Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE ES NL IT SV ET SK BG

IP/10/288

Bryssel 17. maaliskuuta 2010

Neljäntoista jäsenvaltion vakaus- ja lähentymisohjelmat komission arvioitavina

Euroopan komissio on tänään esittänyt arvionsa Suomen sekä Belgian, Bulgarian, Saksan, Viron, Irlannin, Espanjan, Ranskan, Italian, Alankomaiden, Itävallan, Slovakian, Ruotsin ja Yhdistyneen kuningaskunnan tarkistetuista vakaus- ja lähentymisohjelmista1. Arvioissa on otettu huomioon vakava talous- ja finanssikriisi, joka on vaikuttanut merkittävästi julkiseen talouteen. Valtaosa jäsenvaltioista on tällä hetkellä liiallista alijäämää koskevan menettelyn kohteena neuvoston vuonna 2009 tekemien päätösten mukaisesti. Alijäämää ovat kasvattaneet automaattisten vakauttajien toiminta sekä harkinnanvaraiset elvytystoimet, joita on toteutettu poikkeuksellisten taloudellisten olojen vuoksi Euroopan talouden elvytyssuunnitelmaa2 noudattaen. Tänään arvioiduista maista vain Bulgaria ja Viro aikovat pitää julkisen talouden alijäämän vakaus- ja kasvusopimuksessa asetetuissa rajoissa eli alle 3 prosentissa suhteessa BKT:hen ohjelmakauden ajan. Julkisen talouden ennusteet perustuvat yleisesti ottaen melkein kaikissa neljässätoista ohjelmassa melko optimistisiin kasvuodotuksiin. On siis mahdollista, että julkisen talouden tulokset jäävät kaavailtua heikommiksi. Julkisen talouden vakauttamisstrategioita heikentää useissa tapauksissa myös se, ettei niitä tueta riittävästi konkreettisilla toimenpiteillä vuodesta 2011 lähtien.

”Tänään arvioiduista ohjelmista nousee esiin kaksi keskeistä piirrettä: talouden syöksykierteen pysäyttämiseksi käyttöön otetut elvytystoimet ja viime vuoden lopussa sovittu finanssipoliittinen irtautumisstrategia. Arviomme mukaan neuvoston hyväksymää irtautumisstrategiaa on ryhdytty toteuttamaan: vuosi 2010 on yleisesti vielä elvytysvuosi, mutta vuonna 2011 toteutetaan kunnianhimoisia vakauttamistoimia. Suurimmat vakauttamiseen kohdistuvat riskit johtuvat jokseenkin optimistisista makrotalouden oletuksista ja siitä, ettei vakauttamistoimia ole tarkennettu", totesi talous- ja raha-asioista vastaava komissaari Olli Rehn.

Belgia

Vuonna 2009 toteutettujen Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaisten elvytystoimien jälkeen Belgian vakausohjelmassa kaavaillaan vuodesta 2010 lähtien rajoittavaa finanssipolitiikan viritystä. Liiallisen alijäämän tilanne saataisiin näin korjattua viimeistään vuonna 2012 neuvoston 2. joulukuuta 2009 antaman suosituksen mukaisesti. Julkisen talouden bruttovelka kasvoi vuosina 2008 ja 2009 suhteessa BKT:hen (98 prosenttiin), ja sen odotetaan jatkavan kasvuaan vuonna 2011 mutta kääntyvän laskuun vuonna 2012.

Julkisen talouden toteutumat voivat kuitenkin osoittautua ennakoitua heikommiksi etenkin vuodesta 2011 lähtien. Tämä siksi, että vuoden 2011 tavoitetta tukevat toimenpiteet on eritelty vain osittain, eikä vuodeksi 2012 ole esitetty toimenpiteitä. Lisäksi makrotaloudelliset odotukset ovat jossain määrin optimistisia. Belgian hallitus on sitoutunut ohjelmassa ryhtymään tarvittaviin lisätoimiin, jos talouskasvu ei riitä saavuttamaan BKT:hen suhteutettua 3 prosentin alijäämätavoitetta vuonna 2012. Belgiaa kehotetaan tarkentamaan julkisen talouden strategiaa, jolla pyritään korjaamaan liiallinen alijäämä ja supistamaan velkaa, sekä parantamaan pitkän aikavälin kestävyyttä ja finanssipoliittista kehystä.

Bulgaria

Bulgarian tarkistetussa lähentymisohjelmassa pyritään säilyttämään terve julkisen talouden rahoitusasema, mikä näkyy siinä, että tulo- ja menoarviot on suunniteltu tasapainoisiksi. Tämä katsotaan riittäväksi nykyisessä suhdannetilanteessa ja ottaen huomioon tarve jatkaa talouden ulkoisen epätasapainon sopeuttamista. Julkisen talouden rahoitusasemassa oli 1,9 prosentin alijäämä suhteessa BKT:hen vuonna 2009, mutta rahoitusaseman ennakoidaan tasapainottuvan vuonna 2010 ja vakiintuvan 0,1 prosentin ylijäämään suhteessa BKT:hen vuosina 2011 ja 2012. Finanssipolitiikan yleinen viritys vaikuttaa rajoittavalta vuonna 2010 ja pääpiirteittäin neutraalilta vuonna 2011. Vuonna 2012 viritystä höllennetään. Kasvua ja tulojen kertymistä koskevat odotukset ovat hieman optimistisia, mutta jo toteutetut vakauttamistoimet ja luja poliittinen sitoutuminen kurinalaiseen finanssipolitiikkaan kompensoivat osittain niistä aiheutuvia riskejä. Ohjelmassa kaavaillaan kunnianhimoisia rakenneuudistuksia, joilla pyritään lujittamaan julkisen talouden kestävyyttä ja samaan aikaan tukemaan talouden elpymistä. Kestävän lähentymisen varmistamiseksi Bulgariaa kehotetaan jatkamaan tiukkaa finanssipolitiikkaa ja toteuttamaan kaavaillut rakenneuudistukset.

Saksa

Julkisen talouden rahoitusasema oli tasapainoinen vuonna 2008, mutta kääntyi negatiiviseksi vuonna 2009 (-3,3 prosenttia suhteessa BKT:hen) maailmanlaajuisen talouskriisin seurauksena. Rahoitusasemaa heikensivät laskusuhdanteeseen liittyvä tulojen pieneneminen ja menojen kasvu sekä Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaiset elvytystoimet. Velka suhteessa BKT:hen kasvoi 72½ prosenttiin osittain myös rahoitusmarkkinoiden vakautustoimenpiteiden seurauksena. Ohjelmassa ennakoidaan hieman optimistisen makrotalouden skenaarion perusteella, että julkisen talouden alijäämä kasvaa 5½ prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2010 mutta vakauttaminen alkaa vuonna 2011 ja liiallinen alijäämä saadaan korjattua viimeistään vuonna 2013 neuvoston 2. joulukuuta 2009 antaman suosituksen mukaisesti. Julkisen talouden toteutumat saattavat kuitenkin jäädä ennustettua heikommiksi, sillä i) vuoden 2010 jälkeisiä vakauttamistoimia ei ole täsmennetty, ii) jos ilmoitetut veroleikkaukset toteutetaan, ne on sovitettava yhteen julkisen talouden supistamisen kanssa, ja iii) uuden talousarviosäännön täytäntöönpanoa liittovaltiota alemmilla hallintotasoilla ei ole varmistettu. Pitkän aikavälin kestävyyden turvaaminen on tärkeää myös velan kasvun, eläkkeiden laskentatavan tilapäisten muutosten ja sosiaaliturvajärjestelmän rahoitustarpeiden vuoksi. Julkisen talouden strategia ei riitä kääntämään velkasuhdetta takaisin laskusuuntaan. Saksaa kehotetaan näin ollen tarkentamaan julkisen talouden strategiaa, jolla pyritään korjaamaan liiallinen alijäämä ja supistamaan velkaa, sekä varmistamaan uuden talousarviosäännön täytäntöönpano.

Viro

Viron talous on parhaillaan nousemassa vakavasta taantumasta, johon se joutui useita vuosia jatkuneen potentiaalia paremman kasvun jälkeen ja jota pahensi maailmanlaajuinen talous- ja finanssikriisi. Talous näyttää päässeen matalasuhdanteen ohi vuoden 2009 jälkipuoliskolla, sillä kasvu oli positiivista vuoden viimeisellä neljänneksellä seitsemän peräkkäisen negatiivisen neljänneksen jälkeen. Keskimääräisen kasvun ennakoidaan kuitenkin pysyvän keskipitkällä aikavälillä selvästi hitaampana kuin edellisen suhdanteen nousu- ja huippuvuosina. Talouden haasteena on kestävän kasvun palauttaminen joutumatta merkittävään sisäiseen ja ulkoiseen epätasapainoon. Viron viranomaiset vakauttivat julkista taloutta päättäväisesti vuonna 2009. Tämä edisti talouden käynnissä olevaa sopeutumista ja auttoi mukauttamaan julkista taloutta odotettavissa olevaan hitaampaan kasvuun. Julkisen talouden alijäämän arvioidaan olleen 2,6 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2009, mutta ohjelmassa ennakoidaan, että rahoitusasema muuttuu ylijäämäiseksi viimeistään vuonna 2013. Velan suhde BKT:hen pysynee alhaisena. Virolle esitettävät kehotukset koskevat asetettujen finanssipoliittisten tavoitteiden saavuttamista ja finanssipoliittisen kehyksen tiukentamista edelleen.

Irlanti

Vakavan taantuman ja merkittävien vakauttamistoimien yhteisvaikutuksen seurauksena alijäämä kasvoi edelleen vuonna 2009, mutta sen ennakoidaan nyt vakiintuvan 11,6 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2010. Ohjelmassa kaavaillaan sen jälkeen alijäämän supistamista siten, että se on alle 3 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen viimeistään vuonna 2014 neuvoston 2. joulukuuta 2009 antaman suosituksen mukaisesti. Velan odotetaan olevan suurimmillaan eli 84 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2012, minkä jälkeen se alkaa pienentyä. Alijäämä- ja velkatoteutumat saattavat osoittautua tavoitteita heikommiksi johtuen ennen kaikkea i) siitä, että vuoden 2010 jälkeisiä vakauttamistoimia ei ole täsmennetty, ii) ohjelman optimistisista makrotalouden näkymistä vuoden 2010 jälkeen ja iii) menoylitysten riskistä. Uskottavan vakautusstrategian täytäntöönpanon jatkaminen edistäisi kestävän talouskasvun palauttamista, ja tässä auttaisi vankempi finanssipoliittinen kehys. Myös kilpailukykyä olisi parannettava tuottavuutta tehostavilla toimenpiteillä ja tarkoituksenmukaisella palkkapolitiikalla, ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvua olisi hillittävä. Julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyden parantaminen edellyttää eläkeuudistusten jatkamista. Irlantia kehotetaan tarkentamaan julkisen talouden strategiaa, jolla pyritään korjaamaan liiallinen alijäämä, sekä parantamaan pitkän aikavälin kestävyyttä ja finanssipoliittista kehystä.

