Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/2

V Bruselu dne 6. ledna 2010

Zlepšení transp arentnosti a předvídatelnosti v antimonopolních řízeních

Generální ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž a úředníci pro slyšení právě zveřejnili na internetovém portálu Europa podrobné informace o fungování antimonopolních řízení, aby tak dále posílili jejich transparentnost a předvídatelnost. Řízení jsou zde vysvětlena ve třech dokumentech, jimiž jsou: Best Practices for antitrust proceedings (Osvědčené postupy pro antimonopolní řízení), Best Practices for the submission of economic evidence (both in antitrust and merger proceedings) [Osvědčené postupy pro předkládání ekonomických důkazů (v antimonopolních řízeních i v řízeních týkajících se fúzí)] a Guidance on the role of the Hearing Officers in the context of antitrust proceedings (Úloha úředníků pro slyšení v kontextu antimonopolních řízení). Materiály mají šetřené podniky lépe seznámit s tím, jak bude řízení probíhat, co mohou od Komise očekávat a co bude Komise požadovat z jejich strany. Evropská komise je bude prozatímně uplatňovat počínaje dnešním dnem a žádá zúčastněné subjekty, aby se k nim do osmi týdnů vyjádřily, a pomohly tak dokumenty náležitě upravit.

„U antimonopolních řízení věnuje Evropská komise soustavně velkou pozornost řádnému a spravedlivému uplatňování práva. Tyto tři dokumenty mají zajistit větší transparentnost a podnikům lépe objasnit vztah mezi šetřeným subjektem a Komisí při konkrétním řízení. Protože však chceme naše postupy dále zlepšovat, prosím v této věci zúčastněné strany o jejich názor,“ uvedla komisařka pro hospodářskou soutěž Neelie Krosová.

Osvědčené postupy pro antimonopolní řízení

Tento dokument provádí čtenáře všemi aspekty antimonopolního řízení, počínaje rozhodováním Komise o upřednostnění některého případu a konče potenciálním přijetím určitého rozhodnutí.

Tyto osvědčené postupy mají posílit transparentnost, zajistit, aby Evropská komise prováděla šetření efektivně, a ve výsledku tak vylepšit proces antimonopolních řízení. Významné změny v postupech Komise zahrnují:

  • časnější zahajování formálního řízení, které začne ihned po ukončení prvotního posouzení;

  • možnost schůzí se zúčastněnými stranami, na nichž se bude v klíčových momentech řízení projednávat aktuální stav případu;

  • zveřejňování hlavních připomínek včetně umožnění dřívějšího přístupu ke stížnostem, aby se k nim strany mohly vyjadřovat již ve fázi šetření;

  • veřejné oznamování data zahájení a ukončení antimonopolního řízení a oznamování zaslaných prohlášení o námitkách;

  • poskytování informací o praktickém používání nového nástroje, který upravuje postupy týkající se závazků.

Úloha úředníků pro slyšení v kontextu antimonopolních řízení

Úředníci pro slyšení jsou nezávislí strážci práva na obhajobu a dalších procesních práv podniků, jež jsou zapojeny do řízení ve věcech hospodářské soutěže. Cílem tohoto materiálu je úlohu těchto úředníků lépe osvětlit. Dokument seznamuje nejen s četnými úkoly, které mají stanovené ve svých mandátech, ale vysvětluje také, jak jsou tyto úkoly zpravidla plněny. Kromě výše uvedeného dokument rovněž objasňuje, jak mohou podniky nejlépe využít ústního slyšení, a šetřeným podnikům, žalobcům a dalším třetím stranám navíc poskytuje informace o tom, kdy se mohou v zájmu zajištění řádného postupu na úředníky pro slyšení obracet. V materiálu je konečně popsáno i to, že úředníci pro slyšení zastávají poradní roli ve vztahu ke komisaři pro hospodářskou soutěž, ke sboru komisařů a k adresátům rozhodnutí Komise a jsou jim povinni podávat zprávy.

Osvědčené postupy pro předkládání ekonomických důkazů

S ohledem na skutečnost, že ve složitých případech sílí význam ekonomie, útvar Komise pro hospodářskou soutěž při šetření často požaduje informace v podobě přesvědčivých hospodářských údajů (např. dat používaných v ekonometrické analýze). Strany mnohdy předkládají argumenty založené na komplexních ekonomických teoriích i ze své vlastní iniciativy. Aby se poskytování podobných ekonomických důkazů zefektivnilo, shrnuje tento dokument všechna kritéria, jež musejí předkládané materiály splňovat. V Osvědčených postupech pro předkládání ekonomických důkazů je rovněž vysvětleno, jakým způsobem komunikuje s předkladateli podpůrných hospodářských údajů hlavní ekonom a týmy, které mají na starosti jednotlivé případy související s hospodářskou soutěží.

Dokumenty, které jsou předmětem konzultace, jsou k dispozici na internetové adrese:

http://ec.europa.eu/competition/consultations/2010_best_practices/index.html

Připomínky by měly být Evropské komisi zaslány nejpozději do 3. března 2010 na adresu COMP-Best-Practices@ec.europa.eu nebo Hearing.Officer@ec.europa.eu .


Side Bar