Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/291

Bryssel den 17 mars 2010

Europeiska kommissionen vidtar åtgärder för att stärka EU:s system för skydd av de grundläggande rättigheterna

Europeiska kommissionen har i dag lagt fram förslag till förhandlingsdirektiv för EU:s anslutning till den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Lissabonfördraget utgör den rättsliga grunden för EU:s anslutning till konventionen, som är det viktigaste instrumentet för att skydda de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i Europa. Genom anslutningen kommer EU:s system för skydd av de grundläggande rättigheterna att stärkas ytterligare.

Anslutningen till den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna har politisk, rättslig och symbolisk betydelse”, sade EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso. ”Genom anslutningen kommer det att skapas ett enhetligt system för skydd av de grundläggande rättigheterna i hela Europa. Det kommer att komplettera det skydd som infördes i och med Lissabonfördraget genom den juridiskt bindande stadgan om de grundläggande rättigheterna."

Genom EU:s anslutning till den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna införs ytterligare domstolskontroll på området skydd av de grundläggande rättigheterna inom EU. Europadomstolen i Strasbourg kommer att vara behörig att kontrollera om den europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna respekteras i de rättsakter som antas av EU:s institutioner, organ och byråer, liksom i EU-domstolens avgöranden. Anslutningen kommer även att ge enskilda personer en ny möjlighet att överklaga beslut. De kommer att kunna väcka talan mot EU vid Europadomstolen för överträdelse av de grundläggande rättigheterna när alla nationella rättsmedel har uttömts. Anslutningen kommer dessutom att

  • bidra till att utveckla en gemensam kultur där hänsyn till de grundläggande rättigheterna intar en framträdande plats i EU,

  • öka trovärdigheten för EU:s system för skydd av de mänskliga rättigheterna och EU:s utrikespolitik,

  • visa att EU ställer sig bakom Strasbourgs system för skydd av de grundläggande rättigheterna, och

  • garantera att utvecklingen av rättspraxis vid EU-domstolen och Europadomstolen överensstämmer.

Bakgrund

Anslutningen möjliggjordes genom ikraftträdandet av Lissabonfördraget den 1 december 2009. Artikel 6.2 i Lissabonfördraget utgör den juridiska grunden i EU-lagstiftningen för anslutningen. Vid en anslutning kommer EU att bli den 48:e avtalsslutande parten i konventionen, dock utan att bli medlem i Europarådet.

Alla 47 medlemmar i Europarådet, inklusive alla EU-länder, har ratificerat konventionen. Genom konventionen inrättades Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna, som ser till att medlemmarna iakttar principerna om mänskliga rättigheter.

Ytterligare information: MEMO/10/84


Side Bar