Espanja

Nykyinen kriisi on heikentänyt rajusti Espanjan julkista taloutta, ja se heijastuu maan tarkistettuun vakausohjelmaan. Alijäämän arvioidaan olevan 11,4 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2009, ja valtion velkasuhde kasvaa nopeaa vauhtia. Espanjan tarkistetun ohjelman tavoitteena on jatkaa laajamittaista julkisen talouden vakauttamista vuodesta 2010 eteenpäin, jotta alijäämä saataisiin supistettua 3 prosenttiin suhteessa BKT:hen viimeistään vuonna 2013 neuvoston 2. joulukuuta 2009 antaman suosituksen mukaisesti. Makrotalouden oletukset ovat kuitenkin optimistisia vuoden 2010 jälkeen, joten talouskasvu ei välttämättä edistä julkisen talouden vakauttamista siinä määrin kuin on kaavailtu. Lisäksi vuoden 2010 jälkeistä sopeutusuraa olisi tuettava toimenpitein. Julkisen talouden velka, joka oli alle 40 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2008, kasvanee 55 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2009 ja edelleen peräti 74 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuoteen 2013 mennessä. Tämän arvion perusteella Espanjaa kehotetaan tarkentamaan julkisen talouden strategiaa, jolla pyritään korjaamaan liiallinen alijäämä ja supistamaan velkaa, sekä parantamaan pitkän aikavälin kestävyyttä ja vanhuuseläkejärjestelmää sekä finanssipoliittista kehystä ja julkisen talouden laatua.

Ranska

Ranskan julkisen talouden rahoitusasema heikkeni jyrkästi vuonna 2009. Rahoitusaseman heikkenemisessä näkyi automaattisten vakauttajien toiminta talouden laskusuhdanteen aikana ja Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaisten finanssipoliittisten elvytystoimien vaikutus. Tarkistetun ohjelman mukaan alijäämä alkaisi supistua vuonna 2011 ja olisi 3 prosenttia suhteessa BKT:hen vuonna 2013. Vaikka tämä näyttäisi olevan neuvoston 2. joulukuuta 2009 antaman suosituksen mukaista, ohjelmaskenaarion perustana olevia oletuksia pidetään melko optimistisina. Kaikkia menopuolen toimenpiteitä ei myöskään tarkenneta. Strategia ei jätä turvamarginaalia siltä varalta, että talous kehittyykin ohjelmassa ennakoitua heikommin. Ohjelman katsotaan perustuvan huomattavan optimistisiin makrotalouden oletuksiin (2½ prosentin kasvu vuodesta 2011 alkaen). Ohjelmassa arvioidaan velan suhteessa BKT:hen jatkavan kasvuaan vuoteen 2012 saakka. Pääasiallisena syynä tähän on ennakoitu alijäämäkehitys. Toisena syynä on julkisten investointien rahoittamiseksi liikkeeseen laskettava valtion velka. Ranskaa kehotetaan tarkentamaan julkisen talouden strategiaa, jolla liiallinen alijäämä pyritään korjaamaan ja velkaa supistamaan.

Italia

Italian vakausohjelmassa suunnitellaan alijäämän hienoista supistamista suhteessa BKT:hen vuoden 2009 5,3 prosentista 5 prosenttiin vuonna 2010 ja edelleen alle 3 prosentin viimeistään vuonna 2012, mikä vastaa neuvoston 2. joulukuuta 2009 antamaa suositusta. Sopeutuksen perustana ovat vuonna 2008 hyväksytyt menoja hillitsevät toimenpiteet ja uudet mutta tarkentamattomat vakauttamistoimet, joiden vaikutus BKT:hen suhteutettuna on 0,4 prosenttiyksikköä vuonna 2011 ja vielä 0,8 prosenttiyksikköä vuonna 2012. Jo ennestään korkean velkasuhteen ennakoidaan olevan huipussaan eli 117 prosentissa suhteessa BKT:hen vuonna 2010 ja sitten supistuvan alle 115 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2012. Alijäämä- ja velkasuhteet saattavat osoittautua suunniteltua korkeammiksi, kun huomioon otetaan i) ohjelman optimistiset makrotalouden oletukset, ii) se, ettei uusia vuosien 2011–2012 vakauttamistoimia tarkenneta, ja iii) mahdolliset menoylitykset. Keskeisiä haasteita ovat talousarvioprosessin uudistuksen toteuttaminen ja fiskaalista federalismia koskevien sääntöjen täytäntöönpano, kun tavoitteena on varmistaa finanssipolitiikan kurinalaisuus ja tehokkuus. Julkisen talouden vakauttamisen ohella olisi pyrittävä tuottavuuden kasvun nopeaan ja kestävään elpymiseen, jotta Italian kasvupotentiaalia saataisiin lisättyä. Italialle esitettävät kehotukset koskevat liiallisen alijäämän korjaamiseksi ja velan vähentämiseksi harjoitettavaa julkisen talouden strategiaa, talousarvioprosessin uudistuksen toteuttamista ja fiskaalista federalismia koskevien sääntöjen täytäntöönpanoa.

Alankomaat

Julkisen talouden tilanne heikkeni huomattavasti vuonna 2009 talouden supistuttua jyrkästi. Alankomaiden vakausohjelmassa ennakoidaan alijäämän supistuvan asteittain vuosina 2011 ja 2012. Alijäämän ennakoidaan kuitenkin pysyttelevän yli 3 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen viimeiseen ohjelmavuoteen (2012) saakka. Ohjelma ei kata vuotta 2013, jolloin liiallinen alijäämä olisi neuvoston 2. joulukuuta 2009 antaman suosituksen mukaan viimeistään korjattava. Velkasuhde ylitti perussopimuksessa määrätyn 60 prosentin viitearvon vuonna 2009, ja sen ennakoidaan kasvavan huomattavasti ohjelmakaudella. Ohjelmassa esitettyyn julkisen talouden sopeutusuraan kohdistuu heikkenemisriskejä, jotka liittyvät pääosin i) optimistiseen makrotalouden skenaarioon ja ii) siihen seikkaan, ettei ohjelma kata vuotta 2013. Alankomaiden olisi sen vuoksi aiheellista yksilöidä vakauttamistoimet, joita vuodesta 2011 alkaen sovelletaan alijäämän saamiseksi alle 3 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen viimeistään vuonna 2013. Alankomaita kehotetaan tarkentamaan julkisen talouden strategiaa, jolla liiallinen alijäämä pyritään korjaamaan ja velkaa supistamaan, ja parantamaan pitkän aikavälin kestävyyttä.

Itävalta

Itävallan julkisen talouden tilanne heikentyi maailmanlaajuisen talous- ja finanssikriisin yhteydessä merkittävästi. Automaattisten vakauttajien toiminnan ja Itävallan viranomaisten hyväksymän tuntuvan elvytyspaketin seurauksena julkisen talouden alijäämä kasvoi 3,5 prosenttiin ja velka 66,5 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2009. Koska suurin osa talouden laskusuhdanteen korjaamiseen tähtäävistä toimenpiteistä on pysyviä, julkisen talouden vakauttaminen vuodesta 2011 alkaen on tarpeen. Uusimman vakausohjelman mukaan alijäämä kasvaa edelleen 4,7 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2010 ennen kuin se supistuu juuri alle 3 prosentin rajan vuonna 2013, mikä vastaa neuvoston 2. joulukuuta 2009 antamaa suositusta. Julkisen talouden toteutumat voivat kuitenkin osoittautua ohjelmassa ennakoitua heikommiksi, koska julkisen talouden vakauttaminen vuodesta 2011 alkaen riippuu pääosin toimenpiteistä, joita ei ole vielä tarkennettu. Itävallassa on viime aikoina tehty julkisten menojen alalla monia merkittäviä uudistuksia. Esimerkiksi terveydenhuollon ja koulutuksen aloilla on kuitenkin vielä parantamisen varaa. Eri hallinnon tasojen välisten julkisen talouden suhteiden uudistus tehostaisi näiden ja muiden alojen toimintaa huomattavasti. Itävaltaa kehotetaan näin ollen tarkentamaan julkisen talouden strategiaa, jolla liiallinen alijäämä pyritään korjaamaan ja velkaa supistamaan, ja parantamaan finanssipoliittista kehystä.

Slovakia

Ohjelmassa ennakoidaan julkisen talouden tuntuvaa ohjelmakauden alkuun painottuvaa vakauttamista, jotta alijäämä saataisiin BKT:hen suhteutettuna vuoden 2010 6,3 prosentista 3 prosenttiin viimeistään vuonna 2012 eli vuotta ennen neuvoston 2. joulukuuta 2009 antamassa suosituksessa esitettyä määräaikaa (2013). Julkisen talouden toteutumat voivat kuitenkin osoittautua ohjelmassa ennakoituja hieman heikommiksi, sillä ne perustuvat optimistisiin makrotalouden oletuksiin vuosina 2011–2012. Kaikki menopuolen toimenpiteet eivät ehkä myöskään johda odotettuihin säästöihin. Julkisen talouden heikkeneminen on lisäksi huonontanut julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä. Ohjelmassa esitetään joitakin tervetulleita toimenpiteitä nykyisen finanssipoliittisen kehyksen tiukentamiseksi. Tämän vuoksi Slovakiaa kehotetaan tukemaan vakauttamisuraa erityisin toimenpitein, jatkamaan eläkejärjestelmän uudistuksia ja tiukentamaan finanssipoliittista kehystä entisestään.

