Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/10/291

2010 m. kovo 17 d., Briuselis

Europos Komisija siekia sustiprinti ES pagrindinių teisių apsaugos sistemą

Šiandien Komisija pristatė derybų dėl Europos Sąjungos prisijungimo prie Europos žmogaus teisių konvencijos (EŽTK) nurodymus. Lisabonos sutartyje numatytas ES prisijungimo prie EŽTK – svarbiausios žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos priemonės Europoje – teisinis pagrindas. ES prisijungimas prie konvencijos dar labiau sustiprins ES pagrindinių teisių apsaugos sistemą.

„Prisijungimas prie EŽTK – reikšmingas politinis, teisinis ir simbolinis žingsnis, – sakė Komisijos pirmininkas José Manuelis Barroso.ES prisijungus prie Europos žmogaus teisių konvencijos, visame žemyne bus sukurta vientisa pagrindinių teisių apsaugos sistema. Tai padės sustiprinti žmogaus teisių apsaugą, kurią užtikrina pagal Lisabonos sutartį teisiškai privaloma Pagrindinių teisių chartija.“

ES prisijungus prie EŽTK, Europos Sąjungoje bus sukurta papildoma teisminė žmogaus teisių apsaugos priežiūra. Strasbūro Europos žmogaus teisių teismui bus suteikta kompetencija nagrinėti, ar ES institucijų, įstaigų ir agentūrų teisės aktai, įskaitant Europos Teisingumo Teismo sprendimus, atitinka Europos žmogaus teisių konvencijos nuostatas. Be to, asmenys turės naują galimybę ginti savo teises. Išnaudoję visas nacionalines teisių gynimo priemones, jie galės Europos žmogaus teisių teismui pateikti ieškinius dėl ES padarytų pagrindinių teisių pažeidimų. Prisijungus prie konvencijos taip pat bus galima:

  • plėtoti Europos Sąjungoje bendrą pagrindinių teisių tradiciją,

  • stiprinti pasitikėjimą ES žmogaus teisių sistema ir ES išorės politika,

  • parodyti, kad ES pripažįsta Strasbūro pagrindinių teisių apsaugos sistemos reikšmę,

  • užtikrinti Europos Teisingumo Teismo ir Europos žmogaus teisių teismo jurisprudencijos nuoseklumą.

Pagrindiniai faktai

2009 m. gruodžio 1 d. įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, buvo atverta galimybė prisijungti prie konvencijos. Teisinis ES prisijungimo pagrindas numatytas Lisabonos sutarties 6 straipsnio 2 dalyje. ES, netapdama Europos Tarybos nare, taptų 48-ąja konvencijos susitariančiąja šalimi. Visos 47 Europos Tarybos narės, įskaitant visas ES valstybes nares, yra ratifikavusios konvenciją. Konvencija įsteigtas Europos žmogaus teisių teismas, kuris prižiūri, kaip valstybės narės laikosi žmogaus teisių principų.

Išsamesnės informacijos galima kreiptis į: MEMO/10/84


Side Bar