Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/291

Brüssel, 17. märts 2010

Euroopa Komisjon võtab meetmeid, et tõhustada ELi põhiõiguste kaitse süsteemi

Komisjon esitas täna läbirääkimissuuniste ettepaneku ELi ühinemiseks Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga. Lissaboni lepinguga loodi õiguslik alus ELi ühinemisele Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga, mis on Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse tähtsaim vahend. ELi ühinemine konventsiooniga tugevdab ELi põhiõiguste kaitse süsteemi veelgi.

President José Manuel Barroso ütles: „Ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga on poliitilise, juriidilise ja sümboolse tähendusega. ELi ühinemine Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga ühtlustab põhiõiguste kaitse süsteemi tervel mandril. Konventsiooniga täiendatakse kaitset, mida pakuvad Lissaboni leping ja õiguslikult siduv põhiõiguste harta.”

ELi ühinemisega Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga kehtestatakse täiendav kohtulik kontroll ELi põhiõiguste kaitse valdkonnas. Sellega antakse Strasbourgis asuvale Euroopa Inimõiguste Kohtule volitused analüüsida ELi institutsioonide, asutuste ja ametite aktide, sealhulgas Euroopa Kohtu otsuste kooskõla Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooniga. Konventsiooniga ühinemine annab uusi õiguskaitsevahendeid ka üksikisikutele. Neil on riiklike õiguskaitsevahendite ärakasutamise järel võimalik esitada Euroopa Inimõiguste Kohtule kaebus, mis käsitleb põhiõiguste rikkumist ELi poolt. Samuti on ühinemise eesmärk:

  • aidata ELis edendada ühist põhiõiguste kaitse kultuuri;

  • suurendada ELi inimõiguste kaitse süsteemi ja ELi välispoliitika usaldusväärsust;

  • näidata, et EL võtab põhiõiguste kaitse Strasbourgi süsteemi äärmiselt tõsiselt ning;

  • tagada, et Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu pretsedendiõigust arendatakse harmooniliselt.

Taustateave

Ühinemine sai võimalikuks Lissaboni lepingu jõustumisega 1. detsembril 2009. ELi õiguses loodi ühinemise õiguslik alus Lissaboni lepingu artikli 6 lõikega 2. EList saab konventsiooni 48. osaline, kes samas ei ühine Euroopa Nõukoguga. Kõik 47 Euroopa Nõukogu liiget, sealhulgas kõik ELi liikmesriigid, on konventsiooni ratifitseerinud. Konventsiooniga asutati Euroopa Inimõiguste Kohus, mis kontrollib inimõiguste põhimõtetest kinnipidamist liikmesriikide poolt.

Lisateave: MEMO/10/84


Side Bar