Ruotsi

Hyvinä aikoina kertyneiden huomattavien ylijäämien turvin laskusuhdanteessa on voitu harjoittaa aktiivista finanssipolitiikkaa sekä kasvattamalla kysyntää lyhyellä aikavälillä että parantamalla talouden pitkän aikavälin kasvupotentiaalia. Ruotsin ohjelmassa hahmoteltu finanssipolitiikan viritys jatkuu tarkoituksenmukaisella tavalla elvyttävänä vuonna 2010. Harkinnanvaraiset lisätoimenpiteet, joiden suuruus on noin 1 prosentti suhteessa BKT:hen, vaikuttavat osaltaan siihen, että alijäämän odotetaan kasvavan 3,4 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Alijäämäsuhteen odotetaan sen jälkeen supistuvan asteittain 2,1 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuonna 2011 ja 1,1 prosenttiin vuonna 2012. Arviot perustuvat kuitenkin huomattavan optimistisiin kasvuoletuksiin, eikä ohjelmakaudelle yksilöidä vakauttamistoimia. Keskeisenä haasteena on estää se, että elvytys, jonka aikana saattaa syntyä melko vähän uusia työpaikkoja, johtaisi pysyvästi korkeaan pitkäaikaistyöttömyyteen ja työvoiman tarjonnan lopulliseen vähentymiseen. Toisena päätöksentekijöiden haasteena on ajoittaa elvytystoimien lopettaminen tarkoin, jottei elpyminen katkea heti alkuunsa eikä epävakautta mahdollisesti luova kotitaloussektorin epätasapaino lisäänny. Ruotsia kehotetaan varmistamaan, että alijäämän 3 prosentin viitearvon ylittyminen vuonna 2010 pysyy hallinnassa ja väliaikaisena, ja olemaan valmiina hyväksymään ajoissa harkinnanvaraisia vakauttamistoimia, jos julkisen talouden toteutumat eivät yllä tavoitteisiin.

Suomi

Talouskriisiin reagoimiseksi Suomi hyväksyi tuntuvia finanssipoliittisia elvytystoimia vuonna 2009 Euroopan talouden elvytyssuunnitelman mukaisesti ja aikoo harjoittaa kannustavaa finanssipolitiikkaa myös vuonna 2010. Julkisen talouden rahoitusasema on sen seurauksena jyrkästi heikentynyt alijäämäiseksi, ja alijäämän ennakoidaan väliaikaisesti ylittävän vakaus- ja kasvusopimuksessa määrätyn 3 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen vuonna 2010. Alijäämän ennakoidaan supistuvan sen jälkeen asteittain alle viitearvon, mutta vakauttamistoimia ei täsmennetä. Ohjelman keskipitkän aikavälin kasvuennusteet ovat huomattavan optimistisia. Julkisen talouden toteutumat voivat sen vuoksi osoittautua ohjelmassa ennakoitua heikommiksi. Suomea kehotetaankin varmistamaan, että alijäämän 3 prosentin viitearvon ylittyminen vuonna 2010 pysyy hallinnassa ja väliaikaisena, ja määrittelemään julkisen talouden keskipitkän aikavälin strategia, jolla palautetaan julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyys.

Yhdistynyt kuningaskunta

Talouskriisin puhjettua automaattisten vakauttajien toiminta, varallisuuden hinnanlasku ja finanssipoliittiset elvytystoimet ovat yhdessä heikentäneet Yhdistyneen kuningaskunnan julkista taloutta huomattavasti: julkisen talouden alijäämä oli 12,7 prosenttia suhteessa BKT:hen varainhoitovuonna 2009/2010. Yhdistyneen kuningaskunnan lähentymisohjelmassa esitetyssä julkisen talouden strategiassa ei ennakoida, että liiallinen alijäämä korjaantuisi viimeistään talousarviovuonna 2014/2015 neuvoston 2. joulukuuta 2009 suosittamalla tavalla. Koska huomattavan osan alijäämän ennakoidusta supistumisesta keskipitkällä aikavälillä on tarkoitus perustua vuosien 2011/2012–2014/2015 kokonaisuudessaan kireisiin menopuitteisiin, tarkkojen tietojen puuttuminen ministeriökohtaisista menokatoista aiheuttaa epävarmuutta. Makrotalouden ympäristö voi lisäksi osoittautua huomattavasti ennakoitua epäsuotuisammaksi läpi ohjelmakauden. Yhdistynyttä kuningaskuntaa kehotetaan välttämään alijäämän syvenemistä entisestään vuonna 2010/2011 ja nopeuttamaan keskipitkän aikavälin vakauttamisvauhtia sen varmistamiseksi, että alijäämä saadaan alle 3 prosentin viitearvon suhteessa BKT:hen viimeistään vuonna 2014/2015 ja että julkisen velan suhde BKT:hen saadaan kääntymään laskuun.

Ohjelmia koskevat komission maakohtaiset suositukset neuvoston lausunnoiksi ovat saatavissa seuraavassa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/articles/sgp/2010-03-17-sgp_en.htm

Belgium

Comparison of key macro economic and budgetary projections

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

Real GDP

(% change)

SP Jan 2010

1.0

-3.1

1.1

1.7

2.2

COM Nov 2009

1.0

-2.9

0.6

1.5

n.a.

SP Sep 2009

1.1

-3.1

0.4

1.9

2.4

HICP inflation

(%)

SP Jan 2010

4.5

0.0

1.5

1.7

1.8

COM Nov 2009

4.5

0.0

1.3

1.5

n.a.

SP Sep 2009

4.5

0.0

1.5

1.6

1.6

Output gap1

(% of potential GDP)

SP Jan 2010

1.8

-2.4

-2.5

-2.2

-1.4

COM Nov 20092

1.7

-2.3

-2.8

-2.4

n.a.

SP Sep 2009

2.0

-2.3

-2.9

-2.3

-1.5

Net lending/borrowing vis-à-vis the rest of the world

(% of GDP)

SP Jan 2010

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

COM Nov 2009

-0.2

0.1

0.4

0.3

n.a.

SP Sep 2009

-1.6

-1.9

-2.1

-2.3

n.a.

General government revenue

(% of GDP)

SP Jan 2010

48.8

47.7

49.1

49.5

49.8

COM Nov 2009

48.8

47.7

48.0

48.2

n.a.

SP Sep 2009

48.7

47.9

48.1

48.5

49.2

General government expenditure

(% of GDP)

SP Jan 2010

50.0

53.7

53.9

53.6

52.8

COM Nov 2009

50.0

53.6

53.8

54.0

n.a.

SP Sep 2009

49.9

53.8

54.1

53.9

53.6

General government balance

(% of GDP)

SP Jan 2010

-1.2

-5.9

-4.8

-4.1

-3.0

COM Nov 2009

-1.2

-5.9

-5.8

-5.8

n.a.

SP Sep 2009

-1.2

-5.9

-6.0

-5.5

-4.4

Primary balance

(% of GDP)

SP Jan 2010

2.6

-2.3

-1.10

-0.4

0.8

COM Nov 2009

2.6

-2.0

-1.8

-1.7

n.a.

SP Sep 2009

2.5

-2.0

-1.9

-1.2

-0.1

Cyclically-adjusted balance1

(% of GDP)

SP Jan 2010

-2.2

-4.6

-3.4

-2.9

-2.2

COM Nov 2009

-2.1

-4.6

-4.3

-4.5

n.a.

SP Sep 2009

-2.3

-4.7

-4.4

-4.2

-3.6

Structural balance3

(% of GDP)

SP Jan 2010

-2.2

-3.8

-3.4

-2.9

-2.2

COM Nov 2009

-2.2

-4.2

-4.4

-4.5

n.a.

SP Sep 2009

-2.3

-4.7

-4.4

-4.2

-3.6

Government gross debt

(% of GDP)

SP Jan 2010

89.8

97.9

100.6

101.4

100.6

COM Nov 2009

89.8

97.2

101.2

104.0

n.a.

SP Sep 2009

89.7

97.5

101.9

103.9

104.3

Notes:

 

 

 

 

 

 

1Output gaps and cyclically-adjusted balances according to the programmes as recalculated by Commission services on the basis of the information in the programmes.

2Based on estimated potential growth of 1.7%, 1.1%, 1.0% and 1.2% respectively in the period 2008-2011.

3Cyclically-adjusted balance excluding one-off and other temporary measures. One-off and other temporary measures are 0.8% of GDP deficit increasing in 2009 according to the most recent programme; and 0.1% of GDP deficit-reducing in 2008 and 2010 and 0.5% of GDP deficit increasing in 2009 in the Commission services' November 2009 forecast.

 

 

 

 

 

 

 

Source:

 

 

 

 

 

 

Stability programme (SP); Commission services’ autumn 2009 forecasts (COM); Commission services’ calculations

Bulgaria

Comparison of key macro economic and budgetary projections

2008

2009

2010

2011

2012

Real GDP

(% change)

CP Jan 2010

6.0

-4.9

0.3

3.8

4.8

COM Nov 2009

6.0

-5.9

-1.1

3.1

n.a.

CP Dec 2008

6.5

4.7

5.2

5.8

n.a.

HICP inflation

(%)

CP Jan 2010

12.0

2.5

2.4

2.8

2.8

COM Nov 2009

12.0

2.4

2.3

2.9

n.a.

CP Dec 2008

12.4

6.7

4.7

4.0

n.a.

Output gap1

(% of potential GDP)

CP Jan 2010

4.8

-3.5

-5.7

-4.7

-2.5

COM Nov 20092

6.0

-3.1

-6.0

-5.1

n.a.

CP Dec 2008

1.1

-0.7

-1.8

-1.4

n.a.

Net lending/borrowing vis-à-vis the rest of the world

(% of GDP)

CP Jan 2010

-24.6

-8.2

-4.1

-1.2

-0.5

COM Nov 2009

-22.1

-12.8

-8.7

-6.7

n.a.

CP Dec 2008

-22.9

-20.7

-18.4

-16.6

n.a.

General government revenue

(% of GDP)

CP Jan 2010

39.1

37.5

39.2

39.6

39.1

COM Nov 2009

39.1

38.7

38.4

38.4

n.a.

CP Dec 2008

41.3

43.4

43.4

43.7

n.a.

General government expenditure

(% of GDP)

CP Jan 2010

37.3

39.4

39.2

39.5

39.0

COM Nov 2009

37.3

39.5

39.5

38.7

n.a.

CP Dec 2008

38.3

40.4

40.4

40.7

n.a.

General government balance

(% of GDP)

CP Jan 2010

1.8

-1.93

0.0

0.1

0.1

COM Nov 2009

1.8

-0.8

-1.2

-0.4

n.a.

