Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN DE

IP/10/294

Bruksela, dnia 18 marca 2010 r.

Polska całkowicie otwiera rynek usług obsługi naziemnej w strefie operacyjnej lotniska w odpowiedzi na działanie Komisji

Polska przyjęła nowe przepisy prawne przewidujące całkowite otwarcie rynku usług obsługi naziemnej w strefie operacyjnej lotniska. Przepisy te zostały opracowane w odpowiedzi na postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego wszczęte przez Komisję przeciwko Polsce za niedostateczne otwarcie rynku usług obsługi naziemnej w strefie operacyjnej lotniska Warszawa-Okęcie. Jako że nowe przepisy już obowiązują, Komisja podjęła decyzję o przerwaniu w dniu dzisiejszym wspomnianego postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego.

Unia Europejska otworzyła rynek usług obsługi naziemnej, takich jak odprawa pasażerów, obsługa bagażu i zaopatrzenie statków powietrznych w paliwo, na podstawie dyrektywy przyjętej w 1996 r.1 Wymieniona dyrektywa umożliwia jednak państwom członkowskim, w odniesieniu do czterech określonych kategorii usług obsługi naziemnej2 (zwanych kategoriami obsługi w strefie operacyjnej lotniska), ograniczenie otwarcia rynku poprzez ustalenie maksymalnej liczby podmiotów świadczących usługi dla każdej kategorii. Ograniczenie to jest jednak uwarunkowane spełnieniem określonych kryteriów, zwłaszcza w odniesieniu do niezależności podmiotów świadczących usługi (przynajmniej jeden podmiot świadczący usługi musi być niezależny w stosunku do przedsiębiorstwa mającego dominującą pozycję w porcie lotniczym i w stosunku do spółki zarządzającej portem lotniczym), ale także w odniesieniu do sposobu dokonywania wyboru podmiotów świadczących usługi (wymóg przejrzystej procedury przetargowej).

Komisja oceniła, że sytuacja w porcie lotniczym Warszawa-Okęcie nie była zgodna z dyrektywą. Przepisy dokonujące transpozycji dyrektywy przez Polskę przewidywały ograniczenie otwarcia rynku w zakresie liczby podmiotów świadczących usługi oraz ustanowienie procedury przetargowej w celu dokonania ich wyboru. Jednakże nie wszczęto żadnej procedury przetargowej, mimo że dyrektywa weszła w życie w 2004 r. Ponadto dopuszczone podmioty świadczące usługi nie spełniały ustalonych w dyrektywie kryteriów dotyczących niezależności.

W wyniku działania Komisji Polska zmieniła swoje przepisy dokonujące transpozycji dyrektywy 96/67/WE: nowy tekst3, opublikowany w polskim Dzienniku Urzędowym dnia 3 czerwca 2009 r., przewiduje całkowite otwarcie rynku usług obsługi naziemnej (liczba podmiotów świadczących usługi w zakresie czterech kategorii usług obsługi naziemnej w strefie operacyjnej lotniska z założenia nie jest już ograniczona i nie ma wymogu przeprowadzania procedury przetargowej). Wszystkie europejskie podmioty świadczące usługi obsługi naziemnej mogą od tej pory ubiegać się o obsługę przewoźników lotniczych korzystających z portu lotniczego Warszawa-Okęcie.

Najnowsze informacje na temat postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego dotyczące wszystkich państw członkowskich dostępne są na następującej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/community_law/index_pl.htm

1 :

[1] Dyrektywa 96/67/WE

2 :

[2] Kategorie te to: obsługa rampowa (obsługa na płycie postojowej, załadunek i rozładunek żywności i napojów itp.), obsługa bagażu, obsługa ładunków i poczty w zakresie fizycznej obsługi ładunków i poczty między portem lotniczym a statkiem powietrznym oraz obsługa w zakresie tankowania paliwa.

3 :

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie obsługi naziemnej w portach lotniczych.


Side Bar