Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/291

V Bruseli 17. marca 2010

Európska komisia sa snaží o posilnenie systému EÚ na ochranu základných práv

Komisia dnes predložila návrh smerníc pre rokovania o prístupe Únie k Európskemu dohovoru o ľudských právach (EDĽP). Právny základ pre pristúpenie EÚ k EDĽP, k najdôležitejšiemu nástroju na ochranu ľudských práv a základných slobôd v Európe, je zakotvený v Lisabonskej zmluve. Pristúpenie EÚ k tomuto dohovoru upevní systém EÚ na ochranu základných práv.

Pristúpenie k EDĽP je dôležité tak z politického, ako aj právneho a symbolického hľadiska,“ uviedol predseda José Manuel Barroso. Pristúpením EÚ k Európskemu dohovoru o ľudských právach sa zabezpečí, že systém na ochranu základných práv bude fungovať rovnako na celom kontinente. Zvýši sa tak úroveň ochrany zavedená Lisabonskou zmluvou prostredníctvom právne záväznej Charty základných práv.

Pristúpenie EÚ k EDĽP bude znamenať zavedenie dodatočnej justičnej kontroly v oblasti ochrany základných práv v EÚ. Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu získa právomoc kontrolovať z hľadiska dodržiavania Európskeho dohovoru o ľudských právach právne akty inštitúcií, orgánov a agentúr EÚ, vrátane rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie. Jednotlivci získajú novú možnosť na podanie opravného prostriedku. Budú môcť predkladať sťažnosti – po tom, ako využijú domáce opravné prostriedky – o porušení základných práv Európskou úniou na Európsky súd pre ľudské práva. Pristúpenie k tomuto dohovoru takisto:

  • prispeje k rozvoju spoločnej kultúry základných práv v EÚ,

  • posilní dôveryhodnosť európskeho systému ľudských práv a európskej zahraničnej politiky,

  • bude dôkazom toho, že EÚ uznáva dôležitosť systému ochrany základných práv, ktorý zaviedli inštitúcie v Štrasburgu,

  • zabezpečí, že judikatúra Súdneho dvora Európskej únie sa bude vyvíjať rovnako ako judikatúra Európskeho súdu pre ľudské práva.

Kontext

Pristúpenie k tomuto dohovoru umožnilo nadobudnutie platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009. Právny základ je uvedený v článku 6 ods. 2 Lisabonskej zmluvy. EÚ by sa tak stala 48. zmluvnou stranou tohto dohovoru a to bez toho, aby sa stala členom Rady Európy. Všetkých 47 členov Rady Európy, vrátane všetkých členských štátov EÚ, dohovor ratifikovalo. Dohovorom bol vytvorený Európsky súd pre ľudské práva, ktorého úlohou je zabezpečiť, aby členské štáty dodržiavali zásady ľudských práv.

Ďalšie informácie: MEMO/10/84


Side Bar