CP Dec 2008

3.0

3.0

3.0

3.0

n.a.

Primary balance

(% of GDP)

CP Jan 2010

2.7

-1.3

0.9

1.0

1.1

COM Nov 2009

2.7

0.0

-0.3

0.5

n.a.

CP Dec 2008

3.9

3.9

3.9

3.9

n.a.

Cyclically-adjusted balance1

(% of GDP)

CP Jan 2010

0.2

-0.7

1.9

1.7

1.0

COM Nov 2009

-0.3

0.3

1.0

1.5

n.a.

CP Dec 2008

2.6

3.2

3.6

3.5

n.a.

Structural balance4

(% of GDP)

CP Jan 2010

0.2

-0.7

1.9

1.7

1.0

COM Nov 2009

-0.3

0.3

1.0

1.5

n.a.

CP Dec 2008

2.6

3.2

3.6

3.5

n.a.

Government gross debt

(% of GDP)

CP Jan 2010

14.1

14.7

14.6

14.5

14.4

COM Nov 2009

14.1

15.1

16.2

15.7

n.a.

CP Dec 2008

15.4

15.4

15.3

15.2

n.a.

Notes:

1Output gaps and cyclically-adjusted balances according to the programmes as recalculated by Commission services on the basis of the information in the programmes.

2Based on estimated potential growth of 3.4%, 3.1%, 2.9% and 3.0% respectively in the period 2009-2012.

3Eurostat is currently discussing with the Bulgarian statistical authorities the recording in national accounts of capital injections into Bulgarian energy companies, which could increase the government deficit in 2009 by 0.6% of GDP.

4Cyclically-adjusted balance excluding one-off and other temporary measures. There are no one-off and other

temporary measures in the most recent programme and Commission services’ autumn forecast.

Source:

Convergence programme (CP); Commission services’ autumn 2009 forecasts (COM); Commission services’ calculations

Germany

Comparison of key macro-economic and budgetary projections

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Real GDP

(% change)

SP Jan 2010

1.3

-5.0

1.4

2

2

2

COM Nov 2009

1.3

-5.0

1.2

1.7

n.a.

n.a.

SP Jan 2009

1.3

-2.3

n.a.

HICP inflation

(%)

SP Jan 2010

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

COM Nov 2009

2.8

0.3

0.8

1.0

n.a.

n.a.

SP Jan 2009

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Output gap1

(% of potential GDP)

SP Jan 2010

3.2

-2.6

-2.1

-1.3

-1.1

-0.9

COM Nov 20092

3.0

-2.9

-2.6

-2.2

n.a.

n.a.

SP Jan 2009

2.2

-0.9

-0.7

-0.7

-1.0

n.a.

Net lending/borrowing vis-à-vis the rest of the world

(% of GDP)

SP Jan 2010

6.6

4.5

4.9

5

COM Nov 2009

6.6

4.0

3.8

3.7

n.a.

n.a.

SP Jan 2009

7.1

7.0

7

7

7

n.a.

General government revenue

(% of GDP)

SP Jan 2010

43.7

44.4

42½

42

42

42

COM Nov 2009

43.7

44.6

43.3

42.9

n.a.

n.a.

SP Jan 2009

44

43½

42½

42½

43

n.a.

General government expenditure

(% of GDP)

SP Jan 2010

43.7

47.6

48

47

46

45

COM Nov 2009

43.7

48.0

48.3

47.5

n.a.

n.a.

SP Jan 2009

44

46½

46½

45½

45½

n.a.

General government balance

(% of GDP)

SP Jan 2010

0.0

-3.2

-5½

-4½

-3½

-3

COM Nov 2009

0.0

-3.4

-5.0

-4.6

n.a.

n.a.

SP Jan 2009

-0

-3

-4

-3

-2½

n.a.

Primary balance

(% of GDP)

SP Jan 2010

2.7

-0.6

-3

-2

½

COM Nov 2009

2.7

-0.6

-2.2

-1.7

n.a.

n.a.

SP Jan 2009

-0

-1

-0

½

n.a.

Cyclically-adjusted balance1

(% of GDP)

SP Jan 2010

-1.6

-1.9

-4.4

-4.1

-3.1

-2.3

COM Nov 2009

-1.5

-1.9

-3.6

-3.5

n.a.

n.a.

SP Jan 2009

-1.2

-2.4

-3.5

-2.4

-2.1

n.a.

Structural balance3

(% of GDP)

SP Jan 2010

-1.2

-1.8

-4.4

-3.9

-3.0

-2.3

COM Nov 2009

-1.1

-1.9

-3.6

-3.5

n.a.

n.a.

SP Jan 2009

-0.8

-2.5

-3.4

-2.4

-2.1

n.a.

Government gross debt

(% of GDP)

SP Jan 2010

65.9

72½

76½

79½

81

82

COM Nov 2009

65.9

73.1

76.7

79.7

n.a.

n.a.

SP Jan 2009

65½

68½

70½

71½

72½

n.a.

Notes:

1 Output gaps and cyclically-adjusted balances from the programmes as recalculated by Commission services on the basis of the information in the programmes.

2 Based on estimated potential growth of 1.0%, 0.7%, 0.9% and 1.2% respectively in the period 2008-2011.

3 Cyclically-adjusted balance excluding one-off and other temporary measures. One-off and other temporary measures are 0.4% of GDP in 2008 and 0.1% of GDP in 2009 deficit-increasing according to the most recent programme and 0.3% of GDP in 2008 deficit-increasing according to Commission services' November 2009 forecast. There are no one-offs and other temporary measures for years 2010-2013 according to the most recent programme and for years 2009-2011 according to Commission services' autumn 2009 forecast.

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:

Stability programme (SP); Commission services’ autumn 2009 forecasts (COM); Commission services’ calculations.

Estonia

Comparison of key macro economic and budgetary projections

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Real GDP

(% change)

CP Jan 2010

-3.6

-14.5

-0.1

3.3

3.7

4.0

COM Nov 2009

-3.6

-13.7

-0.1

4.2

n.a.

n.a.

CP Dec 2008

-2.2

-3.5

2.6

4.8

5.0

n.a.

HICP inflation

(%)

CP Jan 2010

10.6

0.2

0.4

1.9

2.3

2.7

COM Nov 2009

10.6

0.2

0.5

2.1

n.a.

n.a.

CP Dec 2008

10.6

4.2

2.8

3.0

3.2

n.a.

Output gap1

(% of potential GDP)

CP Jan 2010

6.2

-8.8

-8.4

-5.7

-3.1

-0.5

COM Nov 20092

4.7

-9.4

-9.1

-5.4

n.a.

n.a.

CP Dec 2008

0.9

-5.7

-5.9

-3.9

-1.7

n.a.

Net lending/borrowing vis-à-vis the rest of the world (% of GDP)

CP Jan 2010

-8.4

6.9

8.5

6.3

2.9

-1.0

COM Nov 2009

-8.2

6.3

3.7

2.4

n.a.

n.a.

CP Dec 2008

-10.5

-5.1

-5.0

-4.7

-4.7

n.a.

General government revenue

(% of GDP)

CP Jan 2010

37.1

45.0

45.7

44.0

41.5

39.2

COM Nov 2009

37.1

41.9

43.5

42.4

n.a.

n.a.

CP Dec 2008

36.2

38.9

37.8

36.5

35.2

n.a.

General government expenditure (% of GDP)

CP Jan 2010

39.9

47.6

47.9

46.0

42.5

39.0

COM Nov 2009

39.9

44.8

46.7

45.4

n.a.

n.a.

CP Dec 2008

38.2

40.6

38.8

36.4

35.0

n.a.

General government balance3

(% of GDP)

CP Jan 2010

-2.8

-2.6

-2.2

-2.0

-1.0

0.2

COM Nov 2009

-2.7

-3.0

-3.2

-3.0

n.a.

n.a.

CP Dec 2008

-1.9

-1.7

-1.0

0.1

0.2

n.a.

Primary balance

(% of GDP)

CP Jan 2010

-2.5

-2.3

-2.0

-1.7

-0.6

0.7

COM Nov 2009

-2.5

-2.6

-2.6

-2.3

n.a.

n.a.

CP Dec 2008

-1.8

-1.5

-0.8

0.3

0.4

n.a.

Cyclically-adjusted balance1

(% of GDP)

CP Jan 2010

-4.7

0.1

0.4

-0.3

-0.1

0.4

COM Nov 2009

-4.2

-0.1

-0.4

-1.3

n.a.

n.a.

CP Dec 2008

-2.2

0.0

0.8

1.3

0.7

n.a.

Structural balance4

(% of GDP)

CP Jan 2010

-4.7

-1.1

-1.5

-0.9

-0.1

0.4

COM Nov 2009

-4.4

-2.5

-2.4

-1.9

n.a.

n.a.

CP Dec 2008

-2.4

-0.1

0.4

1.2

0.7

n.a.

Government gross debt

(% of GDP)

CP Jan 2010

4.6

7.8

10.1

13.0

14.2

14.3

COM Nov 2009

4.6

7.4

10.9

13.2

n.a.

n.a.

CP Dec 2008

3.7

3.7

3.5

3.0

2.8

n.a.

Notes:

 

 

 

 

 

 

 

1 Output gaps and cyclically-adjusted balances from the programmes as recalculated by Commission services on the basis of the information in the programmes.

2 Based on estimated potential growth of 2.3%, -0.2%, -0.4% and 0.2% respectively in the period 2008-2011.

3 Convergence Programme: ESA95 definition; Commission services: EDP definition.

4 Cyclically-adjusted balance excluding one-off and other temporary measures. One-off and other temporary measures amount to 1.2% of GDP in 2009, 1.9% of GDP in 2010 and 0.6% of GDP in 2011, overall deficit-reducing, according to the most recent programme and 0.2% of GDP in 2008, 2.4% of GDP in 2009, 2.0% of GDP in 2010 and 0.6% of GDP in 2011, overall deficit-reducing, according to the Commission services' autumn 2009 forecast.

Source: 

Convergence programme (CP); Commission services’ autumn 2009 forecasts (COM); Commission services’ calculations.

Ireland

Comparison of key macroeconomic and budgetary projections1,2

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Real GDP

(% change)

SP Dec 2009

n.a.

-7.5

-1.3

3.3

4.5

4.3

4.0

COM Nov 2009

-3.0

-7.5

-1.4

2.6

n.a.

n.a.

n.a.

