen vil ændre sine procedurer, kan navnlig nævnes:

  • tidligere indledning af formelle procedurer, så snart den indledende vurdering er afsluttet

  • tilbud til parterne om orienterende møder med Kommissionen på vigtige stadier i sagsbehandlingen

  • indsigt i væsentlige indlæg i sagen, bl.a. tidlig indsigt i klager, således at parterne allerede i undersøgelsesfasen kan fremsætte deres synspunkter

  • offentlig bekendtgørelse af procedurers indledning og afslutning samt af, at der er fremsendt klagepunktsmeddelelse

  • vejledning om brugen af de nye tilsagnsprocedurer i praksis.

Vejledning om høringskonsulenterne

Høringskonsulenterne er de uafhængige garanter for virksomhedernes kontradiktoriske og andre rettigheder, når de er impliceret i konkurrencesager. Formålet med denne vejledning er at skabe større åbenhed om deres rolle. Den redegør ikke alene for høringskonsulenternes forskellige opgaver, men også for, hvordan de normalt varetages. Desuden forklares det, hvordan virksomhederne kan få det bedste udbytte ud af en mundtlig høring. Endvidere får virksomheder, der er impliceret i en konkurrencesag, klagere og andre tredjeparter at vide, hvornår de kan henvende sig til høringskonsulenten for at sikre en fair sagsbehandling. Og endelig gives der en gennemgang af høringskonsulenternes rapporteringspligter og rådgivende funktion over for Kommissionen, kommissærkollegiet og de virksomheder, Kommissionens beslutninger er rettet til.

Bedste praksis for fremlæggelse af økonomisk dokumentation

I betragtning af den stigende betydning, økonomiske data har i komplekse sager, fremsætter Kommissionens konkurrenceafdelinger ofte begæringer om oplysninger, hvori der anmodes om omfattende økonomiske oplysninger (f.eks. data fra økonometriske analyser) under behandlingen af konkurrencesager. Parterne fremfører også ofte på eget initiativ argumenter baseret på komplekse økonomiske teorier. For at få strømlinet fremlæggelsen af al denne dokumentation opstilles der i dette sæt retningslinjer en række kriterier, som denne dokumentation bør opfylde. Desuden forklares det, hvordan konkurrenceafdelingernes sagsbehandling foregår i praksis, og hvilken praksis cheføkonomen følger i sine relationer med parter, der fremlægger økonomisk dokumentation.

Høringsdokumenterne kan findes på:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/index.html

Eventuelle bemærkninger bedes fremsendt senest den 3. marts 2010 til

COMP-Best-Practices@ec.europa.eu eller Hearing.Officer@ec.europa.eu


Side Bar