Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/2

Брюксел, 6 януари 2010 г.

Антитръстови производства: подобрена прозрачност и предсказуемост

С оглед на допълнителното засилване на прозрачността и пресказуемостта на антитръстовите производства на Комисията, Генерална дирекция „Конкуренция“ (ГД „Конкуренция“) на Европейската комисия и служителите по изслушването току-що публикуваха на уебсайта „Europa“ подробни обяснения за начина, по който на практика протичат антитръстовите производства на Комисията. Обясненията са представени в три документа, а именно „Най-добри практики при антитръстови производства“, „Най-добри практики при излагането на икономически факти (както при антитръстови, така и при производства за сливания) и „Ръководство относно ролята на служителите по изслушването в контекста на антитръстовите производства“. Документите ще улеснят разследваните предприятия в разбирането им на начина, по който ще протече разследването, какво могат да очакват от Комисията и какво Комисията ще очаква от тях. Комисията ще ги прилага временно от днес, но заинтересованите страни се приканват да представят мненията си в срок от осем седмици, така че те да бъдат взети предвид при адаптирането на документите.

Комисарят по конкуренцията, Крус, заяви: „Комисията винаги е отдавала голямо значение на правилното протичане и на справедливостта на антитръстовите производства. С тези три документа на предприятията се осигурява допълнителна сигурност и прозрачност в отношенията им с Комисията при антитръстови дела. Горещо приканвам всички заинтересовани страни да ни изпратят своите мнения за по-нататъшното подобряване на нашите практики.“

Най-добри практики при антитръстови производства

В „Най-добри практики за антитръстови производства“ читателят ще намери информация от А до Я за антитръстовите производства, като се започне от начина, по-който Комисията решава да се отнесе приоритетно към определени дела, и се завърши с вероятното приемане на решение.

Целта на най-добрите практики е да се подобрят процедурите чрез засилване на прозрачността, като същевременно се гарантира ефективността на разследванията на Комисията. Сред важните аспекти на своите процедури, в които Комисията ще въведе изменения, са:

  • по-ранно откриване на официалните производства, веднага след приключване на фазата на първоначалната оценка;

  • предоставяне на възможност за организиране на събрания със страните, на които да се обсъдят ключови, към настоящия момент, етапи от производството;

  • разкриването на особено важни свидетелства, което включва предоставяне на ранен достъп до жалбата, така че страните да могат да изразят становищата си още във фазата на разследване;

  • публично оповестяване на откриването и приключването на процедурите, както и когато е изпратено изложение на възраженията;

  • предоставяне на насоки за практическото използване на новия инструмент за поемане на ангажименти.

Ръководство относно ролята на служителите по изслушването

Служителите по изслушването са независими гаранти на правата на защитата и на други процедурни права на предприятията, участващи в производства по конкуренция. Целта на ръководството е да направи по-прозрачна тяхната роля. В документа не само се излагат различните задачи на служителите по изслушването, както са установени в техния мандат, а се описва и начинът, по-който те обикновено се изпълняват. В него освен това се дават допълнителни разяснения как предприятията най-добре да се възползват от изслушването. В допълнение, на предприятията, предмет на разследване, на жалбоподателите и на други трети страни документът предоставя наръчник за това, кога да се обърнат към служителите по изслушването с искане да гарантират, че производството протича правилно. На последно място, в документа се описват задълженията за докладване и консултативната роля на служителите по изслушването спрямо комисаря по конкуренцията, Колегията на комисарите и адресатите на нейните решения.

Най-добри практики при излагането на икономически факти

Като се има предвид растящото значение на икономиката при сложни дела, в своите разследвания службите по конкуренция на Комисията често отправят искания за информация, съдържаща съществени икономически данни (например използвани в иконометрични анализи). По своя собствена инициатива страните по делата също излагат аргументи, основани на сложни икономически теории. За да опрости предаването на такива икономически факти, в „Най-добри практики при излагането на икономически факти“ се излагат критериите, на които трябва да отговарят тези факти. В него се обяснява също практиката на екипите по делата в службите по конкуренция, и практиката на главния икономист при взаимодействието им със страните, които излагат икономически факти.

Документите за консултация могат да бъдат намерени на адрес:

http :// ec . europa . eu / competition / consultations /2010_ best _ practices / index . html

Мненията трябва да бъдат изпратени не по-късно от 3 март 2010 г. на адрес: COMP - Best - Practices @ ec . europa . eu или Hearing . Officer @ ec . europa . eu


Side Bar