SP Oct 2008

-1.4

-4.0

-0.9

2.3

3.4

3.0

n.a.

HICP inflation

(%)

SP Dec 2009

n.a.

-1.7

-1.2

1.0

1.7

1.8

1.8

COM Nov 2009

3.1

-1.5

-0.6

1.0

n.a.

n.a.

n.a.

SP Oct 2008

3.1

0.5

1.5

1.8

1.8

1.8

n.a.

Output gap3

(% of potential GDP)

SP Dec 2009

0.0

-7.0

-7.6

-4.6

-2.2

-0.6

0.1

COM Nov 20094

-0.1

-7.2

-7.8

-5.4

n.a.

n.a.

n.a.

SP Oct 2008

0.5

-3.5

-4.1

-3.4

-1.6

-0.5

n.a.

Net lending/borrowing vis-à-vis the rest of the world

(% of GDP)

SP Dec 2009

n.a.

-2.0

0.6

1.2

1.6

1.6

1.3

COM Nov 2009

-5.1

-3.1

-1.8

-1.4

n.a.

n.a.

n.a.

SP Oct 2008

-6.3

-4.2

-3.5

-3.4

-3.0

-2.8

n.a.

General government revenue

(% of GDP)

SP Dec 2009

34.8

34.2

35.2

35.5

36.3

36.7

37.1

COM Nov 2009

34.9

34.4

34.4

33.8

n.a.

n.a.

n.a.

SP Oct 2008

33.6

33.7

34.4

34.6

33.9

34.4

n.a.

General government expenditure

(% of GDP)

SP Dec 2009

42.0

45.9

46.8

45.5

43.5

41.5

40.0

COM Nov 2009

42.0

46.9

49.1

48.4

n.a.

n.a.

n.a.

SP Oct 2008

39.9

43.3

43.4

41.0

38.7

37.0

n.a.

General government balance

(% of GDP)

SP Dec 2009

-7.2

-11.7

-11.6

-10.0

-7.2

-4.9

-2.9

COM Nov 2009

-7.2

-12.5

-14.7

-14.7

n.a.

n.a.

n.a.

SP Oct 2008

-6.3

-9.5

-9.0

-6.4

-4.8

-2.6

n.a.

Primary balance

(% of GDP)

SP Dec 2009

-6.1

-9.6

-8.8

-6.6

-3.4

-1

1

COM Nov 2009

-6.1

-10.2

-11.3

-10.6

n.a.

n.a.

n.a.

SP Oct 2008

-5.2

-7.3

-6.4

-3.5

-1.7

0.7

n.a.

Cyclically-adjusted balance3

(% of GDP)

SP Dec 2009

-7.2

-8.9

-8.6

-8.2

-6.3

-4.7

-2.9

COM Nov 2009

-7.1

-9.6

-11.5

-12.5

n.a.

n.a.

n.a.

SP Oct 2008

-6.5

-8.1

-7.4

-5.0

-4.1

-2.4

n.a.

Structural balance5

(% of GDP)

SP Dec 2009

-6.4

-9.3

-9.2

-8.2

-6.3

-4.7

-2.9

COM Nov 2009

-7.1

-10.1

-11.5

-12.5

n.a.

n.a.

n.a.

SP Oct 2008

-6.2

-8.1

-7.4

-5.0

-4.1

-2.4

n.a.

Government gross debt

(% of GDP)

SP Dec 2009

n.a.

64.5

77.9

82.9

83.9

83.3

80.8

COM Nov 2009

44.1

65.8

82.9

96.2

n.a.

n.a.

n.a.

SP Oct 2008

40.6

52.7

62.3

65.7

66.2

64.5

n.a.

Notes:

 

1The Commission services' autumn 2009 forecast was prepared on a pre-budget basis.

2The figures reported as having been taken from the October 2008 stability programme actually refer to its January 2009 addendum.

3Output gaps and cyclically-adjusted balances from the programmes as recalculated by Commission services on the basis of the information in the programmes.

4Based on estimated potential growth of 1.8%, -0.5%, -0.7% and 0.0% respectively in the period 2008-2011.

5Cyclically-adjusted balance excluding one-off and other temporary measures. One-off and other temporary measures are 0.4% of GDP in 2009 and 0.6% in 2010 (both deficit-reducing) according to the most recent programme and 0.5% of GDP in 2009 (deficit-reducing) according to the Commission services' autumn 2009 forecast.

 

Source:

Stability programme (SP); Commission services’ autumn 2009 forecasts (COM); Commission services’ calculations.

Spain

Comparison of key macro economic and budgetary projections

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Real GDP

(% change)

SP Feb 2010

0.9

-3.6

-0.3

1.8

2.9

3.1

COM Nov 2009

0.9

-3.7

-0.8

1.0

n.a.

n.a.

SP Jan 2009

1.2

-1.6

1.2

2.6

n.a.

n.a.

HICP inflation

(%)

SP Feb 2010

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

COM Nov 2009

4.1

-0.4

0.8

2.0

n.a.

n.a.

SP Jan 2009

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

Output gap1

(% of potential GDP)

SP Feb 2010

0.6

-3.5

-4.4

-3.2

-1.6

-0.2

COM Nov 2009

0.8

-2.8

-3.6

-2.6

n.a.

n.a.

SP Jan 2009

0.8

-2.3

-3.4

n.a.

n.a.

n.a.

Net lending/borrowing vis-à-vis the rest of the world

(% of GDP)

SP Feb 2010

-9.1

-4.9

-4.2

-3.8

-3.6

-3.5

COM Nov 2009

-9.1

-4.5

-3.7

-3.3

n.a.

n.a.

SP Jan 2009

-9.2

-6.6

-5.8

-5.4

n.a.

n.a.

General government revenue

(% of GDP)

SP Feb 2010

37.0

34.6

35.7

36.7

37.5

38.3

COM Nov 2009

37.0

34.0

35.6

36.0

n.a.

n.a.

SP Jan 2009

37.0

37.5

38.3

38.7

n.a.

n.a.

General government expenditure

(% of GDP)

SP Feb 2010

41.1

46.1

45.5

44.2

42.8

41.3

COM Nov 2009

41.1

45.2

45.6

45.3

n.a.

n.a.

SP Jan 2009

40.4

43.3

43.1

42.6

n.a.

n.a.

General government balance

(% of GDP)

SP Feb 2010

-4.1

-11.4

-9.8

-7.5

-5.3

-3.0

COM Nov 2009

-4.1

-11.2

-10.1

-9.3

n.a.

n.a.

SP Jan 2009

-3.4

-6.2

-5.7

n.a.

n.a.

n.a.

Primary balance

(% of GDP)

SP Feb 2010

-2.5

-9.6

-7.7

-4.9

-2.3

0.1

COM Nov 2009

-2.5

-9.4

-7.6

-6.3

n.a.

n.a.

SP Jan 2009

-1.9

-4.1

-2.9

-1.9

n.a.

n.a

Cyclically-adjusted balance1

(% of GDP)

SP Feb 2010

-4.3

-9.9

-7.9

-6.1

-4.6

-2.9

COM Nov 2009

-4.4

-10.0

-8.5

-8.1

n.a.

n.a.

SP Jan 2009

-3.7

-5.2

-4.2

n.a.

n.a.

n.a.

Structural balance2

(% of GDP)

SP Feb 2010

-4.3

-9.9

-7.9

-6.1

-4.6

-2.9

COM Nov 2009

-4.1

-9.3

-8.5

-8.1

n.a.

n.a.

SP Jan 2009

-3.3

-4.6

-4.2

n.a.

n.a.

n.a.

Government gross debt

(% of GDP)

SP Feb 2010

39.7

55.2

65.9

71.9

74.3

74.1

COM Nov 2009

39.7

54.3

66.3

74.0

n.a.

n.a.

SP Jan 2009

39.5

47.3

51.6

53.7

n.a.

n.a.

Notes:

1Output gaps and cyclically-adjusted balances from the programmes as recalculated by Commission services on the basis of the information in the programmes.

2 Cyclically-adjusted balance excluding one-off and other temporary measures. One-off and other temporary measures are n.a. according to the most recent programme and -0.3% of GDP in 2008 and -0.7% of GDP in 2009 in the Commission services' autumn 2009 forecast.

Source:

Stability programme (SP); Commission services’ autumn 2009 forecasts (COM); Commission services’ calculations.

France

Comparison of key macro economic and budgetary projection

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Real GDP

(% change)

SP Feb 2010

0.4

-2.25

1.4

2.5

2.5

2.5

COM Nov 2009

0.4

-2.2

1.2

1.5

n.a.

n.a.

SP Dec 2008

1.0

0.2-0.5

2.0

2.5

2.5

n.a.

HICP inflation

(%)

SP Feb 2010

3.2

0.1

1.3

1.6

1.75

1.75

COM Nov 2009

3.2

0.1

1.1

1.4

n.a.

n.a.

SP Dec 2008

3.3

1.5

n.a.

Output gap1

(% of potential GDP)

SP Feb 2010

0.8

-2.9

-2.9

-2.1

-1.2

-0.4

COM Nov 20092

0.8

-2.5

-2.5

-2.4

n.a.

n.a.

SP Dec 2008

-0.6

-1.8

-1.6

-1.1

-0.4

n.a.

Net lending/borrowing vis-à-vis the rest of the world

(% of GDP)

SP Feb 2010

-3.3

-2.5

-2.8

-2.8

-2.7

-2.7

COM Nov 2009

-3.3

-2.3

-2.3

-2.3

n.a.

n.a.

SP Dec 2008

-3.4

-2.6

-2.5

-2.4

-2.4

n.a.

General government revenue

(% of GDP)

SP Feb 2010

49.3

47.7

47.6

48.6

49.1

49.8

COM Nov 2009

49.3

47.0

46.8

47.1

n.a.

n.a.

SP Dec 2008

49.8

49.6

50.0

50.0

50.2

n.a.

General government expenditure

(% of GDP)

SP Feb 2010

52.7

55.6

55.8

54.6

53.7

52.8

COM Nov 2009

52.7

55.2

55.1

54.8

n.a.

n.a.

SP Dec 2008

52.7

53.5

52.7

52.0

51.3

n.a.

General government balance

(% of GDP)

SP Feb 2010

-3.4

-7.9

-8.2

-6.0

-4.6

-3.0

COM Nov 2009

-3.4

-8.3

-8.2

-7.7

n.a.

n.a.

