Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/10/291

V Bruselu dne 17. března 2010

Evropská komise podnikla kroky k posílení systému EU na ochranu základních práv

Komise dnes předložila návrh směrnic pro jednání o přistoupení Unie k Evropské úmluvě o lidských právech. Lisabonská smlouva představuje právní základ pro přistoupení EU k této úmluvě, která je nejvýznamnějším nástrojem na ochranu lidských práv a základních svobod v Evropě. Přistoupením EU k Úmluvě se posílí její systém ochrany základních práv.

Přistoupení k Evropské úmluvě o lidských právech má politický, právní i symbolický význam,“ prohlásil předseda Komise José Manuel Barroso. „Díky tomuto kroku bude systém ochrany základních práv na evropském kontinentě jednotný. Zvýší se tak úroveň ochrany, kterou prostřednictvím právně závazné Listiny základních práv zaručuje Lisabonská smlouva.“

Díky přistoupení EU k Úmluvě bude v Evropské unii zajištěna další soudní kontrola v oblasti ochrany základních práv. Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku získá pravomoc přezkoumávat právní akty orgánů, institucí i agentur EU, včetně rozsudků Evropského soudního dvora, z hlediska jejich souladu s Evropskou úmluvou o lidských právech. Přistoupení k Úmluvě rovněž přinese jednotlivcům novou možnost bránit se proti porušení svých práv a svobod ze strany Unie: poté, co vyčerpali všechny právní prostředky nápravy ve svém státě, budou moci podat stížnost k Evropskému soudu pro lidská práva. Přistoupení k Úmluvě dále:

  • přispěje k rozvoji společné kultury základních práv v EU,

  • posílí důvěryhodnost systému EU na ochranu lidských práv a vnější politiky EU,

  • ukáže, že EU uznává důležitost „štrasburského systému“ ochrany základních práv,

  • zajistí sladěný vývoj rozvoj judikatury Evropského soudního dvora a Evropského soudu pro lidská práva.

Situace

Přistoupení k Evropské úmluvě o lidských právech umožnil vstup Lisabonské smlouvy v platnost dne 1. prosince 2009. Právní základ pro tento krok stanoví čl. 6 odst. 2 Lisabonské smlouvy. EU by se stala 48. smluvní stranou Úmluvy, aniž by se přitom stala členem Rady Evropy. Úmluvu již ratifikovalo všech 47 členů Rady Evropy, včetně všech členských států EU. Úmluva zřídila Evropský soud pro lidská práva, který zajišťuje, aby členské státy dodržovaly zásady v oblasti lidských práv.

Další informace: MEMO/10/84


Side Bar