SP Dec 2008

-2.9

-3.9

-2.7

-1.9

-1.1

n.a.

Primary balance

(% of GDP)

SP Feb 2010

-0.6

-5.4

-5.5

-3.2

-1.7

-0.1

COM Nov 2009

-0.6

-5.5

-5.4

-4.7

n.a.

n.a.

SP Dec 2008

0.0

-1.1

0.1

0.9

1.7

n.a.

Cyclically-adjusted balance1

(% of GDP)

SP Feb 2010

-3.8

-6.5

-6.8

-4.9

-4.0

-2.8

COM Nov 2009

-3.8

-7.0

-7.0

-6.5

n.a.

n.a.

SP Dec 2008

-2.6

-3.0

-1.9

-1.4

-0.9

n.a.

Structural balance3

(% of GDP)

SP Feb 2010

-3.8

-6.5

-6.8

-4.9

-4.0

-2.8

COM Nov 2009

-3.9

-7.0

-6.6

-6.5

n.a.

n.a.

SP Dec 2008

-2.6

-3

-1.9

-1.4

-0.9

n.a.

Government gross debt

(% of GDP)

SP Feb 2010

67.4

77.4

83.2

86.1

87.1

86.6

COM Nov 2009

67.4

76.1

82.5

87.6

n.a.

n.a.

SP Dec 2008

66.7

69.1

69.4

68.5

66.8

n.a.

Notes:

1Output gaps and cyclically-adjusted balances from the programmes as recalculated by Commission services on the basis of the information in the programmes.

2Based on estimated potential growth of 1.5%, 1.2%, 1.2% and 1.4% respectively in the period 2008-2011.

3Cyclically-adjusted balance excluding one-off and other temporary measures. One-off and other temporary measures are 0 all over the period covered (2008-2013) according to the most recent programme and 0.1% of GDP in 2008 deficit-reducing and 0.4% of GDP in 2010 deficit-increasing according to the Commission services' November 2009 forecast.

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:

Stability programme (SP); Commission services’ autumn 2009 forecasts (COM); Commission services’ calculations.

Italy

Comparison of key macroeconomic and budgetary projections

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

Real GDP

(% change)

SP Jan 2010

-1.0

-4.8

1.1

2.0

2.0

COM Nov 2009

-1.0

-4.7

0.7

1.4

n.a.

SP Feb 2009

-0.6

-2.0

0.3

1.0

n.a.

HICP inflation

(%)

SP Jan 2010

3.5

0.8

1.5

2.0

2.0

COM Nov 2009

3.5

0.8

1.8

2.0

n.a.

SP Feb 2009

3.5

1.2

1.7

2.0

n.a.

Output gap1

(% of potential GDP)

SP Jan 2010

1.1

-4.0

-3.5

-2.5

-1.6

COM Nov 20092

1.3

-3.6

-3.2

-2.5

n.a.

SP Feb 2009

0.3

-2.3

-2.7

-2.5

n.a.

Net lending/borrowing vis-à-vis the rest of the world

(% of GDP)

SP Jan 2010

-2.9

-1.8

-1.6

-1.3

-1.3

COM Nov 2009

-2.9

-2.3

-2.3

-2.3

n.a.

SP Feb 2009

-1.6

-1.3

-1.1

-0.9

n.a.

General government revenue3

(% of GDP)

SP Jan 2010

46.0

46.4

45.9

45.5

45.6

COM Nov 2009

46.0

46.3

45.5

45.4

n.a.

SP Feb 2009

46.4

46.8

46.8

46.4

n.a.

General government expenditure3

(% of GDP)

SP Jan 2010

48.8

51.7

50.9

49.9

49.5

COM Nov 2009

48.8

51.6

50.8

50.5

n.a.

SP Feb 2009

49.0

50.5

50.0

49.5

n.a.

General government balance

(% of GDP)

SP Jan 2010

-2.7

-5.3

-5.0

-3.9

-2.7

COM Nov 2009

-2.7

-5.3

-5.3

-5.1

n.a.

SP Feb 2009

-2.6

-3.7

-3.3

-2.9

n.a.

Primary balance

(% of GDP)

SP Jan 2010

2.4

-0.5

-0.1

1.3

2.7

COM Nov 2009

2.4

-0.5

-0.6

0.1

n.a.

SP Feb 2009

2.5

1.3

1.9

2.6

n.a.

Cyclically-adjusted balance1

(% of GDP)

SP Jan 2010

-3.3

-3.2

-3.2

-2.7

-1.9

COM Nov 2009

-3.4

-3.5

-3.7

-3.8

n.a.

SP Feb 2009

-2.7

-2.6

-1.9

-1.6

n.a.

Structural balance4

(% of GDP)

SP Jan 2010

-3.5

-3.8

-3.3

-2.7

-1.9

COM Nov 2009

-3.6

-3.7

-3.7

-3.7

n.a.

SP Feb 2009

-2.9

-2.7

-2.0

-1.7

n.a.

Government gross debt

(% of GDP)

SP Jan 2010

105.8

115.1

116.9

116.5

114.6

COM Nov 2009

105.8

114.6

116.7

117.8

n.a.

SP Feb 2009

105.9

110.5

112.0

111.6

n.a.

Notes:

 

 

 

 

 

 

1 Output gaps and cyclically-adjusted balances according to the programmes as recalculated by Commission services on the basis of the information in the programmes.

2 Based on estimated potential growth of 0.4%, 0.2%, 0.3% and 0.7% respectively in the period 2008-2011.

3 Budgetary data provided in the programme are trends based on unchanged legislation. In order to achieve the targeted general government balances, additional measures with a cumulative positive impact of 0.4% of GDP in 2011 and 1.2% in 2012 are envisaged.

4 Cyclically-adjusted balance excluding one-off and other temporary measures. One-off and other temporary measures are 0.2% of GDP in 2008, 0.6% in 2009 and 0.1% 2010; all deficit-reducing according to the most recent programme. In the Commission services' autumn 2009 forecast one-off and other temporary measures are 0.2% of GDP in both 2008 and 2009 deficit-reducing; 0% in 2010, and 0.1% of GDP in 2011, deficit-increasing.

 

 

 

 

 

 

 

Source:

 

 

 

 

 

 

Stability programme (SP); Commission services’ autumn 2009 forecasts (COM); Commission services’ calculations.

The Netherlands

Comparison of key macro-economic and budgetary projections

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

Real GDP

(% change)

SP Jan 2010

2.0

-4

1.5

2

2

COM Nov 2009

2.0

-4.5

0.3

1.6

n.a.

SP Nov 2008

2

2

n.a.

HICP inflation

(%)

SP Jan 2010

2.2

1

1

1

1

COM Nov 2009

2.2

1.1

0.9

1.2

n.a.

SP Nov 2008

2

2

n.a.

Output gap1

(% of potential GDP)

SP Jan 2010

2.6

-2.7

-2.3

-1.9

-1.8

COM Nov 20092

3.0

-2.7

-3.1

-2.4

n.a.

SP Nov 2008

0.7

-0.1

-0.5

-0.6

n.a.

Net lending/borrowing vis-à-vis the rest of the world

(% of GDP)

SP Jan 2010

4.2

COM Nov 2009

3.9

2.7

2.7

3.6

n.a.

SP Nov 2008

8.5

9.5

7.5

8.0

n.a.

General government revenue

(% of GDP)

SP Jan 2010

45.6

44.4

44.3

44.9

45.5

COM Nov 2009

46.6

44.8

44.8

45.1

n.a.

SP Nov 2008

46.6

46.3

46.1

46.3

n.a.

General government expenditure

(% of GDP)

SP Jan 2010

44.9

49.3

50.4

49.9

50.0

COM Nov 2009

45.9

49.5

50.9

50.7

n.a.

SP Nov 2008

45.4

45.1

45.3

45.2

n.a.

General government balance

(% of GDP)

SP Jan 2010

0.7

-4.9

-6.1

-5.0

-4.5

COM Nov 2009

0.7

-4.7

-6.1

-5.6

n.a.

SP Nov 2008

1.2

1.2

0.8

1.1

n.a.

Primary balance

(% of GDP)

SP Jan 2010

2.8

-2.5

-3.7

-2.6

-2.0

COM Nov 2009

2.8

-2.3

-3.7

-3.1

n.a.

SP Nov 2008

3.4

3.3

2.9

3.1

n.a.

Cyclically-adjusted balance1

(% of GDP)

SP Jan 2010

-0.8

-3.4

-4.8

-3.9

-3.5

COM Nov 2009

-1.0

-3.2

-4.4

-4.3

n.a.

SP Nov 2008

0.8

1.3

1.1

1.5

n.a.

Structural balance3

(% of GDP)

SP Jan 2010

-0.6

-3.8

-4.8

-3.9

-3.5

COM Nov 2009

-1.0

-3.6

-4.4

-4.3

n.a.

SP Nov 2008

0.8

1.0

1.1

1.5

n.a.

Government gross debt

(% of GDP)

SP Jan 2010

58.2

62.3

67.2

69.6

72.5

COM Nov 2009

58.2

59.8

65.6

69.7

n.a.

SP Nov 2008

42.1

39.6

38.0

36.2

n.a.

Notes:

 

 

 

 

 

 

1Output gaps and cyclically-adjusted balances according to the programmes as recalculated by Commission services on the basis of the information in the programmes.

2Based on estimated potential growth of 1.7%, 1.1%, 0.7% and 0.9% respectively in the period 2008-2011

3Cyclically-adjusted balance excluding one-off and other temporary measures. One-off and other temporary measures are 0.4% of GDP in 2009, deficit-reducing, according to both the most recent programme and the Commission services' November 2009 forecast.

 

 

 

 

 

 

 

Source:

 

 

 

 

 

 

Stability programme (SP); Commission services’ autumn 2009 forecasts (COM); Commission services’ calculations

Austria

Comparison of key macro-economic and budgetary projections

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Real GDP

(% change)

SP Jan 2010

2.0

-3.4

1.5

1.5

1.9

2.0

COM Nov 2009

2.0

-3.7

1.1

1.5

n.a.

n.a.

SP Apr 2009

1.8

-2.2

0.5

1.5

2.0

2.3

HICP inflation

(%)

SP Jan 2010

3.2

0.4

1.3

1.5

1.8

1.9

COM Nov 2009

3.2

0.5

1.3

1.6

n.a.

n.a.

SP Apr 2009

3.2

0.6

1.1

1.3

1.5

1.9

Output gap1

(% of potential GDP)

SP Jan 2010

2.8

-1.8

-1.6

-1.5

-1.3

-1.0

COM Nov 20092

2.8

-2.2

-2.6

-2.7

n.a.

n.a.

SP Apr 2009

2.6

-0.9

-1.7

-1.6

-1.2

-0.5

Net lending/borrowing vis-à-vis the rest of the world

(% of GDP)

SP Jan 2010

3.2

2.3

2.4

2.7

2.8

2.9

COM Nov 2009

3.6

1.4

1.3

1.7

n.a.

n.a.

SP Apr 2009

2.9

1.6

0.6

1.0

1.3

1.4

General government revenue

(% of GDP)

SP Jan 2010

48.4

48.0

46.9

46.8

46.9

46.9

COM Nov 2009

48.4

47.9

47.1

47.1

n.a.

n.a.

SP Apr 2009

48.2

47.5

46.5

46.4

46.1

46.1

General government expenditure

(% of GDP)

SP Jan 2010

48.9

51.5

51.6

50.9

50.2

49.7

COM Nov 2009

48.9

52.3

52.6

52.4

n.a.

n.a.

SP Apr 2009

48.7

51.1

51.3

51.1

50.9

50.1

General government balance

(% of GDP)

SP Jan 2010

-0.4

-3.5

-4.7

-4.0

-3.3

-2.7

COM Nov 2009

-0.4

-4.3

-5.5

-5.3

n.a.

n.a.

SP Apr 2009

-0.4

-3.5

-4.7

-4.7

-4.7

-3.9

Primary balance

(% of GDP)

SP Jan 2010

2.2

-0.7

-1.8

-1.2

-0.4

0.2

COM Nov 2009

2.1

-1.4

-2.5

-2.1

n.a.

n.a.

SP Apr 2009

2.2

-0.6

-1.7

-1.4

-1.3

-0.4

Cyclically-adjusted balance1

(% of GDP)

SP Jan 2010

-1.7

-2.7

-3.9

-3.3

-2.7

-2.2

COM Nov 2009

-1.8

-3.3

-4.3

-4.0

n.a.

n.a.

SP Apr 2009

-1.6

-3.1

-3.9

-4.0

-4.1

-3.7

Structural balance3

(% of GDP)

SP Jan 2010

-1.7

-2.7

-3.9

-3.3

-2.7

-2.2

COM Nov 2009

-1.8

-3.3

-4.3

-4.0

n.a.

n.a.

SP Apr 2009

-1.6

-3.1

-3.9

-4

-4.1

-3.7

Government gross debt

(% of GDP)

SP Jan 2010

62.6

66.5

70.2

72.6

73.8

74.3

COM Nov 2009

62.6

69.1

73.9

77.0

n.a.

n.a.

SP Apr 2009

62.5

68.5

73.0

75.7

77.7

78.5

Notes:

1Output gaps and cyclically-adjusted balances from the programmes as recalculated by Commission services on the basis of the information in the programmes.

2Based on estimated potential growth of 1.7%, 1.2%,1.4% and 1.6% respectively in the period 2008-2011

3Cyclically-adjusted balance excluding one-off and other temporary measures. There are no one-offs and other temporary measures in the most recent programme and Commission services' November 2009 forecast.

 

 

 

 

 

 

 

 

Source:

Stability programme (SP); Commission services’ autumn 2009 forecasts (COM); Commission services’ calculations.

Slovakia

Comparison of key macro-economic and budgetary projections

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

Real GDP

(% change)

SP Jan 2010

6.4

-5.7

1.9

4.1

5.4

COM Nov 2009

6.4

-5.8

1.9

2.6

n.a.

CP Apr 2009

6.4

2.4

3.6

4.5

n.a.

HICP inflation

(%)

SP Jan 2010

3.9

1.2

2.6

3.7

4.1

COM Nov 2009

3.9

1.1

1.9

2.5

n.a.

CP Apr 2009

3.9

2.2

3.6

4.1

n.a.

Output gap1

(% of potential GDP)

SP Jan 2010

8.9

-1.1

-2.9

-3.0

-1.0

COM Nov 20092

9.2

-0.8

-2.1

-3.0

n.a.

CP Apr 2009

6.5

3.5

1.7

1.0

n.a.

Net lending/borrowing vis-à-vis the rest of the world

(% of GDP)

SP Jan 2010

-5.3

-4.2

-3.2

-2.7

-1.9

COM Nov 2009

-5.6

-4.8

-4.3

-4.2

n.a.

CP Apr 2009

-5.8

-4.2

-2.9

-2.6

n.a.

General government revenue

(% of GDP)

SP Jan 2010

32.5

32.8

32.5

32.3

31.7

COM Nov 2009

32.5

31.3

31.4

31.4

n.a.

CP Apr 2009

33.4

32.1

31.6

31.8

n.a.

General government expenditure

(% of GDP)

SP Jan 2010

34.8

39.1

38.0

36.5

34.7

COM Nov 2009

34.8

37.5

37.5

36.9

n.a.

CP Apr 2009

35.6

35.1

34.5

34.1

n.a.

General government balance

(% of GDP)

SP Jan 2010

-2.3

-6.3

-5.5

-4.2

-3.0

COM Nov 2009

-2.3

-6.3

-6.0

-5.5

n.a.

CP Apr 2009

-2.2

-3.0

-2.9

-2.2

n.a.

Primary balance

(% of GDP)

SP Jan 2010

-1.1

-4.5

-3.6

-2.3

-1.1

COM Nov 2009

-1.1

-5.0

-4.7

-4.1

n.a.

CP Apr 2009

-0.9

-1.7

-1.7

-1.0

n.a.

Cyclically-adjusted balance1

(% of GDP)

SP Jan 2010

-4.9

-6.0

-4.7

-3.3

-2.7

COM Nov 2009

-5.0

-6.0

-5.4

-4.6

n.a.

CP Apr 2009

-4.1

-4.0

-3.4

-2.5

n.a.

Structural balance3

(% of GDP)

SP Jan 2010

-4.2

-6.0

-4.7

-3.3

-2.7

COM Nov 2009

-5.2

-6.2

-5.4

-4.6

n.a.

CP Apr 2009

-3.8

-4.4

-3.5

-2.6

n.a.

Government gross debt

(% of GDP)

SP Jan 2010

27.7

37.1

40.8

42.5

42.2

COM Nov 2009

27.7

34.6

39.2

42.7

n.a.

CP Apr 2009

27.6

31.4

32.7

32.7

n.a.

Notes:

 

 

 

 

 

 

1Output gaps and cyclically-adjusted balances according to the programmes as recalculated by Commission services on the basis of the information in the programmes.

2Based on estimated potential growth of 4.7%, 3.6%, 3.2% and 3.6% respectively in the period 2008-2011

3Cyclically-adjusted balance excluding one-off and other temporary measures. One-off and other temporary measures are 0.7% of GDP in 2008, deficit-increasing, according to the most recent programme and 0.2% of GDP in both 2008 and 2009, both deficit-reducing, in the Commission services' autumn 2009 forecast.

 

 

 

 

 

 

 

Source:

 

 

 

 

 

 

Stability programme (SP); Commission services’ autumn 2009 forecasts (COM); Commission services’ calculations

Sweden

Comparison of key macroeconomic and budgetary projections

 

 

2008

2009

2010

2011

2012

Real GDP

(% change)

CP Jan 2010

-0.2

-5.2

0.6

3.1

3.8

COM Nov 2009

-0.2

-4.6

1.4

2.1

n.a.

CP Dec 2008

1.5

1.3

3.1

3.5

n.a.

HICP inflation

(%)

CP Jan 2010

2.1

2.0

0.4

0.6

0.9

COM Nov 2009

3.3

1.9

1.7

1.7

n.a.

CP Dec 2008

3.6

1.5

n.a.

n.a.

n.a.

Output gap1

(% of potential GDP)

CP Jan 2010

1.7

-4.1

-3.6

-1.3

1.5

COM Nov 20092

0.9

-4.5

-4.1

-3.3

n.a.

CP Dec 2008

-0.5

-1.6

-1.0

-0.2

n.a.

Net lending/borrowing vis-à-vis the rest of the world

(% of GDP)

CP Jan 2010

7.8

7.2

7.1

7.4

7.4

COM Nov 2009

8.1

7.6

7.7

8.1

n.a.

CP Dec 2008

8.2

8.2

8.3

8.1

n.a.

General government revenue

(% of GDP)

CP Jan 2010

55.6

54.9

54.6

54.3

53.9

COM Nov 2009

55.6

53.8

52.3

52.0

n.a.

CP Dec 2008

55.4

54.1

53.8

53.3

n.a.

General government expenditure

(% of GDP)

CP Jan 2010

53.1

57.1

58.0

56.3

54.9

COM Nov 2009

53.1

55.9

55.6

54.6

n.a.

CP Dec 2008

52.5

53.1

52.2

50.8

n.a.

General government balance

(% of GDP)

CP Jan 2010

2.5

-2.2

-3.4

-2.1

-1.1

COM Nov 2009

2.5

-2.1

-3.3

-2.7

n.a.

CP Dec 2008

2.8

1.1

1.6

2.5

n.a.

Primary balance

(% of GDP)

CP Jan 2010

4.2

-0.9

-2.2

-0.8

0.4

COM Nov 2009

4.2

-0.8

-2.1

-1.4

n.a.

CP Dec 2008

-4.7

-2.6

-3.0

-3.8

n.a.

Cyclically-adjusted balance1

(% of GDP)

CP Jan 2010

1.5

0.2

-1.3

-1.4

-2.0

COM Nov 2009

1.9

0.5

-1.0

-0.7

n.a.

CP Dec 2008

3.1

2.0

2.2

2.6

n.a.

Structural balance3

(% of GDP)

CP Jan 2010

1.2

0.3

-1.3

-1.5

-2.1

COM Nov 2009

1.6

0.3

-1.0

-0.7

n.a.

CP Dec 2008

2.8

1.9

2.1

2.5

n.a.

Government gross debt

(% of GDP)

CP Jan 2010

38.0

42.8

45.5

45.6

45.2

COM Nov 2009

38.0

42.1

43.6

44.1

n.a.

CP Dec 2008

35.5

32.2

28.3

23.8

n.a.

Notes:

 

 

 

 

 

 

1Output gaps and cyclically-adjusted balances according to the programmes as recalculated by Commission services on the basis of the information in the programmes.

2Based on estimated potential growth of 2.0%, 0.9%, 0.9% and 1.3% respectively in the period 2008-2011

3Cyclically-adjusted balance excluding one-off and other temporary measures. One-off and other temporary measures are 0.3% of GDP in 2008 and 0.1% in both 2011and 2012, all deficit-reducing, and 0.1% of GDP in 2009, deficit increasing, according to the most recent programme and 0.3% of GDP in 2008 and 0.2% of GDP in 2009, all deficit-reducing, in the Commission services' autumn 2009 forecast.

 

 

 

 

 

 

 

Source:

 

 

 

 

 

 

Convergence programme (CP); Commission services’ autumn 2009 forecasts (COM); Commission services’ calculations

Finland

Comparison of key macro economic and budgetary projections

    2008 2009 2010 2011 2012 2013

Real GDP

(% change)
SP Feb 2010 1.0 -7.6 0.7 2.4 3.5 3.0

COM Nov 2009 1.0 -6.9 0.9 1.6 n.a. n.a.

SP Dec 2008 2.6 0.6 1.8 2.4 2.2 n.a.

HICP inflation

(%)
SP Feb 2010 3.9 1.7 1.8 1.7 2.0 2.0

COM Nov 2009 3.9 1.8 1.6 1.5 n.a. n.a.

SP Oct 2008 4.0 2.3 1.9 2.0 2.0 n.a.

Output gap1

(% of potential GDP)
SP Feb 2010 3.7 -5.0 -5.0 -4.0 -2.2 -1.2

COM Nov 20092 3.5 -4.5 -4.3 -3.8 n.a. n.a.

SP Dec 2008 1.3 -0.6 -1.0 -1.2 n.a. n.a.

Net lending/borrowing vis-à-vis the rest of the world

(% of GDP)
SP Feb 2010 2.7 0.8 1.2 1.5 1.8 2.0

COM Nov 2009 3.0 1.1 1.2 1.3 n.a. n.a.

SP Dec 2008 4.0 3.6 3.7 3.9 3.9 n.a.

General government revenue

(% of GDP)
SP Feb 2010 53.4 53.1 52.6 53.4 53.2 52.8

COM Nov 2009 53.4 51.5 50.5 50.6 n.a. n.a.

SP Dec 2008 51.4 50.3 49.7 49.4 49.4 n.a.

General government expenditure

(% of GDP)
SP Feb 2010 49.0 55.3 56.2 56.4 55.5 54.7

COM Nov 2009 48.9 54.3 55.0 55.0 n.a. n.a.

SP Dec 2008 47.0 48.2 48.6 48.4 48.5 n.a.

General government balance

(% of GDP)
SP Feb 2010 4.4 -2.2 -3.6 -3.0 -2.3 -1.9

COM Nov 2009 4.5 -2.8 -4.5 -4.3 n.a. n.a.

SP Dec 2008 4.4 2.1 1.1 1.0 0.9 n.a.

Primary balance

(% of GDP)
SP Feb 2010 5.9 -0.8 -2.3 -1.2 -0.2 0.4

COM Nov 2009 5.9 -1.4 -3.1 -2.9 n.a. n.a.

SP Dec 2008 5.4 4.0 3.3 2.8 2.4 n.a.

Cyclically-adjusted balance1

(% of GDP)
SP Feb 2010 2.6 0.3 -1.1 -1.0 -1.2 -1.3

COM Nov 2009 2.7 -0.5 -2.3 -2.4 n.a. n.a.

SP Dec 2008 3.7 2.4 1.7 1.6 n.a. n.a.

Structural balance3

(% of GDP) SP Feb 2010 2.6 0.3 -0.9 -1.0 -1.2 -1.3

COM Nov 2009 2.7 -0.5 -2.2 -2.4 n.a. n.a.

SP Dec 2008 3.7 2.4 1.7 1.6 n.a. n.a.

Government gross debt

(% of GDP)
SP Feb 2010 34.2 41.8 48.3 52.2 54.4 56.4

COM Nov 2009 34.1 41.3 47.4 52.7 n.a. n.a.

SP Dec 2008 32.4 33.0 33.7 34.1 34.6 n.a.

Notes:

1Output gaps and cyclically-adjusted balances from the programmes as recalculated by Commission services on the basis of the information in the programmes.

2Based on estimated potential growth of 2.1%, 1.0%, 0.7% and 1.1% respectively in the period 2008-2011.

3Cyclically-adjusted balance excluding one-off and other temporary measures. One-off and other temporary measures concern only 2010 when they amount to 0.2% of GDP and are deficit-increasing according to both the most recent programme and the Commission services' autumn 2009 forecast.

               

Source:

Stability programme (SP); Commission services’ autumn 2009 forecasts (COM); Commission services’ calculations.

United Kingdom

Overview of key macroeconomic and budgetary projections

 

 

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

Real GDP

(% change)

CP Jan 2010

-1.3

-3.5

2.0

3.3

3.3

3.3

3.3

COM Nov 2009

0.6

-4.6

0.9

1.9

n.a.

n.a.

n.a.

CP Dec 2008

-0.3

-0.5

2.0

3.0

3.0

3.0

n.a.

HICP inflation

(%)

CP Jan 2010

3.8

2.3

2.0

1.5

1.8

2.0

2.0

COM Nov 2009

3.6

2.0

1.4

1.6

n.a.

n.a.

n.a.

CP Dec 2008

3.8

1.0

2.0

2.0

2.0

2.0

n.a.

Output gap1

(% of potential GDP)

CP Jan 2010

0.0

-4.6

-4.4

-2.8

-1.5

-0.4

0.5

COM Nov 20092

0.4

-3.7

-3.5

-2.7

n.a.

n.a.

n.a.

CP Dec 2008

-0.5

-2.4

-2.1

-1.2

-0.4

0.2

n.a.

Net lending/borrowing vis-à-vis the rest of the world

(% of GDP)
3

CP Jan 2010

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

COM Nov 2009

-1.4

-2.2

-1.4

-0.7

n.a.

n.a.

n.a.

CP Dec 2008

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

n.a.

General government revenue

(% of GDP)

CP Jan 20104

36.6

34.8

35.4

36.7

37.1

37.2

37.1

COM Nov 2009

41.9

38.4

39.2

39.8

n.a.

n.a.

n.a.

CP Dec 2008

36.7

35.5

36.6

37.3

37.7

38.0

n.a.

General government expenditure

(% of GDP)

CP Jan 20104

43.4

47.4

47.4

45.8

44.2

42.7

41.5

COM Nov 2009

49.0

51.2

51.5

50.3

n.a.

n.a.

n.a.

CP Dec 2008

42.2

43.7

43.7

42.9

42.1

41.4

n.a.

General government balance

(% of GDP)

CP Jan 2010

-6.9

-12.7

-12.1

-9.2

-7.4

-5.6

-4.7

COM Nov 2009

-6.9

-13.0

-12.5

-10.7

n.a.

n.a.

n.a.

CP Dec 2008

-5.5

-8.2

-7.1

-5.6

-4.4

-3.4

n.a.

Primary balance

(% of GDP)

CP Jan 2010

-4.7

-10.5

-9.1

-5.7

-3.7

-1.8

-0.9

COM Nov 2009

-4.8

-11.0

-9.6

-7.5

n.a.

n.a.

n.a.

CP Dec 2008

-3.4

-6.4

-4.5

-2.6

-1.4

-0.3

n.a.

Cyclically-adjusted balance1

(% of GDP)

CP Jan 2010

-6.9

-10.8

-10.3

-8.0

-6.8

-5.5

-4.9

COM Nov 2009

-7.1

-11.5

-11.0

-9.6

n.a.

n.a.

n.a.

CP Dec 2008

-5.3

-7.2

-6.2

-5.1

-4.2

-3.5

n.a.

Structural balance5

(% of GDP)

CP Jan 2010

-6.2

-10.5

-10.3

-8.0

-6.8

-5.5

-4.9

COM Nov 2009

-6.3

-11.4

-11.0

-9.6

n.a.

n.a.

n.a.

CP Dec 2008

-5.3

-7.2

-6.2

-5.1

-4.2

-3.5

n.a.

Government gross debt

(% of GDP)

CP Jan 2010

55.5

72.9

82.1

88.0

90.9

91.6

91.2

COM Nov 2009

55.5

71.7

81.9

89.0

n.a.

n.a.

n.a.

CP Dec 2008

52.9

60.5

65.1

67.5

68.6

68.5

n.a.

Notes:

 

1 Output gaps and cyclically-adjusted balances from the programmes as recalculated by Commission services on the basis of the information in the programmes.

2 Based on estimated potential growth of 1.5%, 0.8%, 0.8% and 1.1% respectively in the period 2008-2011.

3 Data for calendar years.

4 Data for revenue and expenditure are not provided in the UK programme on a harmonised ESA95 basis for the general government sector. The data in the table are based on Table 2.7 of the supplementary material of the 2009 Pre-Budget Report. For the years between 2011/12 and 2014/15, general government revenue and expenditure figures are inferred from projections for the public sector.

5 Cyclically-adjusted balance excluding one-off and other temporary measures. One-off and other temporary measures are estimated at 0.7% of GDP in 2008/09 and 0.3% of GDP in 2009/10 (deficit-increasing) on the basis of information in the most recent programme.

Source:

Convergence programme (CP); Commission services' autumn 2009 forecasts (COM); Commission services' calculations

1 :

Jäsenvaltioiden on julkisyhteisöjen rahoitusaseman valvonnan sekä talouspolitiikan valvonnan ja yhteensovittamisen tehostamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1466/97 mukaan esitettävä tarkistetut makrotalouden ja julkisen talouden ennusteet joka vuosi. Euroa käyttävien maiden tarkistettuja ohjelmia kutsutaan vakausohjelmiksi ja muiden maiden tarkistettuja ohjelmia lähentymisohjelmiksi. Kyseisen asetuksen säännöksiä kutsutaan myös vakaus- ja kasvusopimuksen ennalta ehkäiseviksi säännöksiksi.

2 :

Eurooppa-neuvosto hyväksyi Euroopan komission 26. marraskuuta 2008 esittämän Euroopan talouden elvytyssuunnitelman 11. joulukuuta 2008.


Side Bar